Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa budynku użyteczności publicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa budynku użyteczności publicznej

Data zamieszczenia: 2023-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Godów
1 Maja 53
44-340 Godów
powiat: wodzisławski
324765065, faks 324765100
przetargi@godow.pl
https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: śląskie
Miasto: Godów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 324765065, faks 3247
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy Ul. 1 Maja
w Skrzyszowie - modernizacja budynku
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy budynku użyteczności publicznej
o powierzchni użytkowej ok. 477m2 zlokalizowanego przy ulicy 1 Maja 116
w Skrzyszowie, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z śląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków, zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę.
Zakres obejmuje wykonanie prac restauratorskich oraz robót budowlanych przy budynku powstałym w 1903r., częściowo użytkowanym. Z uwagi na zły stan techniczny planowane jest wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji ceglanej elewacji, wymianie pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku: więźby dachowej, części stropów, przebudowie klatki schodowej i ścian wewnętrznych. Wykonane zostaną również roboty wykończeniowe ścienne i posadzkowe, izolacyjne
i instalacyjne wraz z modernizacją kotłowni oraz zagospodarowaniem terenu. Przeprowadzone prace wpłyną na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania również w zakresie warunków przeciwpożarowych, higieniczno-sanitarnych oraz poprawę dostępności.
Dane charakterystyczne budynku :
Stan istniejący:
- powierzchnia zabudowy - 241,4m2,
- powierzchnia użytkowa - 473,45m2,
- kubatura szacunkowa - 2390m3.
- ilość kondygnacji - 3
- wysokość budynku - 6,52m
- szerokość budynku - 9,97m
- długość budynku - 24,21m
Stan projektowany:
- powierzchnia zabudowy - 241,4m2,
- powierzchnia użytkowa - 447,52m2,
- wysokość budynku - 6,82m
- szerokość budynku - 9,97m
- długość budynku - 24,21m
Zakres robót obejmuje roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz roboty remontowe i budowlane.
Roboty demontażowe i rozbiórkowe uwzględniają:
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
- demontaż wewnętrznych instalacji w budynku,
- demontaż istniejącego orynnowania budynku oraz obróbek blacharskich,
- demontaż części istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej,
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego,
- rozbiórka istniejącej więźby dachowej wraz z lukarną,
- rozbiórka istniejących stropów między kondygnacyjnych nad parterem,
- rozbiórka części istniejących ścian wewnętrznych, rozbiórka istniejących podłóg na gruncie,
- demontaż istniejących balustrad, rozbiórka istniejących schodów wewnętrznych,
- rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych z klatki schodowej,
- skucie istniejącej wyprawy tynkarskiej ścian wewnętrznych oraz elewacji,
- rozbiórka częściowa istniejących kominów do wysokości 1,0m poniżej poziomu projektowanej połaci dachowej,
- wykonanie wykopów dla potrzeb izolacji ścian fundamentowych wraz z częściowym demontażem istniejących nawierzchni utwardzonych,
- demontaż istniejącego wyposażenia elewacji (częściowo do ponownego montażu).
Roboty remontowe i budowlane w zakresie obiektu uwzględniają:
- odtworzenie podłóg na gruncie - wykonanie nowych posadzek wraz z podbudową oraz izolacją przeciwwodną, - odtworzenie stropów między kondygnacyjnych nad parterem,
- remont istniejących ścian fundamentowych - wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej oraz poziomej (iniekcja niskociśnieniowa),
- wykonanie więźby dachowej zgodnie z projektem,
- montaż nowego pokrycia połaci dachowej,
- przebudowa istniejącej klatki schodowej - budowa nowych podestów oraz płyt biegowych,
- montaż nowych pochwytów oraz balustrad,
- budowa wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz działowych,
- remont istniejących kominów - odtworzenie (wymurowanie) kominów od wysokości ok 1,0m poniżej połaci dachowej,
- budowa kotłowni gazowej w miejscu kotłowni istniejącej wraz z niezbędną wewnętrzną instalacją gazową zasilającą kocioł,
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych,
- wykonanie nowych wymalowań ścian oraz elewacji, odtworzenie instalacji odgromowej,
- montaż nowego orynnowania budynku oraz obróbek blacharskich,
- czyszczenie oraz ponowny montaż niezbędnego wyposażenia elewacji,
- budowa zewnętrznych schodów wejściowych od strony podwórza, budowa pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych wraz z podestami zgodnie z projektem,
- remont schodów zewnętrznych zejściowych do piwnicy,
- remont istniejących naświetli piwnicznych,
- budowa i montaż niezbędnego wyposażenia instalacyjnego wewnętrznego tj: montaż nowej instalacji c.o., montaż instalacji c.w.u., montaż nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, montaż nowej instalacji elektroenergetycznej, montaż nowej instalacji teletechnicznej.

CPV: 45000000-7, 45111100-9,45111200-0,45111220-6,45111230-9,45111240-2,45111291-4,45111300-1,45112000-5,45112500-0

Dokument nr: 2023/BZP 00517617, FZ-ZP.271.1.13.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
https://gminagodow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja korzystania z platformy:
- jeśli Wykonawca ma konto na platformie - należy się zalogować, na dole strony
z postępowaniem wybrać opcję ,,złóż", wyświetli się strona umożliwiająca oddanie plików składających się na ofertę, po wybraniu wszystkich plików należy wybrać opcję ,,wyślij", prawidłowość złożenia oferty będzie potwierdzona właściwym komunikatem. Za datę złożenia oferty rozumie się datę jej wpływu na platformę, określoną jako: ,,data złożenia oferty",
- jeśli Wykonawca nie ma konta na platformie w celu jego stworzenia należy na dole strony z postępowaniem przejść do opcji ,,rejestracja w bazie wykonawców",
- jeśli Wykonawca nie ma konta na platformie i chce złożyć ofertę bez logowania na dole strony z postępowaniem należy wybrać opcję ,,złóż ofertę bez logowania", zostanie wyświetlona strona z formularzem do wprowadzenia danych, a po przejściu ,,dalej" wyświetli się strona umożliwiająca dodanie oferty, po załadowaniu wszystkich plików należy wprowadzić adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie oraz wybrać ,,wyślij". Powyższa operacja nie skutkuje przekazaniem oferty, aby Zamawiający otrzymał ofertę należy zalogować się na pocztę i w otrzymanej wiadomości potwierdzić wysłanie oferty poprzez przycisk ,,potwierdzam". Dopiero po dokonaniu jest czynności oferta zostanie przekazana do Zamawiającego.
- szczegółowe instrukcje dla Wykonawców dotyczące zadawania pytań do postępowania, składanie ofert, wysyłania korespondencji czy rejestracji w prowadzonym postępowaniu są dostępne na platformie pod adresem: https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
- przesyłanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego odbywa się na platformie za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".
Zalecenia Zamawiającego odnoście podpisu oferty:
Oferta musi być złożona za pośrednictwem Platformy Przetargowej w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, profilem zaufanym lub osobistym:
- odnośnie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego: w przypadku pliku .pdf zaleca się podpis formatem PAdES, dokumenty inne niż w formie .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES,
- odnośnie do profilu zaufanego: dostępny format podpisu .xml, plik nie może przekraczać 10 MB,
- odnośnie do podpisu osobistego: dla dokumentów w formie .pdf lub .xml zaleca się podpis wewnętrzny ,,otoczony", dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
a) dopuszczalne przegladarki internetowe:
- Edge,
- Google Chrome,
- Mozilla Firefox,
- Opera.
b) pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci Internet;
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest- ajax;
- włączona obsługa JavaScript;
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
- zainstalowany Acrobat Reader;
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6
- Update 24 lub nowszy.
Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpd (.jpeg), ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy Ul. 1 Maja w Skrzyszowie - modernizacja budynku" prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej ,,ustawa Pzp";
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-14 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganami dokumentami za pośrednictwem platformy PZP24 https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Wymagania:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
Nr rachunku: 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007
z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy FZ-ZP.271.1.13.2023"
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: FZ-ZP.271.1.13.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy budynku użyteczności publicznej
o powierzchni użytkowej ok. 477m2 zlokalizowanego przy ulicy 1 Maja 116
w Skrzyszowie, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z śląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków, zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę.
Zakres obejmuje wykonanie prac restauratorskich oraz robót budowlanych przy budynku powstałym w 1903r., częściowo użytkowanym. Z uwagi na zły stan techniczny planowane jest wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji ceglanej elewacji, wymianie pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku: więźby dachowej, części stropów, przebudowie klatki schodowej i ścian wewnętrznych. Wykonane zostaną również roboty wykończeniowe ścienne i posadzkowe, izolacyjne
i instalacyjne wraz z modernizacją kotłowni oraz zagospodarowaniem terenu. Przeprowadzone prace wpłyną na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania również w zakresie warunków przeciwpożarowych, higieniczno-sanitarnych oraz poprawę dostępności.
Dane charakterystyczne budynku :
Stan istniejący:
- powierzchnia zabudowy - 241,4m2,
- powierzchnia użytkowa - 473,45m2,
- kubatura szacunkowa - 2390m3.
- ilość kondygnacji - 3
- wysokość budynku - 6,52m
- szerokość budynku - 9,97m
- długość budynku - 24,21m
Stan projektowany:
- powierzchnia zabudowy - 241,4m2,
- powierzchnia użytkowa - 447,52m2,
- wysokość budynku - 6,82m
- szerokość budynku - 9,97m
- długość budynku - 24,21m
Zakres robót obejmuje roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz roboty remontowe i budowlane.
Roboty demontażowe i rozbiórkowe uwzględniają:
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
- demontaż wewnętrznych instalacji w budynku,
- demontaż istniejącego orynnowania budynku oraz obróbek blacharskich,
- demontaż części istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej,
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego,
- rozbiórka istniejącej więźby dachowej wraz z lukarną,
- rozbiórka istniejących stropów między kondygnacyjnych nad parterem,
- rozbiórka części istniejących ścian wewnętrznych, rozbiórka istniejących podłóg na gruncie,
- demontaż istniejących balustrad, rozbiórka istniejących schodów wewnętrznych,
- rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych z klatki schodowej,
- skucie istniejącej wyprawy tynkarskiej ścian wewnętrznych oraz elewacji,
- rozbiórka częściowa istniejących kominów do wysokości 1,0m poniżej poziomu projektowanej połaci dachowej,
- wykonanie wykopów dla potrzeb izolacji ścian fundamentowych wraz z częściowym demontażem istniejących nawierzchni utwardzonych,
- demontaż istniejącego wyposażenia elewacji (częściowo do ponownego montażu).
Roboty remontowe i budowlane w zakresie obiektu uwzględniają:
- odtworzenie podłóg na gruncie - wykonanie nowych posadzek wraz z podbudową oraz izolacją przeciwwodną, - odtworzenie stropów między kondygnacyjnych nad parterem,
- remont istniejących ścian fundamentowych - wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej oraz poziomej (iniekcja niskociśnieniowa),
- wykonanie więźby dachowej zgodnie z projektem,
- montaż nowego pokrycia połaci dachowej,
- przebudowa istniejącej klatki schodowej - budowa nowych podestów oraz płyt biegowych,
- montaż nowych pochwytów oraz balustrad,
- budowa wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz działowych,
- remont istniejących kominów - odtworzenie (wymurowanie) kominów od wysokości ok 1,0m poniżej połaci dachowej,
- budowa kotłowni gazowej w miejscu kotłowni istniejącej wraz z niezbędną wewnętrzną instalacją gazową zasilającą kocioł,
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych,
- wykonanie nowych wymalowań ścian oraz elewacji, odtworzenie instalacji odgromowej,
- montaż nowego orynnowania budynku oraz obróbek blacharskich,
- czyszczenie oraz ponowny montaż niezbędnego wyposażenia elewacji,
- budowa zewnętrznych schodów wejściowych od strony podwórza, budowa pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych wraz z podestami zgodnie z projektem,
- remont schodów zewnętrznych zejściowych do piwnicy,
- remont istniejących naświetli piwnicznych,
- budowa i montaż niezbędnego wyposażenia instalacyjnego wewnętrznego tj: montaż nowej instalacji c.o., montaż instalacji c.w.u., montaż nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, montaż nowej instalacji elektroenergetycznej, montaż nowej instalacji teletechnicznej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112500-0 - Usuwanie gleby
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych
45261310-0 - Kładzenie zaprawy
45261320-3 - Kładzenie rynien
45262320-0 - Wyrównywanie
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262522-6 - Roboty murarskie
45262670-8 - Obróbka metali
45262680-1 - Spawanie
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacja cieplna
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
45421141-4 - Instalowanie przegród
45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych
45422000-1 - Roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 - Kładzenie płytek
45431200-9 - Kładzenie glazury
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45432110-8 - Kładzenie podłóg
45432112-2 - Kładzenie nawierzchni
45432210-9 - Wykładanie ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 - Roboty malarskie
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 - Roboty renowacyjne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 - Instalowanie kotłów
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych
45312300-0 - Instalowanie anten
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i restauracyjne oraz dostarczone i wbudowane materiały
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają: warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej jedną robotę budowlaną, która:
- polegała na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto, przy czym przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek, o którym mowa w §3 pkt 6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia
i skierują do jego realizacji:
a) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.
b) min. jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.
c) min. jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót (w tym wartość robót), aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.
3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.
4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
5) Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
6) Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez przebudowę rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego
6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.5. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale
8 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 7.6 SWZ podlegają Wykonawcy:
1) wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi
w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.)
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
7.8. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 7.6 następuje na okres trwania ww. okoliczności.
7.9. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 7.7, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy
7.10. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 7.6, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
7.11. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
Nr rachunku: 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007
z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy FZ-ZP.271.1.13.2023"
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadkach opisanych w Projekcie umowy, stanowionym zał. nr 2 do SWZ
7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania,
8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,
9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów;
10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej.
11) Zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie dostosowanie tych wysokości od warunków wynikających z promesy BGK w celu zapewnienia zgodności umowy z treścią tej promesy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i restauracyjne oraz dostarczone i wbudowane materiały
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.