Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa mobilnych miasteczek rowerowych i trenażerów czasu reakcji

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mobilnych miasteczek rowerowych i trenażerów czasu reakcji

Data zamieszczenia: 2023-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Długosiodło
T. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło
powiat: wyszkowski
+48 29 64 23 650, faks +48 29 74 12 526
t.orlowski@dlugosiodlo.pl
https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl/pn/dlugosiodlo/demand/notice/public/95317/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Długosiodło
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 29 64 23 650, fa
Termin składania ofert: 2023-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA mobilnych miasteczek rowerowych i trenażerów czasu reakcji dla Gminy Długosiodło
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 5 szt. mobilnych miasteczek rowerowych dla Gminy Długosiodło w ramach projektu ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Długosiodło nr POIS.03.01.00-00-0220/22.
2) Przedmiot zamówienia i jego szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 9a do SWZ) zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
3) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do 5 szkół podstawowych na terenie Gminy Długosiodło na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń - asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, wykonanych i dostarczonych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 9a do SWZ).
4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimalne wymagania - nie gorsze niż - określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 9a do SWZ).
5) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6) Rozliczenia i płatności zostały określone w SWZ i postanowieniach Umowy. Nie uwzględnienie kosztów określonych w SWZ i postanowieniach Umowy przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 5 szt. trenażerów czasu reakcji dla Gminy Długosiodło w ramach projektu ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Długosiodło nr POIS.03.01.00-00-0220/22.
2) Przedmiot zamówienia i jego szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 9b do SWZ) zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
3) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do 5 szkół podstawowych na terenie Gminy Długosiodło na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń - asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, wykonanych i dostarczonych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 9b do SWZ).
4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimalne wymagania - nie gorsze niż - określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 9b do SWZ).
5) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6) Rozliczenia i płatności zostały określone w SWZ i postanowieniach Umowy. Nie uwzględnienie kosztów określonych w SWZ i postanowieniach Umowy przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

CPV: 39162110-9, 43329000-5,43327000-1, 43327000-1,43329000-5

Dokument nr: 2023/BZP 00235068, RZ.271.9.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja" lub poczty elektronicznej t.orlowski@dlugosiodlo.pl
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na Platformie zakupowej. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Długosiodło: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,Zarejestruj się".
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Gminy Długosiodło tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
6) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości pobierania
i wysyłania danych nie mniejszej niż 512 kb/s;
komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
włączona obsługa JavaScript;
zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7) Zamawiający określa dopuszczalną wielkość przesyłanych plików do 100 MB.
8) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
9) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
10) Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Tomasz Orłowski, tel. 29 64 23 656.
11) Pozostałe wymagania dotyczące korespondencji zostały opisane w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Długosiodło, Ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło reprezentowana przez Wójta Gminy Długosiodło;
2) Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl bądź pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - ,,DOSTAWA mobilnych miasteczek rowerowych i trenażerów czasu reakcji dla Gminy Długosiodło" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp", upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Długosiodło prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działająca pod adresem: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl;
5) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 14 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl/pn/dlugosiodlo/demand/notice/public/95317/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-06 09:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.