Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórka silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbiórka silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej

Data zamieszczenia: 2023-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o
ul. Ogrodowa 14
76-270 Ustka
powiat: słupski
tel. 59 814 47 27
biuro@wodociagi.ustka.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Ustka
Wadium: 1.000,00 zł PLN
Nr telefonu: tel. 59 814 47 27
Termin składania ofert: 2023-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na roboty budowlane
pod nazwą: Rozbiórka silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej o wysokości 8,60 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce na działce Nr 986/1 Obr. 0001 Ustka Gm. Ustka - II postępowanie.
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez ,,Wodociągi Ustka"
Sp. z o.o. oraz art. 70 1 i n Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie (,,jako zamówienie sektorowe podprogowe") udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 lit. b oraz lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 382 000 Euro zgodnie z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.) zwanej dalej ,,dyrektywą 2014/25/UE.
4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Rozbiórce silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej o wysokości 8,60 m na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce na działce
Nr 986/1 Obr. 0001 Ustka Gm. Ustka - II postępowanie.

Obejmujące w swym zakresie między innymi:

ogrodzenie i oznakowanie terenu rozbiórki;
zamontowanie na placu rozbiórki budynku socjalnego dla pracowników zatrudnionych przy rozbiórce;
zamontowanie na placu rozbiórki kabiny ustępowej TOI-TOI;
sprawdzenie i odłączenie wszystkich przyłączy infrastruktury technicznej oraz ich zabezpieczenie;
prace porządkowe wstępne - usunięcie elementów istniejącego wyposażenia;
demontaż instalacji silosu - odłączenie od budynku osadu;
przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym elementów stalowych silosu;
rozebranie silosu cylindrycznego za pomocą dźwigu o ładowności min. 24 ton;
załadowanie silosu na samochód;
segregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki i oddzielenie tych, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe;
wywiezienie elementów metalowych pochodzących z rozbiórki do punktu skupu złomu zrealizowane będzie na koszt i starania Wykonawcy. Wynagrodzenie za sprzedaż elementów złomu należne jest wyłącznie Zamawiającemu. Zamawiający - w związku z likwidacją środka trwałego - wystawi Wykonawcy Kartę Przekazania Odpadu. Wykonawca jest zobowiązany przetransportować materiały złomu, wraz z Kartą Przekazania do punktu skupu (na swój koszt) oraz przekazać Zamawiającemu dokument (notatkę) z przekazania odpadów.
należyte (dostosowane do przyjętej metody zagęszczania gruntu) wypełnienie wszystkich zagłębień terenu powstałych po usunięciu elementów budynku znajdujących się poniżej poziomu terenu;
uporządkowanie terenu;
demontaż ogrodzeń i wydzieleni stref niebezpiecznych, oznakowań i tablic;
prowadzenie dziennika budowy;
inne czynności niezbędne i konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z celem zamówienia;
5. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale III, Projekt budowlany pn. ,,Projekt rozbiórki silosu cylindrycznego konstrukcji stalowej wys. 8,6 m - DZIAŁKA NR 9861/1 OBR. 0001 USTKA, GM. USTKA, stanowiący Załącznik nr 6 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych objętych ww. projektem budowlanym, dalej STWiORB, stanowiąca Załącznik nr 7.

CPV: 45111290-7, 45111300-1, 45111220-6

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.06.2023 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 20.06.2023 r.

o godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

rozpoczęcie: 03.07.2023 roku
zakończenie: do 28.07.2023 roku,

Wymagania:
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Wykonawca potwierdza spełnienie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ),

posiadają wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI specyfikacji Warunków Zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na pracach rozbiórkowych i demontażowych.

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)

posiadają zdolność finansową - Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł,
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym i gwarantujący wykonanie przedmiotu zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie aktualny Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

2) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, podstawy wykluczenia wskazano w rozdziale VII specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną na terenie budowy, pod warunkiem wystąpienia Wykonawcy do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, nie później niż do końca dnia 15 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.
9. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 1.000,00 zł PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A nr 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w rozdziale XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
13. Termin związania ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny- zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Kontakt:
11. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia - mgr Joanna Janus-Świniarska - Starszy Inspektor ds. Zbytu i Księgowości,

e-mail: j.janus@wodociagi.ustka.pl,

w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Edyta Niedzielak - Specjalista ds. Technicznych,

e-mail: en@wodociagi.ustka.pl.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1500, w dni powszednie.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.