Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wodno-kanalizacyjnego do kontenerów...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wodno-kanalizacyjnego do kontenerów socjalno-sanitarnych na bazie transportowej

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Betrans" sp. z o.o
Kalisko 13 skr. poczt. 98
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 72 00, tel.: 607 370 675
oferty.piaski@betrans.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 44 737 72 00, te
Termin składania ofert: 2023-06-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wodno-kanalizacyjnego do kontenerów socjalno-sanitarnych na bazie transportowej Kalisko 13"
4. Opis przedmiotu Zakupu:
4.1. Przedmiotem Zakupu jest usługa wykonania przyłącza elektrycznego oraz wodno-kanalizacyjnego do kontenerów socjalno-sanitarnych na bazie transportowej Kalisko 13:
a. Wykonanie:
1.a.1. przyłącza elektrycznego z budynku bazy transportowej Kalisko 13 do kontenera - przyłącze CEE, 400V, 32A,
1.a.2. pomiarów elektrycznych uziemień kontenerów oraz rezystancji izolacji,
1.a.3. pomiarów samoczynnego wyłączenia zasilania
i dostarczenie wyników pomiarów Zamawiającemu;
b. Wykonanie przyłącza wody użytkowej z budynku bazy transportowej Kalisko 13 do kontenera sanitarnego - rura 1' lub ?' (średnica rury do ustalenia po zakończeniu postępowania zakupowego na najem kontenerów);
c. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z istniejącego szamba do kontenera - podłączenie się do szamba oraz przyłączenie do kontenera rura kanalizacyjna PCV 110.

Dokument nr: BTC/LZ/1396/2023

Specyfikacja:
Zamawiający wymaga, aby Zakup był realizowany na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Zamówienia (OWZ) Zamawiającego, dostępnych na stronie www Zamawiającego:
https://betrans.pl/upload/use rfiles/files/Og%C3%B 3lne%20Warunki%20 Zam%C3%B3wienia%20- %20obowi%C4%85z uj%C4%85ce%20od%2 02022-03-01.pdf

Składanie ofert:
17. Opis sposobu przygotowania ofert i forma oferty.
17.1. Ofertę w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip, należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 14.06.2023r. do godz. 12:00 w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: BTC/LZ/1396/2023 pn.: ,,Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wodno-kanalizacyjnego do kontenerów socjalno-sanitarnych na bazie transportowej Kalisko 13".
17.2. Hasło do pliku z Ofertą Wykonawca udostępni Zamawiającemu do 2 godzin od terminu składania Ofert, wskazanym w pkt. 17.1. powyżej, przesyłając je na adres e-mail: oferty.piaski@betrans.pl. Szczegółowa instrukcja przesyłania plików zabezpieczonych hasłem dostępna jest na stronie www.betrans.pl w zakładce Przetargi /Przydatne dokumenty:
https://betrans.pl/upload/userfiles/files/pdf/instrukcja_przesylania_plikow_zabezpieczonych_haslem.pdf.
UWAGA - za termin złożenia Oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu Oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji Zakupu (realizacji usług): pomiędzy 15.06.2023 r. a 07.07.2023 r., do ustalenia w trybie roboczym.
Miejsce realizacji Zakupu: Baza transportowa Betrans sp. z o.o. Kalisko 13, 97-400 Bełchatów.

Wymagania:
Postępowanie zakupowe nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
1. Informacje ogólne
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie Zakupu prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego negocjacjami handlowymi z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w PROC 77513/G Procedura - Zakupy w ,,Betrans" sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych oraz z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, dostępnych na stronie: http://betrans.pl/przetargi jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym składa Oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 2 do SWZ, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej http://betrans.pl/przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty oraz dokonania przez Wykonawców własnych pomiarów. Termin wizji należy uzgodnić z Panem Tomaszem Krystkiem tel.: 607 370 675.
3. Informacje wstępne:
3.1. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a) ,,Postępowanie zakupowe" proces mający na celu wyłonienie Wykonawcy dla realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych.
b) ,,Specyfikacja/SWZ" niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.
c) ,,Wykonawca" osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku przedmiot Zakupu lub ubiega się o udzielenie Zakupu, złożyła Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Ofertę wstępną/Ofertę lub zawarła Umowę.
d) ,,Zakup" dostawa, usługa lub robota budowlana będąca przedmiotem Postępowania zakupowego, którego celem jest wybór Wykonawcy.
e) ,,Zamawiający" ,,Betrans" sp. z o.o. Oddział Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98
3.2. Załączniki dołączone do Specyfikacji stanowią jej integralną część.
3.3. Wszelkie informacje przedstawione w SWZ mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania Oferty.
3.4. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
3.5. Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń - upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
3.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, niezależnie od wyniku Postępowania zakupowego. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem Oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu zakupowym. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
3.7. Zamawiający wybierze Ofertę Wykonawcy, która okaże się najkorzystniejsza.
3.8. Prawa autorskie do niniejszego opracowania przysługują Zamawiającemu.
7. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w podziale
Część I - wykonanie przyłącza elektrycznego (4.1. a. SWZ),
Część II - wykonanie przyłącza wody użytkowej oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (4.1. b i 4.1. c. SWZ). Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.
8. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert równoważnych.
9. Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
9.1. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w pkt. 11 niniejszej Specyfikacji,
9.1.2. posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu, przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że:
9.1.2.1.dla części I - posiada uprawnienia SEP do 1kVn
9.1.2.2.dla części II - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi porównywalne z przedmiotem zakupu o wartości co najmniej 10 000,00 PLN netto każda;
Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa pkt. 12 SWZ metodą spełnia/nie spełnia.
10.2. Zamawiający nie dopuszcza do udziału w Postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zakupu (Konsorcjum).
10.3. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji przedmiotu Zakupu, w zakresie wskazanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
11. Wykluczenie z Postępowania zakupowego.
11.1. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza (obligatoryjnie) Wykonawcę:
11.1.1. wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 765/2006) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (dalej: Ustawa przeciwdziałania wspierania agresji),
11.1.2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałaniu wspieraniu agresji,
11.1.3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałaniu wspieraniu agresji.
11.1.4. z udziałem:
a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu; lub
c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach dany Wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE) w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości Zamówienia.
Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu z Postępowania zakupowego Wykonawcy jeżeli:
11.1.5. Wykonawca nie spełnia lub nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym,
11.1.6. Wykonawcę będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Wykonawców - urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
11.1.6.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
11.1.6.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
11.1.6.3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
11.1.6.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
11.1.6.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
11.1.6.6. pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
11.1.6.7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. 11.1.7. Wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 11.1.8. Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępne/Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępne/Oferty niezależnie od siebie, 11.1.9. Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym, 11.1.10. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 11.1.11. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 11.1.12. Wykonawca, który nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z innej Umowy zakupowej zawartej ze Spółką GK PGE lub innymi podmiotami. 11.2. Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu z Postępowania zakupowego Wykonawcy, który: 11.2.1. doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania zakupowego i doszło w związku z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu zakupowym, 11.2.2. nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki GK PGE lub wykonał ją nienależycie, albo odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym, 11.2.3. w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, 11.2.4. w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, lub który zataił te informacje, 11.2.5. zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek co będzie w stanie wykazać Zamawiającemu. 11.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa: a. w pkt 11.1.6.1 -11.1.6.7, przez okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, b. w pkt 11.1.7, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, c. w pkt 11.1.8, 11.1.9, 11.1.11, 11.2.2 przez okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, d. w pkt 11.2.3 przez okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, e. w pkt 11.2.4 przez okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
12. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym.
12.1. Wypełniony Formularz ofertowy Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SWZ.
12.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu zakupowym - Załącznik nr 2 do SWZ.
12.3. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - Załącznik nr 2a do SWZ.
12.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.
12.5. Dokument o którym mowa w punkcie 9.1.2.1 oraz 9.1.2.2
12.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, składa oświadczenie, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania restrukturyzacyjnego,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
d) informację o strukturze własności Wykonawcy identyfikującą beneficjentów rzeczywistych czyli dokument analogiczny do CRBR; w przypadku braku rejestru beneficjentów rzeczywistych Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument identyfikujący takiego beneficjenta pochodzący z systemu prawnego państwa udziałowca Wykonawcy.
13. Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora postępowania z Wykonawcami oraz przekazywanie zaświadczeń, wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania Ofert.
13.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące specyfikacji należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego pocztą lub e-mailem na adres wskazany w punkcie 2.4 SWZ.
13.3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego treści SWZ, Zamawiający prześle treść pytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał informację o wszczęciu Postępowania zakupowego bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści wyjaśnienia na stronie Zamawiającego.
13.4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane Wykonawcom na równych zasadach.
13.5. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał informację o wszczęciu Postępowania zakupowego, a także zamieszcza ją na stronie internetowej.
13.6. Jeżeli Zamawiający dokona wyjaśnień bądź modyfikacji treści specyfikacji, wyjaśnienia i modyfikacje będą dla Wykonawców wiążące. SWZ należy odczytywać wraz z możliwymi wyjaśnieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
13.7. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby niż uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami.
13.8. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: barbara.rochowska-wlazniak@betrans.pl
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
15. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
16. Termin związania Ofertą.
16.1. Wykonawca będzie związany Ofertą przez okres 20 dni od upływu terminu składania ofert.
16.2. Przed upływem terminu związania Ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą.
16.3. Wykonawca może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy.
17.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wykonawca może złożyć jedną Ofertę podając cenę ofertową w polskich złotych (PLN) cyfrowo na Formularzu ofertowym Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki.
17.4. Po złożeniu Oferty ewentualna zmiana przepisów lub aktów prawnych nie daje Wykonawcy podstawy do zmiany ceny przez cały okres obowiązywania Umowy.
17.5. Oferta sporządzona przez Wykonawcę musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy, potwierdzonymi dokumentem wydanym przez właściwy organ rejestrowy, bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników. Dokument pełnomocnictwa winien być dołączony do Oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie Oferty przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/, zwanego dalej ,,podpisem elektronicznym" lub podpisu własnoręcznego. W przypadku Oferty podpisanej podpisem własnoręcznym złożeniu podlega kopia cyfrowa podpisanej Oferty (skan). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty dokumenty, o których mowa w pkt. 12. SWZ.
17.6. Dokumenty składa się w formie elektronicznej lub w formie skanu dokumentu oryginalnego, podpisanego podpisem osobistym. Zaleca się, aby każda strona Oferty złożonej w formie skanu dokumentu oryginalnego była zaparafowana przez osobę podpisującą Ofertę oraz ponumerowana kolejnymi numerami.
17.7. Wykonawcy mają prawo zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli, nie później niż wraz z przekazaniem danej informacji Zamawiającemu, zastrzegli, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom oraz wykazali, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17.8. Wykonawca może przed upływem terminu składania Ofert wycofać złożoną Ofertę składając odpowiednie oświadczenie w postaci elektronicznej, z dopiskiem w temacie wiadomości WYCOFANIE OFERTY do Postępowania zakupowego nr BTC/LZ/1396/2023.
17.9. Przed upływem terminu składania Ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej Oferty. Zmiany winny być przesłane Zamawiającemu zgodnie z zapisami pkt. 17.1. przed upływem terminu składania Ofert, z dopiskiem w temacie wiadomości ZMIANA OFERTY.
18. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
18.1. Cena ofertowa obejmować będzie wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu Zakupu. W cenie powinny być uwzględnione wszelkiego rodzaju opłaty i podatki.
18.2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej - polskich złotych (PLN).
19. Zasady badania Ofert, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej Oferty.
19.1. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena PLN netto dla każdej części oddzielnie - waga 100%.
19.2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych, zapraszając do udziału w negocjacjach wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
19.3. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu lub telefonicznie.
19.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia negocjacji handlowych bez podania przyczyn.
19.5. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający zbada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania zakupowego. Podstawy wykluczenia określone zostały w pkt. 11. SWZ.
19.6. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający zbada czy Oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający odrzuca Ofertę, jeżeli:
a) Oferta wstępna/Oferta została złożona po terminie składania Ofert wstępnych/Ofert,
b) Oferta wstępna/Oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
c) Oferta wstępna/Oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentach Postępowania zakupowego,
d) Oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu Zakupu,
e) Oferta wstępna/Oferta Wykonawcy jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
f) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie poprawił omyłek w Ofercie wstępnej/Ofercie lub nie wyraził zgody na ich poprawienie przez Zamawiającego,
g) Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty wstępnej/ Oferty na wezwanie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub dokonania uzupełnień więcej niż jeden raz,
h) Oferta wstępna/Oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
i) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą wstępną/Ofertą lub Wykonawca nie wyraził zgody na wybór jego Oferty po upływie terminu związania Ofertą wstępną/Ofertą, j) Oferta wstępna/Oferta została sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania Ofert wskazanymi w SWZ.
19.8. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert oraz złożonych oświadczeń lub dokumentów.
19.9. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów wskazanych w treści SWZ lub złożyli dokumenty, pełnomocnictwa i oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
19.10. Jeżeli nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty ze względu na to, że zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium jest cena - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający Oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych Ofertach.
19.11. Jeżeli w Postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyż dwie lub więcej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja przetargowa rekomenduje wybór Oferty z niższą ceną.
19.12. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
19.13. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą Ofertę na podstawie kryterium oceny Ofert określonego w pkt. 19.1. SWZ oraz po przeprowadzonych negocjacjach handlowych.
20. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty w celu realizacji Zakupu.
20.1. Wykonawca po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, potwierdzi wynegocjowane warunki za pomocą elektronicznych środków komunikacji w terminie wyznaczonym przez Komisję przetargową.
20.2. W razie uchylania się od podpisania Umowy, warunki Umowy ustala się w oparciu o SWZ oraz wzór Zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ).
21. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy.
21.1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem Zakupu mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu Zakupu, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
21.2. Dokumenty dostarczone w Ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Ofert, niezależnie od wyniku Postępowania zakupowego. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
21.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania zakupowego lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyny.
21.4. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego.
21.5. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.

Kontakt:
Adres do korespondencji w sprawie Zakupu: ,,Betrans" sp. z o.o. Piaski 4, 97-410 Kleszczów; Dział Zaopatrzenia (LZ).
E-mail do korespondencji w sprawie Zakupu: barbara.rochowska-wlazniak@betrans.pl
Znak Postępowania zakupowego: BTC/LZ/1396/2023.
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.