Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Renowacja budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Renowacja budynku

Data zamieszczenia: 2023-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Spółka z o.o
Świdnicka 9
58-140 Jaworzyna Śląska
powiat: świdnicki
669997508
m.ptak@zukjaworzyna.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/180626
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jaworzyna Śląska
Wadium: ---
Nr telefonu: 669997508
Termin składania ofert: 2024-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Część nr 1. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy Ul. Wolności 19 w Jaworzynie Śląskiej.
Dane zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa przy Ul. Wolności 19 w Jaworzynie Śląskiej, Ul. Wolności 19, 58-140 Jaworzyna Śląska, NIP: 884-259-65-17, REGON: 020309503.
Część nr 2. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy Ul. Wolności 8 w Jaworzynie Śląskiej.
Dane Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa przy Ul. Wolności 8 w Jaworzynie Śląskiej, Ul. Wolności 8, 58-140 Jaworzyna Śląska, NIP: 884-274-74-94, REGON: 022100782.
Powstaje w kontekście projektu
FEDS.09.05-IP.01-0033/23 - Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych (subregion wałbrzyski).

Część 1
Renowacja budynku - Ul. Wolności 19 w Jaworzynie Śl.

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Część nr 1. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy Ul. Wolności 19 w Jaworzynie Śląskiej polegająca na wykonaniu wymiany stolarki okiennej, dociepleniu stropu piwnicy, dociepleniu stropodachu, remoncie elewacji.

Część 2
Renowacja budynku - Ul. Wolności 8 w Jaworzynie Śl.

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Część nr 2. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy Ul. Wolności 8 w Jaworzynie Śląskiej polegająca na wykonaniu docieplenia stropu piwnicy, dociepleniu stropodachu, remoncie elewacji.

CPV: 45321000-3, 45410000-4, 45453000-7, 45321000-3, 45410000-4, 45453000-7

Dokument nr: 2023-61597-180626, ZUK/ADM/Termo/9/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-02-28

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Jaworzyna Śląska
Miejscowość
Jaworzyna Śląska
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-04-01
Koniec realizacji
2025-05-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy Ul. Wolności 19 w Jaworzynie Śląskiej.
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy Ul. Wolności 8 w Jaworzynie Śląskiej

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Jaworzyna Śląska
Miejscowość
Jaworzyna Śląska
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-02-28
Koniec realizacji
2025-05-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy Ul. Wolności 8 w Jaworzynie Śląskiej polegająca na wykonaniu docieplenia stropu piwnicy, dociepleniu stropodachu, remoncie elewacji.

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
? Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
? Posiadają wiedzę i doświadczenie - wykażą się realizacją w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum 1 zamówieniem odpowiadającym swoim rodzajem zamówieniu objętemu niniejszym postępowaniem za cenę netto nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
? Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
? Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
? Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 600 000,00 zł.
? Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o następujące oświadczenie i dokumenty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu ww. warunków, złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Wykaz zamówień złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Dokument(y) potwierdzający(e), że robota(y) objęta(e) ww. wykazem została(y) wykonana(e) należycie i prawidłowo ukończona(e).
4. Dokument(y) potwierdzający(e) zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz potwierdzenie jej zapłaty.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wykaz dokumentów jakie Wykonawcy mają złożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
e) pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
e) pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy obowiązani są złożyć:
1. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do zapytania ofertowego.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru o prowadzonej działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
5. Wykaz pracowników zatrudnionych z niepełnosprawnością złożony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-11-20
Data ostatniej zmiany
2023-11-20 16:07:46

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się następującymi kryteriami:
1. Cena (C) 80 % 80 punktów
2. Okres gwarancji (G) 10 % 10 punktów
3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (Z) 10 % 10 punktów

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się następującymi kryteriami:
1. Cena (C) 80 % 80 punktów
2. Okres gwarancji (G) 10 % 10 punktów
3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (Z) 10 % 10 punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Mateusz Ptak
tel.: 669997508
e-mail: m.ptak@zukjaworzyna.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.