Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa odkuwki sworznia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa odkuwki sworznia

Data zamieszczenia: 2023-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMB Sp. z o.o
Piaski 2
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. +48 44 737 78 01, tel.: 44-737-77-89, 44-737-10-17, kom: 607-795-291
rafal.bednarek@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. +48 44 737 78 0
Termin składania ofert: 2023-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA odkuwki sworznia 0100x375"
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca postępowania przetargowego
pod nazwą:
" DOSTAWA odkuwki sworznia 0100x375"
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA odkuwki sworznia.
L.p. Nazwa rysunku / elementu ilość JM
1 "Rodzaj półfabrykatu: Odkuwka matrycowa sworznia 0100x375 wg PN-EN 10254 w stanie normalizowanym i zmiękczonym do twardości max. 241HB. Klasa tolerancji wykonania F. Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204. Rodzaj obróbki: Normalizowanie i zmiękczanie. Gatunek: 34CrNiMo6+QT wg PN-EN 10083-1 atest. Badania: Odkuwka badana ultradźwiękowo na paskach kontrolnych wg PN-EN 10228-3, klasa jakości trzecia. Wymiar półfabrykatu: Wg załączonego rys. 411140 001 2. 483 szt.
Zamawiający wymaga dostarczenia każdorazowo z dostawą oryginał Atestu 3.1 wg PN-EN10204 wystawiony przez Wytwórcę dla każdej partii przedmiotu zamówienia wraz z tłumaczeniem na język polski jeśli Atest wystawiony jest w innym języku. W przypadku braku takiego Atestu Zamawiający pozostawi przedmiot zamówienia do dyspozycji Wykonawcy umowy".
Zamawiający wymaga, aby w oferowanych dostawach, udział produktów, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50%. W przypadku, jeżeli udział ten będzie mniejszy, zamawiający odrzuci ofertę.
8.3. Wraz z dostawą Dostawca dostarczy: dowody dostawy w 2 egzemplarzach; atest materiałowy; świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204
13. OKRES GWARANCJI
13.1. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji zgodnie z umową.

Dokument nr: 412/D/2023/RB

Składanie ofert:
Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres rafal.bednarek@ramb.pl w terminie do dnia 08.12.2023r. do godz. 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 412/D/2023/RB -DOSTAWA odkuwki sworznia 0100x375.

Miejsce i termin realizacji:
8.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie zgodnie z harmonogramem: 28.03.2024 -156 szt., 19.04.2024 - 120 szt., 08.05.2024 - 95 szt, 30.05.2024 - 60 SZt, 28.06.2024 - 52 szt,
9. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
9.1. Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny, 97-427 Rogowiec.

Wymagania:
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZEZ:
RAMB sp. z o.o. Piaski nr 2 97-400 Bełchatów
Postępowanie przetargowe nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
1. INFORMACJE OGÓLNE
Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w Procedurze Zakupów RAMB sp. z o.o. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych dostępnych na stronie: https://www.ramb.pl/przetargi.html, z uwzględnieniem Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://www.ramb.pl/przetargi.html, które nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy - Kodeks cywilny oraz przepisy wewnętrzne RAMB sp. z o.o.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu przetargowym objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody RAMB sp. z o.o.
3. INFORMACJE WSTĘPNE:
Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
3.1. "Postępowanie" - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
3.2. "Specyfikacja" - niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).
3.3. "Ustawa" - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami.
3.4. "Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zakupu, złożyła Ofertę lub zawarła Umowę zakupową.
3.5. "Zamawiający" - RAMB sp. z o.o., Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów
3.6. "Zamówienie" - należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 4 SIWZ.
5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dla postępowania, w którym Oferta ostateczna Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zlecenie:
- dla wartości mniejszej niż 200 000,00zł - na podstawie Zamówienia, którego integralną częścią są Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://ramb.pl/przetargi.html
- dla wartości równej lub większej niż 200 000,00zł - na podstawie Umowy, której projekt Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego.
6. OFERTY CZĘŚCIOWE
6.1. Możliwość składania ofert częściowych - nie
7. OFERTY WARIANTOWE
7.1. Możliwość składania ofert wariantowych - nie
8.2. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, oraz pozytywnego odbioru).
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
11.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
12. CZAS ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z terminem ważności 30 dni licząc od terminu złożenia oferty
14. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
14.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
14.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej i przewidzianej zakupem działalności, jeżeli ustawy wymagają takich uprawnień
14.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
14.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
14.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
14.1.5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L III z 8.4.2022).
14.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
14.3. W celu weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa w pkt 14.1.5., Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przywołanych przepisów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie takie powinni złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby na zasadach wskazanych w art. 118 ustawy Pzp na które przypada ponad 10% wartości zamówienia. Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji ww. przesłanek wykluczenia również w oparciu o dokumenty rejestrowe poszczególnych podmiotów (w tym CEIDG, KRS) oraz informacje z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, o ile możliwe będzie uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych, o których mowa w art. 127 ustawy Pzp. W przypadku gdy pozyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, nie będzie możliwe, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich przedłożenia. Zamawiający będzie dokonywał również weryfikacji list, o których mowa w ww. przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i Rozporządzenie UE.
15. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MUSZA BYĆ DOSTARCZONE W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
15.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 14.1 SWZ - Załącznik nr 1
15.2. Oświadczenie (Zaparafowany projekt umowy dołączony do SWZ - Załącznik nr 2
Uwaga: Ewentualne uwagi do umowy należy zgłaszać przed terminem złożenia oferty. Złożone po terminie nie będą uwzględniane a Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji na podstawie projektu umowy dołączonego do postępowania przetargowego.
15.3. Oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ) o zachowaniu poufności
15.4. Oświadczenie (załącznik nr 4 do SWZ) Oświadczenie dotyczące współpracy z podmiotami objętymi sankcjami gospodarczymi.
15.5. Oświadczenie (Załącznik nr 6 do SWZ) - Oświadczenie o równym traktowaniu przedsiębiorców zgodnie z dyrektywą 2014/25/UE
15.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia oferty w zakresie pkt 15.6. z dostępnych źródeł internetowych,
15.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
15.8. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do tych czynności, tj. przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 15.7,15.8 składa oświadczenie potwierdzające, że:
15.9. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
15.10. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
15.11. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o którym mowa powyżej sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:
16.1. Załączniki, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy złożyć w formie wiadomości e-maila dołączając skany dokumentów lub w wersji papierowej zgodnie z adresem podanym do korespondencji.

17. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT I FORMA OFERTY
17.1. Treść Oferty musi odpowiadać SWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu Zamówienia określonego w SWZ.
17.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
17.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do Oferty. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
17.4. Wszystkie dokumenty załączone do Oferty winny być dołączone w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji za wyjątkiem dokumentów, do których zgodnie z prawem nie jest wymagany podpis
17.5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
18. NIEZBĘDNE ELEMENTY OFERTY I WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
Oferta zostanie uznana za ważną pod warunkiem, że będzie zawierała:
- Dane Firmy umożliwiające jednoznaczną identyfikacje (Formularz nr 5)
- Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji. (Formularz nr 5)
- Wartość całej oferty uwzględniającej wszystkie koszty wynikające z SWZ (Formularz nr 5)
- Termin związania ofertą zgodnie z SWZ (Formularz nr 5)
- Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę (Formularz nr 5)
- Potwierdzenie okresu gwarancji zgodnie z SWZ (Formularz nr 5)
- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 15 SWZ
19.2. Dla ofert składanych w formie e-mail w celu zapewnienia poczucia uczciwej konkurencji oraz transparentności proponuje się składanie ofert zabezpieczonych hasłem. W przypadku zaszyfrowania oferty Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 1 godziny od terminu wyznaczonego na złożenia oferty przysłać hasło do odczytania pliku na adres e-mail, na który została wysłana oferta. Oferta, której nie da się odszyfrować uznanie się jako ofertę złożoną po wyznaczonym terminie. Zaleca się szyfrowanie ofert za pomocą ogólnie dostępnych programów do kompresji plików.
20. ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

20.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę jedynie przed upływem terminu składania Ofert.
21. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
21.1. Jedynym kryterium oceny Ofert jest cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 100%.
21.2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto.
22. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY
22.1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania Zamówienia/Umowy.
22.2. Dokumenty dostarczone w Ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
22.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, a także prawo do dalszych negocjacji.
22.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, do przeprowadzenia aukcji elektronicznej i/lub negocjacji. Parametrami licytowanymi w aukcji elektronicznej będzie cena, przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawców. Warunki udziału w aukcji elektronicznej określa Regulamin udziału w aukcji elektronicznej, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.ramb.pl).
22.5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej zamówienia w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Wizja lokalna przeprowadzona będzie w obecności pracowników Zamawiającego, w dni robocze od godz. 7:00 - 14:00 po wcześniejszym ustaleniudo godnego terminu z wyznaczonymi pracownikami.
22.6. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja Przetargowa wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
22.7. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa rekomenduje wybór Oferty z niższą ceną.
22.8. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową. Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.
22.9. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej Komisja Przetargowa może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. Ponadto zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zaistnienia okoliczności.
22.10. Załączniki dołączone do zaproszenia stanowią jego integralną część.
22.11. Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
22.12. Wykonawca może zastrzec dokumenty stanowiące tajemnice spółki Wykonawcy przedstawiając pisemne oświadczenie, w którym informuje, które informacje stanowią tajemnice spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępniane
22.13. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzane będzie w walucie PLN
22.14. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie https://ramb.pl/przetargi.html.
22.15. Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia.
22.16. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://ramb.pl/przetargi.html i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
22.17. W zakresie nieuregulowanym w SWZ stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.
22.18. Zamawiający stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.
22.19. Do Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza zostanie skierowane zamówienie. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i skierowania zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego.
22.20. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w dniu jego przekazania przez Zamawiającego.
22.21. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
22.22. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenia patentów, własności przemysłowych, praw autorskich itp., które byłyby własnością Stron trzecich w Polsce i poza jej obszarem. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub ogłoszonej akcji przeciwko Zamawiającego przez strony trzecie, wynikających z naruszenia cudzej własności intelektualnej lub czynu nieuczciwej konkurencji Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów z tego tytułu obciążających Zamawiającego.
23. WYMAGANE ZAPISY DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNYCH
23.1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
23.2. Sposób logowania, prowadzenia aukcji elektronicznej oraz wymagania techniczne urządzeń informatycznych zostały opisane w podręczniku "Wykonawca - Instrukcja użytkowników końcowych".
23.3. Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią podręcznika "Wykonawca - Instrukcja użytkowników końcowych".
23.4. Po zalogowaniu do Systemu Zakupowego GK PGE za pośrednictwem strony internetowej https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca uzyskuje dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawca składa oferty w postaci elektronicznej.
23.5. Wykonawca powinien wziąć udział w aukcji próbnej celem poprawnej weryfikacji zgodności parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu, za pośrednictwem którego będzie brał udział w aukcji, z wymogami platformy.
23.6. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o:
23.6.1. pozycji złożonych przez nich Ofert i otrzymanej punktacji,
23.6.2. stronie internetowej, na której odbędzie się aukcja,
23.6.3. minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej,
23.6.4. terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
23.6.5. terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej,
23.6.6. sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
23.7. Zamawiający informuje, iż parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będzie łączna cena netto lub łączna cena brutto lub cena jednostkowa netto lub inna wskazana w SWZ.
23.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków aukcji elektronicznej. O zmianie zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji.
23.9. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.
23.10. W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
23.11. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania oferta nie ulega zmianie.
23.12. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną.
23.13. Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie nie mniej niż 20 min.
23.14. Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji elektronicznej - pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie.
23.15. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta (zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona - o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie.
23.16. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.
23.17. Krok postąpienia zostanie wskazany jako pochodna od najkorzystniejszej ceny jednostkowej lub łącznej netto lub brutto, przy czym minimalna wartość kroku postąpienia nie może być mniejsza niż 0,2%, maksymalna zaś nie wyższa jak 2%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o wzór określony w pkt 22.1. SWZ.
23.18. W przypadku, gdy awaria Systemu Zakupowego GK PGE spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy, po usunięciu awarii z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres e-mail podany w formularzu oferty. Minimalny czas wznowienia wynosić będzie S minut z dopełnieniem do pełnych minut.
23.19. Złożenie najkorzystniejszej oferty w trakcie trwania aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z wyborem oferty.
23.20. Po zamknięciu aukcji Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny Ofert określone w Ogłoszeniu o Zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej. Wykonawcy zobowiązani będą do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia ceny złożonej w trakcie aukcji.
23.21. Zamawiającemu niezależnie od wyniku aukcji przysługuje dalsze prawo negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy przysłali ważną ofertę.
23.22. Jeżeli Wykonawca, którego oferta w wyniku przeprowadzonej aukcji będzie najkorzystniejsza, nie złoży w terminie potwierdzenia oferty, bądź się od tego uchyla, Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniach prowadzonych w GK PGE począwszy od dnia zaistnienia tych okoliczności.
23.23. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia aukcji elektronicznej w każdym czasie bez podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje dochodzenie odszkodowania z tego tytułu.
24. KLAUZULA SANKCYJNA
24.1. Celem postanowień niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie, by w wykonywaniu Umowy brał udziały Podmioty objęte sankcjami.
24.2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy:
24.3. nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami; oraz
24.4. wartość świadczeń powierzonych do zrealizowania Podmiotom Biorącym Udział, które są Podmiotami Objętymi Sankcjami, liczona łącznie dla wszystkich Podmiotów Biorących Udział będących Podmiotami Objętymi Sankcjami, nie przekracza kwoty odpowiadającej 10% wartości zamówienia lub maksymalnej
wartości wynagrodzenia, jakie może być należne Wykonawcy na podstawie Umowy (z uwzględnieniem zmian wynagrodzenia w toku realizacji Umowy, w tym zmiany wynagrodzenia za zakresy objęte prawem opcji lub ustalone wskutek procedury zmiany), w zależności, która z tych wartości będzie niższa,
24.5. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji Umowy:
24.6. nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami oraz
24.7. wartość świadczeń powierzonych do zrealizowania Podmiotom Biorącym Udział, które są Podmiotami Objętymi Sankcjami (ani świadczeń zrealizowanych przez nie), liczona łącznie dla wszystkich Podmiotów Biorących Udział będących Podmiotami Objętymi Sankcjami, nie przekroczy w całym okresie wykonywania Umowy kwoty odpowiadającej 10% wartości zamówienia lub maksymalnej wartości wynagrodzenia, jakie może być należne Wykonawcy na podstawie umowy (z uwzględnieniem zmian wynagrodzenia w toku realizacji Umowy, w tym zmiany wynagrodzenia za zakresy objęte prawem opcji lub ustalone wskutek procedury zmiany), w zależności, która z tych wartości będzie niższa, z wyłączeniem przypadków i w zakresie, w jakim uprzednio wydane zostanie, przewidziane w art. 5k ust. 2 Rozporządzenia 833/2014, zezwolenie na dalsze wykonywanie Umowy pomimo Objęcia Sankcjami Wykonawcy lub jego Podmiotów Biorących Udział.
24.8. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w ramach wykonywania Umowy ani Wykonawca, ani żaden z Podmiotów Biorących Udział nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Federację Rosyjską i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne ze Sprzedającym oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez każdy z Podmiotów Biorących Udział.
24.9. Wykonawca będzie składał pisemne oświadczenia o braku Objęcia Sankcjami dotyczące Wykonawcy oraz jego Podmiotów Biorących Udział, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr do Umowy, a także niezależnie na każdorazowe żądanie Zamawiającego. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego, oświadczenia o braku Objęcia Sankcjami wszystkich lub wskazanych przez Zamawiającego Podmiotów Biorących Udział, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy albo zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy.
24.10. Nieprzedłożenie któregokolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 24.5. niniejszego paragrafu powoduje zamrożenie środków finansowych z tytułu płatności i wstrzymanie płatności faktury (termin płatności należności objętej fakturą nie biegnie i należność objęta fakturą nie staje się wymagalna). Termin zapłaty należności objętej fakturą biegnie dopiero od momentu akceptacji przez Zamawiającego wszystkich dokumentów wymaganych Umową, w tym oświadczeń, o których mowa w ust. 23.5. niniejszego paragrafu.
24.11. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi Zamawiającego, w sposób określony w ust. 23.8. niniejszego paragrafu, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 23.2. niniejszego paragrafu, a w szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli:
24.12. Wykonawca stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami; lub
24.13. wartość świadczeń powierzonych do zrealizowania wszystkim Podmiotom Biorącym Udział będącym Podmiotami Objętymi Sankcjami (lub świadczeń zrealizowanych przez nie) liczona łącznie dla wszystkich Podmiotów Biorących Udział będących Podmiotami Objętymi Sankcjami, przekroczy w całym okresie realizacji Umowy kwotę odpowiadającą 10% wartości zamówienia lub maksymalnej wartości wynagrodzenia, jakie może być należne Wykonawcy na podstawie Umowy (z uwzględnieniem zmian wynagrodzenia w toku realizacji Umowy, w tym zmiany wynagrodzenia za zakresy objęte prawem opcji lub ustalone wskutek procedury zmiany), w zależności, która z tych wartości będzie niższa.
24.14. Wykonawca dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 24.7., w formie pisemnej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.
24.15. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 24.7. niniejszego paragrafu, Wykonawca zapewni w szczególności, że każdy z jego Podmiotów Biorących Udział zawiadomi Wykonawcę, w formie pisemnej, o:
24.16. powstaniu stanu Objęcia go Sankcjami, jak również o
24.17. samym wystąpieniu ryzyka powstania takiej sytuacji, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym taki Podmiot Biorący Udział dowiedział się lub przy dołożeniu należytej staranności, powinien dowiedzieć się o jego zaistnieniu lub wystąpieniu ryzyka powstania takiej sytuacji.
24.18. W przypadku, gdy:
24.19. Wykonawca stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami,
24.20. wartość świadczeń powierzonych do zrealizowania wszystkim Podmiotom Biorącym Udział będącym Podmiotami Objętymi Sankcjami (lub świadczeń zrealizowanych przez nie) liczona łącznie dla wszystkich Podmiotów Biorących Udział będących Podmiotami Objętymi Sankcjami, przekroczy kwotę odpowiadającą 10% wartości zamówienia lub maksymalnej wartości wynagrodzenia, jakie może być należne Wykonawcy na podstawie Umowy (z uwzględnieniem zmian wynagrodzenia w toku realizacji umowy, w tym zmiany wynagrodzenia za zakresy objęte prawem opcji lub ustalone wskutek procedury zmiany), w zależności, która z tych wartości będzie niższa, lub
24.21. doszło do naruszenia ust. 24.3. lub 24.4. niniejszego paragrafu, a Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego, Zamawiający może oświadczyć Wykonawcy o zawieszeniu wykonywania Umowy na odpowiedni okres nieprzekraczający 3 (trzech) miesięcy, jednocześnie wzywając Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tych okoliczności lub określając zasady wystąpienia o uzyskanie przewidzianego w art. 5k ust. 2 Rozporządzenia 833/2014 zezwolenia na dalsze wykonywanie zamówienia. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o usunięciu okoliczności stanowiących podstawę zawieszenia wykonywania umowy. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający może skorzystać ze wszystkich praw przewidzianych na mocy niniejszego paragrafu, w tym prawa do odstąpienia od Umowy i naliczenia kar umownych przypadku, gdy Zamawiający poweźmie uzasadnione wątpliwości co do tego, czy Wykonawca nie narusza ust. 23.3. lub 23.4. niniejszego paragrafu, Zamawiający może oświadczyć Wykonawcy o zawieszeniu wykonywania Umowy na odpowiedni okres, nieprzekraczający 3 (trzech) miesięcy. W razie potwierdzenia braku naruszeń, Zamawiający oświadczy o wznowieniu wykonywania Umowy. W przypadku potwierdzenia naruszeń, Zamawiający może skorzystać ze wszystkich praw przewidzianych na mocy niniejszego paragrafu, w tym prawa do odstąpienia od Umowy i naliczenia kar umownych.
24.22. Oświadczenie o zawieszeniu wymaga zachowania formy pisemnej. W okresie zawieszenia Wykonawca ma obowiązek całkowitego wstrzymania realizacji Umowy, za wyjątkiem wykonania czynności niezbędnych dla ochrony interesów Zamawiającego związanych z realizacją Umowy (dokończenie procesów technologicznych, prace zabezpieczające, dokonanie czynności niezbędnych dla dochowania terminów ustawowych lub procesowych itp.).
24.23. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków, tj., gdy:
24.24. oświadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 24.2., 24.3 lub 24.4. niniejszego paragrafu lub oświadczenia Wykonawcy lub Podmiotów Biorących Udział, złożone w myśl ust. 24.5. okaże się nieprawdziwe. Wykonawca jest Podmiotem Objętym Sankcjami lub wartość świadczeń powierzonych do zrealizowania wszystkim Podmiotom Biorącym Udział będącym Podmiotami Objętymi Sankcjami (lub świadczeń zrealizowanych przez nie) liczona łącznie dla wszystkich Podmiotów Biorących Udział będących Podmiotami Objętymi Sankcjami przekroczy w całym okresie realizacji umowy kwotę odpowiadającą 10% wartości zamówienia lub maksymalnej wartości wynagrodzenia, jakie może być należne Wykonawcy na podstawie umowy (z uwzględnieniem zmian wynagrodzenia w toku realizacji umowy, w tym zmiany wynagrodzenia za zakresy objęte prawem opcji lub ustalone wskutek procedury zmiany), w zależności, która z tych wartości będzie niższa,
24.25. Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 24.3. lub 24.4. niniejszego paragrafu
24.26. Wykonawca nie złoży Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 23.5. niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) dni robocze.
24.27. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie w terminie 3 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania Umowy.
24.28. Odstępując od Umowy na podstawie ust. 24.13. niniejszego paragrafu Zamawiający może wybrać, czy odstępuje od umowy ze skutkiem ex tunc czy ex nunc oraz czy w przypadku odstąpienia ze skutkiem ex nunc, czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej Umowy, czy tylko w określonym zakresie części niewykonanej Umowy. Zamawiający oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia o odstąpieniu.
24.29. Odstąpienie dokonane na podstawie postanowień niniejszego paragrafu stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w §13 ust. 13.1. pkt 13.1.1. Umowy.
24.30. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia umowy dotyczące skutków odstąpienia od umowy i postępowania po odstąpieniu od umowy.
24.31. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia netto w każdym z następujących przypadków, tj., gdy:
24.32. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 23.2., 23.3., 23.4. lub oświadczenie Wykonawcy złożone w myśl ust. 23.5. niniejszego paragrafu, okaże się nieprawdziwe.
24.33. Wykonawca stanie się po zawarciu umowy Podmiotem Objętym Sankcjami lub nie dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 23.7., w terminie określonym w ust. 23.8.,wartość świadczeń powierzonych do zrealizowania wszystkim Podmiotom Biorącym Udział będącym Podmiotami Objętymi Sankcjami (lub świadczeń zrealizowanych przez nie) liczona łącznie dla wszystkich Podmiotów Biorących Udział będących Podmiotami Objętymi Sankcjami przekroczy w całym okresie realizacji umowy kwotę odpowiadającą 10% wartości zamówienia lub maksymalnej wartości wynagrodzenia, jakie może być należne Wykonawcy na podstawie umowy (z uwzględnieniem zmian wynagrodzenia w toku realizacji umowy, w tym zmiany wynagrodzenia za zakresy objęte prawem opcji lub ustalone wskutek procedury zmiany), w zależności, która z tych wartości będzie niższa,
24.34. Wykonawca nie złoży Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 24.5. niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze.

Kontakt:
16.2. Osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego do udzielania informacji dotyczących zapisów specyfikacji:
w sprawach organizacyjnych i handlowych:
Rafał Bednarek, w godzinach 7.00 -15.00 w dni robocze tel.: 44-737-77-89, tel. kom: 607-795-291, e-mail: rafal.bednarek@ramb.pl
w sprawach technicznych:
Mateusz Stańczyk, w godzinach 7.00 -15.00 w dni robocze tel.: 44-737-10-17, tel. kom: Brak, e-mail: mateusz.stanczyk@ramb.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.