Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont systemu antenowego BRITE

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont systemu antenowego BRITE

Data zamieszczenia: 2023-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: CENTRUM ASTRONOMICZNE IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
powiat: Warszawa
przetargi@camk.edu.pl
https://portal.smartpzp.pl/camk/public/postepowanie?postepowanie=57238803
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont systemu antenowego BRITE dla Centrum Astronomicznego
im. M. Kopernika PAN w Warszawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont systemu antenowego BRITE znajdującego się na dachu budynku Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy
ul. Bartyckiej 18, polegający na:
- demontażu anten komunikacji satelitarnej wraz z rotorami z dwóch istniejących masztów antenowych,
- rozbiórce istniejących masztów antenowych,
- wykonaniu nowych konstrukcji wsporczych pod antenę satelitarną i anteny Yagi według Projektu technicznego (PT) dostarczonego przez Zamawiającego,
- wymianie i montażu rotorów dostarczonych przez Zamawiającego oraz ponownym montażu anten,
- przyłączenie anten do instalacji zasilających i niskoprądowych,
- poprowadzeniu instalacji po trasie zasilania i torów komunikacyjnych do znajdującego się na pierwszym piętrze budynku pomieszczenia 105 - pomieszczenia kontrolnego,
- utylizacji zdemontowanych elementów anten komunikacji satelitarnej wraz z rotorami.

CPV: 45220000-5

Dokument nr: 2023/BZP 00511052, 17/DAG/R/23

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/camk/public/postepowaniepostepowanie=57238803
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/camk/public/postepowaniepostepowanie=57238803
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły opisane są w rozdział V. SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbioru korespondencji elektronicznej
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/camk/public/postepowanie?postepowanie=57238803
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-08 12:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/camk/public/postepowaniepostepowanie=57238803

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Wymagania:
w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc 00/100 zł)
2. Wadium musi być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00 - 955 Warszawa, IBAN: PL 31 1130 1017 0020 1460 4720 0011 SWIFT: GOSKPLPW z adnotacją ,,Wadium - numer postępowania 17/DAG/R/23".
6. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego wniesienia, określonym w ust. 1, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę wadium.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
11. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie określonych w art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 17/DAG/R/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont systemu antenowego BRITE znajdującego się na dachu budynku Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy
ul. Bartyckiej 18, polegający na:
- demontażu anten komunikacji satelitarnej wraz z rotorami z dwóch istniejących masztów antenowych,
- rozbiórce istniejących masztów antenowych,
- wykonaniu nowych konstrukcji wsporczych pod antenę satelitarną i anteny Yagi według Projektu technicznego (PT) dostarczonego przez Zamawiającego,
- wymianie i montażu rotorów dostarczonych przez Zamawiającego oraz ponownym montażu anten,
- przyłączenie anten do instalacji zasilających i niskoprądowych,
- poprowadzeniu instalacji po trasie zasilania i torów komunikacyjnych do znajdującego się na pierwszym piętrze budynku pomieszczenia 105 - pomieszczenia kontrolnego,
- utylizacji zdemontowanych elementów anten komunikacji satelitarnej wraz z rotorami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na instalację systemu antenowego BRITE
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający żąda przedstawienia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem, tj.:
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował, co najmniej: jeden remont systemu antenowego nadawczo-odbiorczego wyposażonego w roto X-Y lub AZ/EL
i antenę satelitarną o średnicy min. 3 metry.
Załącznik, w którym należy podać wymagane informacje, stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc 00/100 zł)
2. Wadium musi być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00 - 955 Warszawa, IBAN: PL 31 1130 1017 0020 1460 4720 0011 SWIFT: GOSKPLPW z adnotacją ,,Wadium - numer postępowania 17/DAG/R/23".
6. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego wniesienia, określonym w ust. 1, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę wadium.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
11. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie określonych w art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian do umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na instalację systemu antenowego BRITE
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-02-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.