Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa form odlewniczych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa form odlewniczych

Data zamieszczenia: 2023-11-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o
Kwiatkowskiego 2a
39-300 Mielec
powiat: mielecki
502225343, 798 890 716
wrzeszutek@autopart.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/181280
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: 502225343, 798 890 7
Termin składania ofert: 2023-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA form odlewniczych.
Powstaje w kontekście projektu
RPPK.06.01.00-18-0000/23 - Wdrożenie nowego produktu pn. akumulator ołowiowo-jonowy firmy AUTOPART.

Część 1
Część I pn. Formy do odlewarki RoCOS S1m.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem umowy jest DOSTAWA form odlewniczych, przygotowaniem do pracy, na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie, Zapytaniu Ofertowym oraz jej Załącznikach.
Na przedmiot zamówienia składa się łącznie:
- dostawa form dla akumulatorów samochodowych o parametrach określonych w ZO wraz z załącznikami - 3 szt. Forma dla akumulatora do odlewarki RoCOS S1 (część I) /2 szt. Forma dla akumulatora do odlewarki COS II (część II) *zgodnie z daną częścią zamówienia
- dostawa oraz instalacja w siedzibie Zamawiającego;
- usługa serwisu urządzenia w okresie udzielonej gwarancji, w zakresie, w jakim będzie wymagana przez producenta/producentów dostarczanych urządzeń,
- obsługa gwarancyjna.
Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy na wszystkie elementy, na które składa się dana część zamówienia.

Część 2
Część II pn. Formy do odlewarki COS II.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem umowy jest DOSTAWA form odlewniczych, przygotowaniem do pracy, na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie, Zapytaniu Ofertowym oraz jej Załącznikach.
Na przedmiot zamówienia składa się łącznie:
- dostawa form dla akumulatorów samochodowych o parametrach określonych w ZO wraz z załącznikami - 3 szt. Forma dla akumulatora do odlewarki RoCOS S1 (część I) /2 szt. Forma dla akumulatora do odlewarki COS II (część II) *zgodnie z daną częścią zamówienia
- dostawa oraz instalacja w siedzibie Zamawiającego;
- usługa serwisu urządzenia w okresie udzielonej gwarancji, w zakresie, w jakim będzie wymagana przez producenta/producentów dostarczanych urządzeń,
- obsługa gwarancyjna.
Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy na wszystkie elementy składające się na daną część zamówienia.

CPV: 31430000-9, 31431000-6, 42000000-6, 31430000-9, 31431000-6, 42000000-6

Dokument nr: 2023-57859-181280, ZP 7/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-12-08

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
mielecki
Gmina
Mielec
Miejscowość
Mielec

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
mielecki
Gmina
Mielec
Miejscowość
Mielec

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się.
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest możliwa, jeżeli została przewidziana
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia oraz jeżeli zostały określone warunki takiej zmiany.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy:
1) W zakresie - zmiany umownego zakresu zamówienia - w przypadku:
a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,
b) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (§ 3571 kc)
c) w zakresie zmiany parametrów dostarczanego sprzętu na lepsze,
w przypadku, gdy po podpisaniu Umowy zaszłaby sytuacja, że producent sprzętu zaprzestanie produkcji sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie, a możliwe jest dostarczenie sprzętu innego, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ZO i Umowie, której nie można było przewidzieć w chwili podpisywania Umowy.
2) Zmiany wynagrodzenia: W przypadku ustawowej zmiany lub powstania nowych okoliczności rzutujących na zmianę stawki procentowej podatku VAT w trakcie realizacji umowy przewiduje się możliwość przeliczenia ceny umownej w stosunku do zmienionej stawki podatku VAT, w wyniku czego ustalona zostanie ostateczna wartość umowy, co zostanie wprowadzone do umowy w formie aneksu. Zmiana wynagrodzenia musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
3) Zmiana podwykonawcy - Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy wyszczególnionego w umowie za zgodą Zamawiającego lub na jego wniosek.
4) Zmiana terminu dostawy lub terminu przeprowadzenia szkoleń - jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego bądź przyczyn przez Wykonawcę niezawinionych i od niego niezależnych, w szczególności z uwagi na konieczność zachowania wymogów sanitarnych związanych ze stanem pandemii, dostawa w terminie wskazanym w dokumentach zamówienia, nie będzie możliwa.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający określa następujący warunek udziału w niniejszym postępowaniu:
1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca wykonał lub wykonuje - w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie/dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawie form odlewniczych do akumulatorów o wartości minimum 80 000,00 EURO jako jedna dostawa lub kilka łącznie.
UWAGA! Warunek udziału jest taki sam dla części I oraz części II zamówienia! W przypadku składania ofert na dwie części zamówienia - Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia dokumentów potwierdzających realizację różnych dostaw - na potwierdzenie warunku. Niedopuszczalne jest potwierdzenie warunku, na podstawie tego samego dokumentu dla obydwu części.
Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najwyżej punktowaną, zostanie wezwany przez Zamawiającego do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw objętych warunkiem udziału.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określonego przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Przez pojęcie Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie wstępne wobec warunków udziału w ZO), wówczas, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału, zawarte w Załączniku nr 3.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku wg formuły spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wówczas, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zawarte w Załączniku nr 3.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się podmioty zgodnie
z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 z późn. zm.). Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wówczas, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zawarte w Załączniku nr 3.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-11-27
Data ostatniej zmiany
2023-11-27 09:56:50

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ad. 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 60%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:
Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 60 % x 100 = ...... pkt
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 60 punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ad. 2) Kryterium: Okres gwarancji i serwisu - znaczenie w ocenie 20%.
- minimalnie 12 miesięcy - oferta otrzyma 0 punktów,
- minimalnie 24 miesiące - oferta otrzyma 10 punktów,
- minimalnie 36 miesięcy - oferta otrzyma 20 punktów.
Maksymalna liczba punktów: 20 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ad. 3) Kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia - znaczenie w ocenie 20%.
- maksymalnie 90 dni kalendarzowych - oferta otrzyma 0 punktów,
- maksymalnie 80 dni kalendarzowych - oferta otrzyma 10 punktów,
- maksymalnie 70 dni kalendarzowych - oferta otrzyma 20 punktów.
Maks. liczba pkt.: 20.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ad. 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 60%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:
Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 60 % x 100 = ...... pkt
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 60 punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ad. 2) Kryterium: Okres gwarancji i serwisu - znaczenie w ocenie 20%.
- minimalnie 12 miesięcy - oferta otrzyma 0 punktów,
- minimalnie 24 miesiące - oferta otrzyma 10 punktów,
- minimalnie 36 miesięcy - oferta otrzyma 20 punktów.
Maksymalna liczba punktów: 20 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ad. 3) Kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia - znaczenie w ocenie 20%.
- maksymalnie 90 dni kalendarzowych - oferta otrzyma 0 punktów,
- maksymalnie 80 dni kalendarzowych - oferta otrzyma 10 punktów,
- maksymalnie 70 dni kalendarzowych - oferta otrzyma 20 punktów.
Maks. liczba pkt.: 20.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Waldemar Rzeszutek
tel.: 502225343
e-mail: wrzeszutek@autopart.pl
Piotr Rachwał
tel.: 798 890 716
e-mail: prachwal@rarr.rzeszow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.