Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-06-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
tel. 15 823 22 95,15 823 22 03, tel. 15 823 22 26
biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 15 823 22 95,15
Termin składania ofert: 2023-06-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów wodociągowych
i kanalizacyjnych
Opis przedmiotu zamówienia:
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb Zamawiającego
5. Wykaz jakościowy i ilościowy przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: FZU/2280/2023, ZO-30-23

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
19. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu, Ul. Wiślna 1, w dniu:
12.06.2023 roku o godz.l3:30

Składanie ofert:
16. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Tarnobrzegu, Ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, lub przesłać na adres siedziby w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.06.2023 roku godz. 13:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
25. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 16.06.2023 roku.

Wymagania:
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umowy w sprawie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1740 z późn. zm.), jeżeli przepisy niniejszego Zapytania ofertowego nie stanowią inaczej.
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której dostępne jest zapytanie ofertowe oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania:
Opis warunków udziału w postępowaniu:
6. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;
3) Posiadają zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) Spełniają warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 6 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub w formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego - biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11. jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
13. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytań, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zawartość oferty:
14. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
4) stosowne Pełnomocnictwo@ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
15. Oferta winna być złożona w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie określającej Zamawiającego i Wykonawcę.
17. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1
OFERTA na dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych (nie otwierać przed datą: 12.06.2023 roku godz. 13:30).
18. jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie przesyłki do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty.
20. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert Termin związania ofertą:
21. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert:
22. jedynym kryterium oceny ofert jest cena - waga kryterium 100%
23. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą cenę.
24. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zaoferował najniższą cenę.
26. 0 wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawcę w postaci elektronicznej (e-mail).
27. Termin dostawy: do 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o uznaniu jego oferty za
najkorzystniejszą.
Przesłanki unieważnienia postępowania:
28. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia
29. 0 unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi Wykonawców, umieszczając informacje o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:
1) W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: Andrzej Bukowski tel. 660728607
2) W sprawach procedur przetargowych: Katarzyna Wyka - tel: 15 823 22 95 w. 32 Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.