Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup siatki ocynkowanej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup siatki ocynkowanej

Data zamieszczenia: 2023-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
powiat: Poznań
tel.: 61-639-64-00, fax: 61-639-64-47, tel: 61 639 64 22, 783-923-646
sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 61-639-64-00,
Termin składania ofert: 2023-12-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
1. Określenie przedmiotu rozpoznania.

Przedmiotem zapytania jest zakup:
stalowej siatki ocynkowanej o następujących parametrach: 1,5 m wysokości siatki, 60x60 mm oczko siatki i grubości drutu 2,5 mm,
słupków 3000x48x2 ocynk,
siatki leśnej 200/25/15,drut 2,5/1,9-2,0mm ocynk 80g/m2, rm 430Mpa (wysokość: min. 200 cm, rozstaw drutów pionowych: 15 cm, rozstaw drutów wzdłużnych: 3x20 cm, 2x15 cm, 3x10 cm, 16x5 cm, średnica drutów skrajnych: 2,5 mm, średnica pozostałych drutów: 1,9 -2,00 mm.
2. Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania.
Zakup siatki ocynkowanej o następujących parametrach: 1,5 m wysokości siatki, 60x60 mm oczko siatki i grubości drutu 2,5 mm, słupków 3000x48x2 ocynk oraz siatki leśnej 200/25/15,drut 2,5/1,9-2,0mm ocynk 80g/m2, rm 430Mpa Cena siatki powinna zawierać w sobie jej transport do około 14 dowolnych miejsc na terenie województwa wielkopolskiego, które zostaną wskazane przez RDOŚ w Poznaniu. Kwota zaplanowana na realizację zadania to około 50 000 zł

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2023r. Przesłanie oferty po wyznaczonym terminie skutkuje jej odrzuceniem.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79.
3. Oferty w wersji elektronicznej należy składać na adres poczty elektronicznej: sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 grudnia 2023 r.

Wymagania:
III. Warunki stawiane wykonawcom
1) W ramach zamówienia wykonawca sprzeda siatkę ocynkowaną i słupki wskazane w pkt. II i dostarczy ją do około 14 dowolnych miejsc na terenie województwa wielkopolskiego.
V. Sposób przygotowania oferty:
1) w ofercie należy podać koszt jednostkowy pełnego metra bieżącego siatki oraz 1 słupka.
2) oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osobę upoważnioną,
3) wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz na załączonym druku ofertowym (załącznik nr 1 do oferty),
4) cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto.
VII. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):
1. Cena 1 mb siatki - 100 %.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub do rezygnacji z wykonania zadania bez podania przyczyny.
VIII. Sposób dokonania płatności:
Przelew na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktur VAT/ rachunku.
IX. Inne istotne postanowienia:
1. Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywały w PLN.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia rozeznania cenowego bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców.
7. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
8. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia lub ulegnie ono proporcjonalnemu obniżeniu.
10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zwrot całego lub części wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia.
11. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

Kontakt:
VI. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcami
Celina Pielach
tel: 61 639 64 22, 783-923-646, e-mail: celina.pielach@poznan.rdos.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.