Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Regeneracja oraz ponowna legalizacja wodomierzy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Regeneracja oraz ponowna legalizacja wodomierzy

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin
powiat: Koszalin
94 342-62-68, 94 342-62-60, fax: 94 342-29-38, 94 342-66-70
biuro@mwik-koszalin.com
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: nie przewiduje
Nr telefonu: 94 342-62-68, 94 342
Termin składania ofert: 2023-04-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REGANERACJA I WTÓRNA LEGALIZACJA WODOMIERZY DN-15, DN-20, DN-25, DN-32, DN-40, DN-50, DN-65, DN-80, DN-100, DN-150.
a) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na regeneracji oraz ponownej legalizacji posiadanych przez Zamawiającego wodomierzy produkcji Diehl Metering Spółki z o.o., w szczególności:
b)
lp Rodzaj materiału Średnica
DN Ilość
zam.
1 Wodomierz
Klasa R>160 DN 15 1100 szt.
2 Wodomierz
Klasa R=100 DN 20 1818 szt.
3 Wodomierz
Klasa R=160 DN 25 72 szt.
4 Wodomierz objętościowy
Klasa R=160 DN 32 72 szt.
5 Wodomierz objętościowy
Klasa R=160 DN 40 246 szt.
6 Wodomierz R315
DN 50 75szt.
7 Wodomierz R315
DN 65 2 szt.
8 Wodomierz R315
DN 80 53 szt.
9 WodomierzR315
DN 100 12szt.
10 Wodomierz
DN 150 2 szt.

c) zakres regeneracji obejmuje:
- ocenę stanu technicznego wodomierza,
- wymianę wszystkich części wodomierza z wyłączeniem korpusu, na nowe oryginalne
Produkcji Diehl Metering Spółka z o.o.
- oczyszczenie korpusu wodomierza ( piaskowanie ),
- wymianę liczydła na nowe, oryginalne ze stanem zerowym oraz naniesioną na
obudowie metodą laserową nową cechą legalizacyjną,
- montaż podzespołów wodomierza do przygotowanego korpusu,
d) regenerowane wodomierze radiowe muszą posiadać możliwość odczytu metodą Ha
(,,Efekt Hala") i Ti (indukcji magnetycznej).
e) Realizacja zamówienia będzie następowała wyłącznie na zlecenie Zamawiającego w zależności od jego potrzeb. W związku z tym Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o regenerację oraz ponowną legalizacje, ani jakiekolwiek roszczenie związane z wielkością zamówienia w tym roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia, bądź wydłużenie terminu obowiązywania niniejszej umowy.
f) Przy każdorazowym przekazanie Wykonawcy wodomierzy przeznaczonych do regeneracji oraz ponownej legalizacji Zamawiający sporządzi protokół zawierający datę wydania, ilość oraz typ wodomierza.
Załącznikiem do protokołu będzie dokument stanowiący dowód legalizacji oraz pisemny dokument gwarancji.

g) Wykonawca wykona złożone przez Zamawiającego zamówienie cząstkowe na regenerację oraz ponowną legalizację wodomierzy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania wodomierzy.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji zamówienia niektórych usług oraz zwiększenia lub zmniejszenia ilości usług w porównaniu z ilością przyjęta.
i) Wykonawca każdorazowo dostarczy do Zamawiającego te same wodomierze i w tej samej ilości, w jakiej zostały mu przekazane, z wyszczególnieniem wodomierzy nienadających się do regeneracji, przeznaczonych do złomowania.
j) Wodomierze powinny mieć odtworzoną powłokę lakierniczą (zgodnie z kolorystyką fabryczną) oraz sprawne połączenie gwintowe.
k) Podstawy prawne obowiązujące przy realizacji zamówienia:
- ustawa z dnia 11maja 2001r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013r. poz. 1069, z 2015r. poz 978 oraz z 2016r. poz. 542) oraz akty wykonawcze do niej.
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 styczna 2008r. w sprawie prawnej kontroli przyrządów pomiarowych ( Dz. U. Nr. 5, poz. 29, z póżn. zm.).

CPV: 50411100-0

Otwarcie ofert: 4. Data, godz. i miejsce otwarcia ofert:
MWiK Sp. z o.o. Koszalin Ul. Wojska polskiego 14 p.313
Dnia 12.04.2023r. godz. 12.15

Składanie ofert:
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin Ul. Wojska Polskiego 14 - sekretariat pokój 214
2.TERMIN SKŁADANIA ofert: 12.04.2023r. godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
l) Zamawiający preferuje wykonanie zamówienia w następującym terminie:
12 miesięcy od daty podpisania umowy
- rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy
- zakończenie 12 miesięcy od daty podpisania umowy..
8.REALIZACJA DOSTAW:
Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.
Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 44 Regulaminu zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych
5.PODANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych
6. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:
- termin związania z oferta wynosi 30 dni.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
? zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
? uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
? sytuacji ekonomicznej i finansowej,
? zdolności technicznej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 18 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.
Podczas realizacji dostaw będą stosowali się do wymogów ochrony środowiska, w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej wyszczególnionych w załączniku do warunków zamówienia
o Wymagania podczas realizacji zamówienia . SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:
ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością. Wymagania
ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem. Specyfikacja i wytyczne stosowania.
PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagania.
Podczas realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać ,,Instrukcję dla wykonawców dostawców świadczących usługi na terenach należących do MWiK Koszalin" dołączoną do specyfikacji .
Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.
9. WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.
10. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert jest cena 100%
3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.