Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno - sportowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno - sportowych

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Knurów
Dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
32 235 10 17
zp@knurow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 32 235 10 17
Termin składania ofert: 2023-04-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno - sportowych w Knurowie" (...)
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i działania składające się na naprawy i konserwację następujących obiektów: 1) Plac zabaw i urządzenia siłowni przy Ul. dr. F. Ogana, 2) Plac zabaw przy Ul. Krasickiego/Szpitalna, 3) Plac zabaw przy Ul. Mieszka I, 4) Plac zabaw przy Ul. Ułanów, 5) Plac zabaw przy Ul. Armii Krajowej, 6) Plac zabaw przy Ul. Kosmonautów 1-11, 7) Plac zabaw przy Ul. Kopalnianej, 8) Plac zabaw przy Ul. Staszica, 9) Plac zabaw przy Ul. Parkowej, 10) Plac sportowy do ćwiczeń kalistenicznych i skatepark przy Ul. 1 Maja, 11) Plac zabaw przy ciągu pieszo - rowerowym Ul. 1 Maja - Szpitalna, 12) Plac zabaw przy Ul. Dworcowej i urządzenia siłowni (naprzeciwko stadionu), 13) Plac zabaw przy Ul. Dworcowej (,,Farskie Pola") 14) Plac zabaw przy Ul. ks. A. Koziełka, 15) Plac zabaw i siłownia plenerowa OSA przy Ul. Szpitalnej, 16) Plac zabaw przy Ul. Zwycięstwa (w rejonie kościoła), 17) Skatepark przy Ul. Wilsona wraz z 2 boiskami do gry w boule. Wykaz urządzeń na poszczególnych obiektach stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy. 2. Zakres przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 2 do wzoru umowy. Szczegółowy zakres zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

CPV: 50870000-4

Dokument nr: 2023/BZP 00152487, ZP.271.2.14.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aff0dd89-c7f0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl 2. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e- Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@knurow.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu). 3. Adres strony internetowej - https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce
,,Centrum Pomocy", z którymi Wykonawca ma obowiązek zapoznania się. 2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem". 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia. 5. Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452). 6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami - z wyłączeniem składania ofert: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"): a) za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności zadawanie pytań (w tym wniosków o wyjaśnienie treści SWZ), przekazywanie wezwań i zawiadomień, b) formularze
do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik"). c) załączniki zgodnie z PZP lub rozporządzeniem, o którym mowa powyżej w ust. 5 powinny być - zgodnie z wyborem wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / podmiotu udostępniającego zasoby / podwykonawcy - opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym typu zewnętrznego lub wewnętrznego., d) w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 2) Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. 3) Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce ,,Komunikacja". 5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 6) Szczegółowe zasady komunikacji określa Instrukcja ,,Komunikacja w postępowaniu" zamieszczona na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: Centrum pomocy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, Ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl, strona internetowa: www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl, 2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@knurow.eu. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne: a) osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu - parter), 44-190 Knurów, Ul. dr. Floriana Ogana 5, b) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów, Ul. dr. Floriana Ogana 5, c) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. 3) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: a) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych; b) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych; c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b). 4) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości: a) wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa; b) zawarcia lub wykonania umowy.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-04-05 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: ,,Oferty/wnioski"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

Wymagania:
1. Wykonawca składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 PZP. 4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Velo Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006, z dopiskiem wadium - nr referencyjny postępowania. Za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium jest
wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium nie może zawierać klauzuli
zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela. 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: 1) być wystawione na Gminę Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, 2) wskazywać nr i nazwę postępowania, 3) zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 4) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 5) Termin
obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6) W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Zaleca się aby dokument wadialny (gwarancje lub poręczenia), stanowił osobny plik złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami, podpisany przez Wystawcę dokumentu. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP. 10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach i w okolicznościach wskazanych w art. 98 PZP. 11. W treści ,,Formularza ofertowego" należy wskazać nr rachunku bankowego na który Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.14.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i działania składające się na naprawy i konserwację następujących obiektów: 1) Plac zabaw i urządzenia siłowni przy ul. dr. F. Ogana, 2) Plac zabaw przy ul. Krasickiego/Szpitalna, 3) Plac zabaw przy ul. Mieszka I, 4) Plac zabaw przy ul. Ułanów, 5) Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej, 6) Plac zabaw przy ul. Kosmonautów 1-11, 7) Plac zabaw przy ul. Kopalnianej, 8) Plac zabaw przy ul. Staszica, 9) Plac zabaw przy ul. Parkowej, 10) Plac sportowy do ćwiczeń kalistenicznych i skatepark przy ul. 1 Maja, 11) Plac zabaw przy ciągu pieszo - rowerowym ul. 1 Maja - Szpitalna, 12) Plac zabaw przy ul. Dworcowej i urządzenia siłowni (naprzeciwko stadionu), 13) Plac zabaw przy ul. Dworcowej (,,Farskie Pola") 14) Plac zabaw przy ul. ks. A. Koziełka, 15) Plac zabaw i siłownia plenerowa OSA przy ul. Szpitalnej, 16) Plac zabaw przy ul. Zwycięstwa (w rejonie kościoła), 17) Skatepark przy ul. Wilsona wraz z 2 boiskami do gry w boule. Wykaz urządzeń na poszczególnych obiektach stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy. 2. Zakres przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 2 do wzoru umowy. Szczegółowy zakres zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekraczającego 20 % wartości zamówienia w jednym z następujących przypadków: 1) Zamówienie, o którym mowa powyżej nastąpi w przypadku: a) konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego umowy - oddania do użytku nowych placów zabaw w trakcie realizacji umowy, b) konieczności zwiększenia krotności poszczególnych czynności stanowiących przedmiot zamówienia, c) zniszczenia urządzeń na skutek działania siły wyższej, d) konieczności utrzymania obiektów po zakończeniu trwania zamówienia podstawowego w przypadku gdy zamawiający nie będzie mógł we właściwym terminie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia na utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno sportowych lub w przypadku wystąpienia innej przyczyny, która spowoduje brak możliwości zawarcia umowy we właściwym terminie. 2) Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie - zgodnej z treścią umowy podstawowej po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego, a ich wartość całkowita nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie dotyczące wykonania prac w trybie awaryjnym
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP 2) w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 2. Wykluczenie Wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się: a) doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie w wykonaniu co najmniej dwóch usług o wartości brutto minimum 45.000,00 zł każda lub jednej usługi o wartości brutto minimum 90.000,00 zł polegających na realizacji usług związanych z utrzymaniem placów zabaw i/lub terenów rekreacyjnych i/lub sportowych m.in. siłowni lub placów do ćwiczeń kalistenicznych lub skateparków, itp. Wykonawca winien wykazać, iż w ramach w/w usług wykonał takie czynności jak: - bieżące utrzymanie czystości i nadzór nad placami zabaw i/lub siłowniami i/lub skateparkami, - przeprowadzanie regularnych kontroli przez oględziny, - wymiana piasku w piaskownicach i/lub na placach piaskowych, - bieżące naprawy urządzeń, w tym wymiana zużytych i/lub zniszczonych elementów. Jeżeli Wykonawca wykaże się usługą wykonywaną (w trakcie realizacji), w takim przypadku zakres zrealizowanej usługi, na dzień składania ofert, winien spełniać wymogi określone powyżej. Warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu usług opisanych powyżej. b) dysponowaniem osobami, zdolnymi do wykonywania zamówienia w tym: b.1) co najmniej 2 (dwoma) osobami przeszkolonymi w zakresie znajomości normy PN-EN 1176:2009 lub PN-EN 1176:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań i Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji; spośród których wykonawca winien wskazać 1 (jedną) osobę, która będzie odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy oraz za kontakt telefoniczny (może to być ta sama osoba). c) dysponuje niezbędnym do realizacji zamówienia potencjałem technicznym, w tym co najmniej: c.1) samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym ładowności do 5 t - 1 szt., c.2) samochodem dostawczym o masie całkowitej do 3,5 t - 1 szt., c.3) odkurzaczem do liści - 2 szt., c.4) myjką ciśnieniową - 1 szt. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone podmiotowe środki dowodowe wg metody ,,spełnia / nie spełnia". 5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 i 3 zostaną spełnione jeżeli: 1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, 2) Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu, za wyjątkiem wskazanych w Rozdz. 4 ust. 3 pkt 4) lit. a). 3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w Rozdz. 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) i lit. b) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - a wykazanych w oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 3) do ,,Formularza ofertowego".
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia znajduje się w Zał. nr 3 do SWZ.
Oświadczenie powyższe nie będzie wymagane w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 PZP, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w lit. b), lit. c) i lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: e.1)
nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, e.2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w lit. e), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 PZP,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4) do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) SWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 4) lit. b) SWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5) do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 4) lit. c) SWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6) do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. d) Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) będą wskazywały wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. a) wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie wymaga się złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 1) plik z podpisem ,,Formularza ofertowego" w przypadku podpisania wypełnionego formularza podpisem zewnętrznym, 2) Formularz Cenowy, sporządzony na Załączniku nr 4) do ,,Formularza ofertowego", 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, w formie określonej w rozporządzeniu powołanym w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ, 4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy, z zastrzeżeniem Rozdziału 7 ust. 4 pkt 1) SWZ, 5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 6) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy, sporządzone na Załączniku nr 1) do "Formularza ofertowego" oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji odpowiednio Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy, 7) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wymagane postanowieniami Rozdziału 4, ust. 9 SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 2) do "Formularza ofertowego", 8) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. 4 ust. 6 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3) do "Formularza ofertowego", 9) wadium - dokument (jeżeli jest wymagane), 10) ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem - zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale 8 ust. 4 pkt 7) SWZ. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP. 2. Składanie dokumentów na wezwanie: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. a) do d) SWZ składa każdy z tych Wykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 PZP. 4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Velo Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006, z dopiskiem wadium - nr referencyjny postępowania. Za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium jest
wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium nie może zawierać klauzuli
zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela. 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: 1) być wystawione na Gminę Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, 2) wskazywać nr i nazwę postępowania, 3) zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 4) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 5) Termin
obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6) W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Zaleca się aby dokument wadialny (gwarancje lub poręczenia), stanowił osobny plik złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami, podpisany przez Wystawcę dokumentu. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP. 10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach i w okolicznościach wskazanych w art. 98 PZP. 11. W treści ,,Formularza ofertowego" należy wskazać nr rachunku bankowego na który Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.Wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Sekcji VI, pkt 5.11 Ogłoszenia o zamówieniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiany osób, o których mowa w § 1 ust. 5 i 6 wzoru umowy, 2) działania siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej umowy ,,siła wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron umowy i któremu nie mogą zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałaniu skutkom takiego zdarzenia. 3) zmiany terminów realizacji prac określonych w zleceniach z uwagi na: a) przedłużające się niekorzystne warunki atmosferyczne (np. ciągłe opady deszczu, śniegu) b) przedłużające się procedury uzgodnień z zamawiającym w zakresie realizacji umowy 4) zmiany przepisów prawnych regulujących świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia i mających wpływ na zakres lub sposób świadczenia usług objętych przedmiotem umowy, w szczególności regulujących zapobieganie przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych, w tym COVID-19 oraz wywołane nimi sytuacje kryzysowe, 5) zlecenia realizacji prac dodatkowych zgodnie z § 4 ust. 4 wzoru umowy - w związku z tym następuje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, 6) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach o których mowa w § 7 ust. 6 pkt. 6.6 wzoru umowy. 3. Zmiany, o których mowa powyżej w ust. 2 SWZ dopuszczalne są pod następującymi warunkami: 1) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 2) zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku i zaakceptowaniu go przez drugą Stronę umowy, 3) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian w przypadku nie wyrażenia zgody przez zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie dotyczące wykonania prac w trybie awaryjnym
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-05-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.