Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup nowych śrub oraz nakrętek

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup nowych śrub oraz nakrętek

Data zamieszczenia: 2023-05-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
jojurecka@jzr.pl
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1505438,02b3e3d9f818fb8eb4b8bf683ea54274.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup nowych 104 000 szt śrub M20x90kl.12,9 PN-85/M-82101 oraz 10 000 kg nakrętki M20-10-II, samozabezpieczające z kołnierzem, z wkładką niemetalową wg normy EN 1663 na klucz 30 do 29.02.2024 r.
Treść zapytania:
I. Proszę o przedstawienie oferty na:
Dostawę nowych 104 000 szt. śrub M20x90kl.12,9 PN-85/M-82101 oraz 10 000 kg nakrętki M20-10-II, samozabezpieczające z kołnierzem, z wkładką niemetalową wg normy EN 1663 na klucz 30 do 29.02.2024 r.
II. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto [zł/szt.]
- termin płatności - preferowany przelew 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT (w przypadku płatności 14/30-dniowej, prosimy o podanie skonta)
- oczekiwany termin realizacji: 29.02.2024 r. Dostawy sukcesywne partiami.
- termin obowiązywania gwarancji: minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
- warunki dostawy (preferowane na koszt i staranie Oferenta; miejsce dostawy: Wydział Suszec, adres: 43-267 Suszec, Ul. Piaskowa 35.
- kraj pochodzenia/nazwa producenta,
- termin ważności oferty: 60 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert,
- podpisane Oświadczenia (załącznik nr 1,
- potwierdzenie wniesienia wadium,
a) oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przyjmowania ofert lub aktualny wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
b) oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przyjmowania ofert,
c) oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przyjmowania ofert,
d) odpisy stosowanych zezwoleń, atestów, rekomendacji, referencji, itp. wskazujących, że dany Oferent gwarantuje wymaganą jakość dostawy lub wykonania przedmiotu zamówienia,
- sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, jeśli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzania) - jeżeli przetargiem są objęte dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto przekracza 500.000,00 zł
e) referencje wykonania, co najmniej 2 dostaw elementów złącznych w okresie ostatnich dwóch lat (2020 r. - 2022 r.) na kwotę co najmniej 10 000 zł każda,
f) ankietę ISO (załącznik nr 2)- w przypadku, gdy firma nie dostarczała materiałów do JZR Sp. z o.o. w latach 2020 r. - 2022 r. (lub gdy zaistniały zmiany w tematyce zamieszczonej w ankiecie),
- upoważnienie dla osoby reprezentującej firmę w zakresie przedmiotowego przetargu podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy (wraz z adresem e-mail),
Dokumenty a, b, c, d, e, f należy dołączyć w przypadku, gdy firma nie dostarczała przedmiotu przetargu do JZR Sp. z o.o. w latach 2020 r. - 2022 r.
Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie elektronicznej (stanowiący załącznik do oferty): skan oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożone za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.
W przypadku dokumentów składanych w języku obcym, dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski, przy czym dokument stanowiący tłumaczenie na język polski dokumentu sporządzonego w języku obcym musi zostać podpisany przez osobę podpisującą ofertę (osoby podpisujące).
III. Wadium:
1) Przystępujący do przetargu Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). złotych 00/100), w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, czeku potwierdzonym przez bank, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
2) Na wniosek zainteresowanego zalicza się na poczet wadium bieżące wymagalne na dzień otwarcia ofert należności firmy Oferenta, które posiada ona w JZR Sp. z o.o, co najmniej w wysokości wadium.
3) Wadium w formie innej niż przelew bankowy może zostać złożone:
a) w postaci papierowej - poprzez złożenie oryginału dokumentu w kasie Biura Zarządu JZR
Sp. z.o.o. Ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie - Zdrój (I piętro, Kancelaria). Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu,
b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia, poprzez wysłanie za pośrednictwem Platformy Logintrade (dokument należy dołączyć do oferty).
4) Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres ważności oferty.
5) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przyjmowania ofert.
6) Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto bankowe Zamawiającego: 34102024720000690201456672 PKO BP z dopiskiem: " Zakup nowych 104 000 szt. śrub M20x90kl.12,9 PN-85/M-82101 oraz 10 000 kg nakrętki M20-10-II, samozabezpieczające z kołnierzem, z wkładką niemetalową wg normy EN 1663 na klucz 30 do 29.02.2024 r." W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu będzie ono uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto, przed upływem terminu przyjmowania ofert. Potwierdzenie przelewu bankowego należy dołączyć do oferty.
7) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona.
IV. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW:
1) Złożenie oferty w oparciu o niniejsze zapytanie oznacza akceptację Ogólnych Warunków Zamówień dostępnych na stronie internetowej JZR sp. z o.o. pod adresem:
https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Ogolne_warunki_zamowien.pdf
V. POZOSTAŁE WARUNKI:
1) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3) Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy Oferenta.
4) Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną,
5) Postępowanie jest poufne.
6) JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje Oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
7) Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
8) Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwilą otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
9) Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10) Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w ofercie
i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym
i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
12) Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, że w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.
13) Dodatkowych informacji udziela:
- w sprawach formalnych - Dział EZ Joanna Jurecka tel. 32 438 8064, e-mail: jojurecka@jzr.pl
14) JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- podziału zamówienia dla kilku Oferentów,
- powtórzenia aukcji,
- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyn.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Śruba M20x90kl.12,9 PN-85/M-82101 104000 szt. -
2. Nakrętka M20-10-II, samozabezpieczające z kołnierzem, z wkładką niemetalową wg normy EN 1663 na klucz 30 10000 kg -

Dokument nr: Z109/441844

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1505438,02b3e3d9f818fb8eb4b8bf683ea54274.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
31- 05- 2023 08: 10
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
09- 06- 2023 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
06- 06- 2023 13: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1505438,02b3e3d9f818fb8eb4b8bf683ea54274.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Joanna Jurecka
tel:
e-mail: jojurecka@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.