Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią oraz sieci wodociągowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią oraz sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2023-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA LISIA GÓRA
ul. 1 Maja 7
33-140 Lisia Góra
powiat: tarnowski
14 678 46 78, faks 14 678 42 49
ug@lisiagora.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Lisia Góra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 14 678 46 78, faks 1
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzozó wka, Ul. Dobra"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzozówka, Ul. Dobra"
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:
1) ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią w miejscowości Brzozówka, Ul. Dobra"
2) ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzozówka, Ul. Dobra"
Zakres zamówienia obejmuje:
o budowę sieci wodociągowej PE 100 o długości L - 301,50 m
o budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV 200 o długości L - 240,52 m
o budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 100 o długości L - 280,70 m
o budowę studni kanalizacyjnych PP425/200 - 7 sztuk
o budowę studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 - 3 sztuk
o budowę sieciowej przepompowni ścieków z polimerobetonu DN1200
o budowę szafy sterowniczej przepompowni wraz z odcinkiem zasilającym przepompownię
o budowę hydrantu nadziemnego DN80
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- przedmiary robót:
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 5.1 do SWZ
- dokumentacja projektowa:
Załącznik nr 6 do SWZ
- specyfikacja techniczna:
Załącznik nr 7 do SWZ

CPV: 45000000-7, 45100000-8,45200000-9,45400000-1

Dokument nr: 2023/BZP 00520732, B.271.1.13.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-311d9e85-8e95-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamówienia.gov.pl.
. Poza komunikacją za pomocą platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza również komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej (z wyłączeniem składania ofert):
- w sprawach proceduralnych:
Elżbieta Marciniec, tel. 14 678 46 78, w.135
e-mail: zampub@lisiagora.pl
- w sprawach dotyczących przedmiotu umowy:
Łukasz Stolarz , tel. 14 678 46 78, w.135
e-mail: stolarz@lisiagora.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 2452 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 2415 ze zm.)
a) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach; .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów elektronicznych w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str.1); zwanym dalej "RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lisia Góra z/s Lisia Góra Ul. 1 Maja 7 , 33-140 Lisia Góra;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Lisia Góra jest Pani Paulina Pikul;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej ustawa Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO
10) Objaśnienia:
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamówienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: B.271.1.13.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzozówka, ul. Dobra"
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:
1) ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią w miejscowości Brzozówka, ul. Dobra"
2) ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzozówka, ul. Dobra"
Zakres zamówienia obejmuje:
o budowę sieci wodociągowej PE 100 o długości L - 301,50 m
o budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV 200 o długości L - 240,52 m
o budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 100 o długości L - 280,70 m
o budowę studni kanalizacyjnych PP425/200 - 7 sztuk
o budowę studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 - 3 sztuk
o budowę sieciowej przepompowni ścieków z polimerobetonu DN1200
o budowę szafy sterowniczej przepompowni wraz z odcinkiem zasilającym przepompownię
o budowę hydrantu nadziemnego DN80
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- przedmiary robót:
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 5.1 do SWZ
- dokumentacja projektowa:
Załącznik nr 6 do SWZ
- specyfikacja techniczna:
Załącznik nr 7 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel - do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówienia będą prace określone w specyfikacji technicznej załączonej do niniejszej SWZ. Zamówienia będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Zamówienia będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia oraz wystąpienia nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami.
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena 60 punktów
2. Okres gwarancji 40 punktów
Razem 100 punktów
2. Sposób dokonywania oceny:
a) sposób oceny ofert w kryterium cena:
Pc = (Cbn/ Cb) x 60 punktów
gdzie:
Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto
3. Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (Pg):
zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji - 0 pkt
zaoferowanie 42 miesięcy gwarancji - 10 pkt
zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji - 20 pkt
zaoferowanie 54 miesięcy gwarancji - 30 pkt
zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji - 40 pkt
Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres 60 miesięcy.
Minimalny natomiast wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Uwaga:
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego okres gwarancji , będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres minimalny 36 miesięcy.
W przypadku wskazania dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy, w kryterium tym zostanie przydzielona maksymalna liczba punktów, tj. 40 pkt
Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
Lp = Pc + Pg, gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc- liczba punktów uzyskanych za kryterium ,,cena",
Pg - liczba punktów uzyskanych za kryterium ,, okres gwarancji"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Na podstawie art.112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną:
wymagana jest minimum jedna robota budowlana taka jak: budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci wodociągowej o długości co najmniej 200 m lub kanalizacyjnej o długości co najmniej 300 m
Formularz wykaz robót budowlanych stanowi Załącznik nr 10 do SWZ
W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę cudzym potencjałem, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z Wykonawcó w lub wszyscy łącznie wykażą, że spełniają w/w opisany warunek.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
o oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,
2) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,
5) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Załącznik nr 10 do SWZ
wymagana jest minimum jedna robota budowlana taka jak: budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci wodociągowej o długości co najmniej 200 m lub kanalizacyjnej o długości co najmniej 300 m
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami.
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie
1. Cena 60 punktów
2. Okres gwarancji 40 punktów
Razem 100 punktów
2. Sposób dokonywania oceny:
a) sposób oceny ofert w kryterium cena:
Pc = (Cbn/ Cb) x 60 punktów
gdzie:
Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto
3. Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (Pg):
zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji - 0 pkt
zaoferowanie 42 miesięcy gwarancji - 10 pkt
zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji - 20 pkt
zaoferowanie 54 miesięcy gwarancji - 30 pkt
zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji - 40 pkt
Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres 60 miesięcy.
Minimalny natomiast wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Uwaga:
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego okres gwarancji , będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres minimalny 36 miesięcy.
W przypadku wskazania dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy, w kryterium tym zostanie przydzielona maksymalna liczba punktów, tj. 40 pkt
Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
Lp = Pc + Pg, gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc- liczba punktów uzyskanych za kryterium ,,cena",
Pg - liczba punktów uzyskanych za kryterium ,, okres gwarancji"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.