Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie i dostawa szybkozłączy DN 40 (zawiesia) do przydomowych pompowni ścieków...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i dostawa szybkozłączy DN 40 (zawiesia) do przydomowych pompowni ścieków kanalizacji ciśnieniowej

Data zamieszczenia: 2023-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzawska 9
39-432 Gorzyce
powiat: tarnobrzeski
tel. (15) 644-68-39 wew.25, tel. (15) 644-68-38
przetargi@zgkgorzyce.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Gorzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (15) 644-68-39
Termin składania ofert: 2023-12-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na 1 ,,Sprzedaż wraz z dostawą szybkozłączy DN 40 (zawiesia) do przydomowych pompowni ścieków kanalizacji ciśnieniowej."
l.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa szybkozłączy DN 40 (zawiesia) do przydomowych pompowni ścieków kanalizacji ciśnieniowej, w szacowanej ilości na rok 2024 100 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
o -szybkozłącze (zwiesie) DN 40
o -stal nierdzewnej, typ 316
o -gniazdo stal 316
o -klin z króćcem stal 316
o -uszczelka klina
o -uchwyt do wyciągania stal 316
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
4. Dostawy noży będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7:00-15:00 na adres Zamawiającego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Ul. Wrzawska 9 39-432 Gorzyce.
5. Dostawy szybkozłączy będą realizowane na podstawie Zleceń telefonicznych/mailowym od Zamawiającego jednak nie później niż 30 dni od daty otrzymania zlecenia.

Składanie ofert:
6.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
l.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczona osobiście do siedziby Zakładu lub przesłana na adres- przetargi@zgkgorzyce.pl w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym do dnia 06.12.2023 roku do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
2.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 01.01.2024r. - 31.12.2024r.
z możliwością przedłużenia umowy w przypadku nie wykorzystania pełnej wartości zamówienia.

Wymagania:
3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe kryteria:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
4.DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 1
- aktualne pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)
5.KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:
Ocena kryterium: najniższa cena ofertowa (PC) PC = (CN/CB) x 100,00 pkt
gdzie:
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena ofertowa, CN - najniższa zaoferowana cena, CB - cena oferty badanej.
Po analizie ofert za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną .
2.0cena ofert zostanie dokonana w możliwie najszybszym terminie, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniony pod adresem http://www.bip.zgkgorzyce.pl/ oraz wysłany drogą mailowa do oferentów. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
7.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej z zamieszczonym ogłoszeniem oraz poprzez wiadomość przesłaną w formie elektronicznej.
9. WARUNKI UMOWY
1.Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę-.-załącznik nr 2
2. Nie zrealizowanie przez Zamawiającego pełnego zakresu zamówienia, o którym mowa w okresie obowiązywania niniejszej umowy- nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o jego wykonanie w pełnej wysokości.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia, jeśli wystąpi taka potrzeba, jednak w ilości nie większej niż 10% szacowanej całości zamówienia.
4. Zamawiający, jako załącznik wskazuje poglądowe zdjęcie przedmiotu zamówienia oraz dokumentację techniczną jednak wskazane jest by przed przystąpieniem do złożenia oferty, osobiście dokonać oględzin przedmiotu celem pełnego zapoznania się z nim. Kontaktować należy się z Kierownikiem Oczyszczalni Ścieków p. Ireneuszem Ramianem, aby ustalićdo godny termin.

Kontakt:
10.DODATKOWE INFORMACJE
1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z oferentami w sprawach
-merytorycznych jest:
insp. ds. ekonomiczno-logistycznych p. Dominika Myśliwy tel. (15) 644-68-39 wew.25 -formalnych, technicznych jest:
Kierownik Oczyszczalni Ścieków p. Ireneusz Ramian tel. (15) 644-68-38

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.