Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych

Data zamieszczenia: 2023-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 178545222, Faks: +48 178541707
przetargitt@mpecrzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 178545222,
Termin składania ofert: 2023-12-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

"DOSTAWA materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych", z podziałem na dwie Części.

Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/12/23
II.1.2) Główny kod CPV

44163120 Rury grzewcze odległościowe
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70st.C i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa,, z podziałem na dwie Części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 31 770 124.50 PLN
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

DOSTAWA materiałów preizolowanych

Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

44163120 Rury grzewcze odległościowe
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA materiałów preizolowanych

II.2.4) Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70oC i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa, z podziałem na dwie Części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 (Formularz cenowy) i Załącznik nr 3 (Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie, do SWZ

2. Podstawowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

2.1. Materiały preizolowane muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz cenowy) oraz w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

2.2. Wszystkie elementy materiałów preizolowanych składające się na przedmiot zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieużywane. Materiały fabrycznie nowe, to materiały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego.

2.3. Materiały preizolowane stanowiące przedmiot zamówienia oraz wszystkie komponenty użyte do ich produkcji będą spełniać wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.

2.4. Materiały preizolowane stanowiące przedmiot zamówienia będą kompletne i będą gwarantować właściwe wykonanie odcinków sieci ciepłowniczej wskazanych w pkt. 1.

2.5. Wymagany minimalny okres gwarancji 60 miesięcy. Gwarancja zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI i XIX SWZ.

Wymagany okres rękojmi 36 miesięcy.

2.6. Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Rozdziale XIX niniejszej SWZ pt. ,,ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO".

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 29 579.58 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

DOSTAWA materiałów preizolowanych

Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

44163120 Rury grzewcze odległościowe
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA materiałów preizolowanych

II.2.4) Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura - 135/70oC i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa, z podziałem na dwie Części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 (Formularz cenowy) i Załącznik nr 3 (Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie, do SWZ

2. Podstawowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

2.1. Materiały preizolowane muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz cenowy) oraz w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

2.2. Wszystkie elementy materiałów preizolowanych składające się na przedmiot zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieużywane. Materiały fabrycznie nowe, to materiały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego.

2.3. Materiały preizolowane stanowiące przedmiot zamówienia oraz wszystkie komponenty użyte do ich produkcji będą spełniać wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.

2.4. Materiały preizolowane stanowiące przedmiot zamówienia będą kompletne i będą gwarantować właściwe wykonanie odcinków sieci ciepłowniczej wskazanych w pkt. 1.

2.5. Wymagany minimalny okres gwarancji 60 miesięcy. Gwarancja zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI i XIX SWZ.

Wymagany okres rękojmi 36 miesięcy.

2.6. Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Rozdziale XIX niniejszej SWZ pt. ,,ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO".

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 94 141.50 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

CPV: 44163120

Dokument nr: 702696-2023, KZP-1/252/TTZ/12/23

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert

Data: 28/12/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego MPEC-Rzeszów Sp. z o.o., zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale XIV SWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie Komisji Przetargowej nr 1 zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia nr 5/2008 Prezesa MPEC-Rzeszów Sp. z o. o.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.mpecrzeszow.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/12/2023
Czas lokalny: 09:00

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA materiałów preizolowanych

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/03/2024
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/11/2023

Kontakt:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
35-051
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl
Tel.: +48 178545222
Faks: +48 178541707

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.