Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHU

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHU

Data zamieszczenia: 2023-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP w Platerówce
Platerówka 219
59-816 Platerówka
powiat: lubański
tel. (75)724 13 03
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Platerówka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (75)724 13 03
Termin składania ofert: 2024-01-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. Przedmiot zamówienia
1. Nazwa zadania: ,,REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHU KOŚCIOŁA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NMP W PLATERÓWCE"
lokalizowanego na działce nr 324,obręb 0001 Platerówka, gmina Platerówka, powiat lubański, woj. dolnośląskie.
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
1) rozebraniu istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej,
2) rozbiórce łat, kontrłat oraz membrany dachowej,
3) remoncie więźby dachowej wraz z kompleksową impregnacją przeciwpleśniową, przeciwgrzybiczą przeciw owadom, przeciwogniową
4) wykonaniu nadbitek z dyli drewnianych dla uzyskania płaszczyzn dachu
5) wykonaniu nowego pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi oraz instalacją odgromową.
3. Zadanie realizowane będzie w oparciu o decyzję Nr 164/2023 - pozwolenie na budowę wydane 22.05.2023 r. przez Starostę Lubańskiego oraz Decyzję Nr 489/2023 z dnia 27.03.2023 r. - pozwolenie na prowadzenie robót budowanych w zabytku wydane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić konserwatora o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i integralną część zapytania ofertowego stanowią załączniki - dokumentacja projektowa, przedmiar, STWiOR.
1) Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia i nie stanowią podstawy jego realizacji.
2) Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.
3) Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię, która będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji ,,równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nierównoważności".
4) Proponowane urządzenia będące elementem składowym realizacji zadania, muszą być nowe, nieużywane, muszą pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone ze wszystkimi elementami pozwalającymi na potwierdzenie legalności ich pochodzenia, a także posiadać gwarancje producenta.
5) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia:
a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem należytego ładu i porządku,
b) przestrzeganie przepisów BHP,
c) ochrona znajdujących się na nim obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu
d) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy.

CPV: 45262100-2, 45111300-1, 45261910-6, 45261000-4

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2024 r. o godz. 12:15

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.01.2024 r. do godz. 12:00 (liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w formie pisemnej (osobiście, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera itp.) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem postępowania ,,REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHU KOŚCIOŁA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NMP W PLATERÓWCE" i adnotacją: nie otwierać do godz. 12:00 dnia 04.01.2024r.
na adres:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP w Platerówce
Platerówka 219 59-816 Platerówka

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin wykonania zamówienia
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy.
2. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych.

Wymagania:
III. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje podane do publicznej wiadomości w okresie 30 dni od daty jego publikacji za pośrednictwem:
1. Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Platerówka http://bip.uqplaterowka.nv.pl w zakładce OBWIESZCZENIA OGŁOSZENIA ZAWIADOMIENIA
http://bip.uqplaterowka.nv.pl/m.110.obwieszczenia-oqloszeniazawiadomienia.html
2. Strony internetowej Gminy Platerówka http://www.qminaplaterowka.pl/
3. Tablicy ogłoszeń Parafii w Platerówce nr 219, 59-816 Platerówka.
V. Przeprowadzenie wizji lokalnej
1. Zamawiający zaleca, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętymi przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót.
2. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej należy każdorazowo uzgodnić telefonicznie z Zamawiającym
3. Koszt dokonania wizji lokalnej leży po stronie Wykonawcy.
4. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem wykonania przedmiotu zamówienia.
VI. Gwarancja i rękojmia
1. Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia poniżej 5 lat (poniżej 60 miesięcy) zostanie odrzucona.
2. Wykonawca w ramach realizacji umowy, przeniesie wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji producentów urządzeń na Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
VIII. Rozwiązania równoważne
1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
2. Funkcjonalność przedmiotu zaoferowanego w ramach równoważności nie może być gorsza od funkcjonalności produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, zaoferowana oferta w ramach równoważności musi spełniać warunki i zakres gwarancji na poziomie nie gorszym niż dla produktów wpisanych w opis przedmiotu zamówienia, wsparcie techniczne zaoferowanych produktów równoważnych nie może być gorsze niż dla produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
IX. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania (np. KRS, CEiDG).
2) posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z zakresem wykonywanego przedmiotu zamówienia w wysokości co najmniej wartości oferowanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3) posiadał wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu @ lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości robót co najmniej 100 tyś. zł. wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podaniem dowodów dotyczących najważniejszych robót. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
4) dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.:
a) kierownikiem budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. póz. 682 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. póz. 831), spełniającą wymagania określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. póz. 840) oraz wykazująca się co najmniej 2 - letnia praktyka na budowie przy zabytkach nieruchomych.
b) zatrudnionymi na umowę o pracę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. póz. 1465 t.j.) niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, przez cały okres wykonywania tych czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. pracowników fizycznych, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla wykonania zamówienia.
Uwaga:
Przez uprawnienia wskazane ppkt 4) lit a należy rozumieć uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. póz. 682 t.j.) lub inne odpowiadające tym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
- Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. póz. 220 ze zm.).
2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających
spełnianie wymagań określonych w pkt. 1., tj.:
1) Wykaz osób zadysponowanych do prawidłowego wykonania zamówienia (załącznik Nr 4)
2) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót - z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 5).
3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą.
1) Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy (załącznik nr 2).
2) Zobowiązanie innego podmiotu - jeżeli dotyczy (załącznik nr 3).
3) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 7)
4) Odpowiednie pełnomocnictwa upoważniające do złożenia oferty - jeżeli dotyczy.
5) Wykaz rozwiązań równoważnych - (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami
4. W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzjelenia zamówienia podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
X. Podwykonawcy
1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
XI. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu;
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo (składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna).
XII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż 1 oferty spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podwykonawców, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub te podmioty.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,OFERTA" wraz z podpisanym Oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Ofertę należy wyliczyć wg kalkulacji własnej, a ceny oferty powinny obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż 1 oferty, skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
9. Wszelkie koszy przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca informuje Zamawiającego o informacjach zawartych w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) zobowiązanie innego podmiotu - jeżeli dotyczy
2) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- jeśli dotyczy
3) odpowiednie pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości uzgodnionej z Zamawiającym, nie mniejszej niż 2% i nie wyższej niż 5% całkowitego wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy w formie pieniężnej lub niepieniężnej, tj. gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy na nr konta bankowego Zamawiającego 37 8392 0004 5505 4205 2000 0010 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Sulikowie, z adnotacją: ,,REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHU KOŚCIOŁA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NMP W PLATERÓWCE"
3. Jeżeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w pieniądzu, to dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia (np. gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe) powinien zostać wręczony zamawiającemu najpóźniej przy podpisaniu umowy
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Strony postanawiają że :
a) 70% przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych.
b) 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
6. Zwrot wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona w sposób następujący:
a) 70% jako część gwarantująca wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po jego końcowym odbiorze.
b) 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie ........ miesięcznego okresu
gwarancji.
7. W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby, adresu lub nazwy firmy, nr konta
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) wszczęciu postępowania upadłościowego,
5) ogłoszeniu likwidacji firmy,
6) zawieszeniu działalności firmy,
- pod rygorem negatywnych skutków dla Wykonawcy związanych z niepodaniem wymienionych informacji, polegających w szczególności na tym, iż korespondencję wysłaną na ostatni podany adres uznaje się za skutecznie doręczoną.
Tryb udzielania wyjaśnień
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania.
3. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Platerówka http://bip.ugplaterowka.nv.pl w zakładce OBWIESZCZENIA/OGŁOSZENIA/ZAWIADOMIENIA, strony internetowej Gminy Platerówka http://www.qminaplaterowka.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Parafii w Platerówce nr 219, 59-816 Platerówka.
Opis sposobu obliczania ceny
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe (cena) obejmujące wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca podaje cenę ryczałtową netto i brutto (z podatkiem VAT) ogólnie za wykonanie całości zamówienia.
3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Ofercie Wykonawcy", stanowiącym załącznik nr 1.
4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
5. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
6. Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Cena w przypadku Wykonawców niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto.
7. Podana cena jest ceną obowiązującą w całym okresie obowiązywania umowy.
8. Sposób obliczenia ceny ofertowej:
1) Cenę ofertową brutto należy obliczyć w oparciu o warunki określone w niniejszym zapytaniu, załączone przedmiary robót, specyfikacje techniczne, dokumentację projektową a także zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją.
UWAGA: Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.
2) Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT.
3) Przy wycenie należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, itp.).
4) W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto z podatkiem VAT) ewentualnych robót dodatkowych, koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.
5) Sporządzona przez Wykonawcę wycena robót stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert, którym przyporządkowano następujące wagi określone udziałem procentowym:
Nazwa kryterium: Znaczenie / Waga pkt
Cena (koszt) (Xc) 60% / 60 pkt
Okres gwarancji (Xg) 30% / 20 pkt
Termin wykonania (Xt) 10%/20 pkt
łącznie 100%/100 pkt
1) Maksymalna liczba uzyskanych punktów jaką może osiągnąć badana oferta przy uwzględnieniu określonych wag kryteriów to 100 punktów.
2) Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Lp = Xc + Xg =Xt
gdzie:
Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
Xc - liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium - cena,
Xg - liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium - okres gwarancji,
Xt - liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium - termin wykonania.
3) Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium cena, maksymalnie 30 pkt w kryterium okres gwarancji, maksymalnie 10 pkt w kryterium termin wykonania.
4) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów matematycznych:
1) Cena (koszt)
Cena brutto (najniższa)
w -------------------------------------- x 100 pkt x 60%
Xc = Cena brutto badanej oferty
2) Okres gwarancji - punktacja liczona wg skali:
Okres gwarancji badanej oferty Xg _ w miesiącach
Najdłuższy okres gwarancji x 100 pkt x 20% spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Do celów określenia tego kryterium przyjmuje sie, że okres gwarancji nie przekroczy 84-ciu miesięcy. Dla ofert z dłuższym okresem gwarancji, dla oceny ofert przyjmowany będzie okres gwarancji równy 84-ciu miesiącom. Zamawiający zastrzega, iż okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy.
BGK
UWAGA:
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze opisem przedmiotu zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 2 lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą złożyć oferty z wyższą ceną niż w pierwotnie złożonej ofercie.
XVIII. Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą - w terminie związania z ofertą tj. w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 7 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.