Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa desek, profili i pali kompozytowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa desek, profili i pali kompozytowych

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: ABRUKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo
powiat: pucki
abruko@abruko.pl
https://abruko.ezamawiajacy.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Władysławowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA desek, profili i pali kompozytowych dla potrzeb zagospodarowania skweru dla zadania pn. ,,Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni".
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa desek, profili i pali kompozytowych dla potrzeb zagospodarowania skweru dla zadania pn. ,,Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni"
w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej".
2. Wykaz, ilość, opis materiałów objętych przedmiotem zamówienia:
Lp. Nazwa Ilość J.m.
1 Deska pomostowa 4,8 x 16,5 x 300 cm bez wzmocnienia, brąz 160 szt.
2 Deska pomostowa 4,8 x 16,5 x 250 cm bez wzmocnienia, brąz 30 szt.
3 Deska pomostowa 4,8 x 16,5 x 200 cm bez wzmocnienia, brąz 428 szt.
4 Deska pomostowa 4,8 x 16,5 x 150 cm bez wzmocnienia, brąz 394 szt.
5 Deska pomostowa 4 x 19,7 x 200 cm bez wzmocnienia, brąz 14 szt.
6 Profil czworokątny 8 x 16 x 500 cm bez zaostrzenia, brąz 30 szt.
7 Profil czworokątny 8 x 16 x 550 cm bez zaostrzenia, brąz 80 szt.
8 Profil czworokątny 8 x 23 x 500 cm bez zaostrzenia, brąz 35 szt.
9 Profil czworokątny 8 x 23 x 350 cm bez zaostrzenia, brąz 12 szt.
10 Pal z zaostrzeniem Fi=20 cm, L=200 cm, brąz 2 szt.
11 Pal z zaostrzeniem Fi=20 cm, L=350 cm, brąz 2 szt.
12 Profil czworokątny 10 x 10 x 150 cm bez zaostrzenia, brąz 30 szt.
13 Profil czworokątny 10 x 10 x 200 cm bez zaostrzenia, brąz 16 szt.
14 Profil czworokątny 10 x 10 x 300 cm bez zaostrzenia, brąz 10 szt.
15 Profil czworokątny 12 x 12 x 150 cm bez zaostrzenia, brąz 20 szt.
16 Profil czworokątny 7 x 7 x 300 cm bez zaostrzenia, brąz 15 szt.

CPV: 44191000-5

Dokument nr: 2023/BZP 00251491, ZP/04/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://abruko.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://abruko.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego rozdziału:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy na subdomenie https://abruko.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl ;
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się";
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej;
4) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
5) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików o wielkości do 100 MB.
6. Zalecenia Zamawiającego dotyczące:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES (pdf advanced electronic signature),
b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES (HML pdf advanced electronic signature);
2) podpisu zaufanego :
a) wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES; Podpisany plik ma rozszerzenie .pdf,
c) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES. Podpisany plik ma rozszerzenie .xml;
3) podpisu osobistego :
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO Atp (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekroczyć 5MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis wewnętrzny otoczony;
c) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
4) Po podpisaniu plików a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument został podpisany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę dwóch plików, tj. pliku podpisywanego i pliku zawierającego podpis.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Abruko Sp. z o.o., adres:
ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo, nr telefonu: 58 674 11 41, e-mail: abruko@abruko.pl
2. Inspektor Ochrony Danych - Grzegorz Nowak, tel. 721-555-555, e-mail: iod@ochronadanych.it
3. Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy desek pomostowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://abruko.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-15 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie Zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/04/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa desek, profili i pali kompozytowych dla potrzeb zagospodarowania skweru dla zadania pn. ,,Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni"
w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej".
2. Wykaz, ilość, opis materiałów objętych przedmiotem zamówienia:
Lp. Nazwa Ilość J.m.
1 Deska pomostowa 4,8 x 16,5 x 300 cm bez wzmocnienia, brąz 160 szt.
2 Deska pomostowa 4,8 x 16,5 x 250 cm bez wzmocnienia, brąz 30 szt.
3 Deska pomostowa 4,8 x 16,5 x 200 cm bez wzmocnienia, brąz 428 szt.
4 Deska pomostowa 4,8 x 16,5 x 150 cm bez wzmocnienia, brąz 394 szt.
5 Deska pomostowa 4 x 19,7 x 200 cm bez wzmocnienia, brąz 14 szt.
6 Profil czworokątny 8 x 16 x 500 cm bez zaostrzenia, brąz 30 szt.
7 Profil czworokątny 8 x 16 x 550 cm bez zaostrzenia, brąz 80 szt.
8 Profil czworokątny 8 x 23 x 500 cm bez zaostrzenia, brąz 35 szt.
9 Profil czworokątny 8 x 23 x 350 cm bez zaostrzenia, brąz 12 szt.
10 Pal z zaostrzeniem Fi=20 cm, L=200 cm, brąz 2 szt.
11 Pal z zaostrzeniem Fi=20 cm, L=350 cm, brąz 2 szt.
12 Profil czworokątny 10 x 10 x 150 cm bez zaostrzenia, brąz 30 szt.
13 Profil czworokątny 10 x 10 x 200 cm bez zaostrzenia, brąz 16 szt.
14 Profil czworokątny 10 x 10 x 300 cm bez zaostrzenia, brąz 10 szt.
15 Profil czworokątny 12 x 12 x 150 cm bez zaostrzenia, brąz 20 szt.
16 Profil czworokątny 7 x 7 x 300 cm bez zaostrzenia, brąz 15 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44191000-5 - Różne drewniane materiały budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium nr 1: Cena
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
CMIN
C = --------- X 100 pkt
CB
CMIN- najniższa cena oferty niepodlegającej odrzuceniu;
CB- cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 i 2 SWZ:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ);
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
5. Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ, na poniższych zasadach:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów - w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak również podmiotu udostępniającego zasoby;
3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3);
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale 13 ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, określone w Rozdziale 11 ust. 1 pkt 1 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt1) ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy:
1) Wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, tj. zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych oraz istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy.
2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
a) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i - jeśli dotyczy - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,
b) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w związku z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy - termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej i - jeśli dotyczy - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w związku z okolicznościami, o których mowa powyżej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium nr 1: Cena
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
CMIN
C = --------- X 100 pkt
CB
CMIN- najniższa cena oferty niepodlegającej odrzuceniu;
CB- cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.