Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup zestawu oświetleniowego na potrzeby webinarów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup zestawu oświetleniowego na potrzeby webinarów

Data zamieszczenia: 2023-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 46 23 800,(81) 46 23 821, (81) 46 23 813, tel. (81) 46 23 813, tel. (81) 46 23 821
zamowieniapubliczne@lawp.lubelskie.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 46 23 800,(8
Termin składania ofert: 2023-12-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)1
na zakup zestawu oświetleniowego na potrzeby webinarów

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu oświetleniowego na potrzeby
webinarów, szczegółowo określona w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania
ofert ,,Opisie Przedmiotu Zamówienia".

Dokument nr: PR.IV.KK.2621.75.2023

Składanie ofert:
V. Termin oraz sposób złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 5 grudnia 2023 r. do godz. 09:00 (oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane).
2. Ofertę można złożyć:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej:
zamowieniapubliczne@lawp.lubelskie.pl

Miejsce i termin realizacji:
III.
Termin wykonania usługi:
Pierwsza połowa grudnia 2023 r.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
2. Oferta powinna także zawierać:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia do
składania ofert.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, jeżeli zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest
zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być
podpisane przez zobowiązane osoby.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający
określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do Zaproszenia
do składania ofert, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści
oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się
na ofertę powinien być czytelny.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca powinien nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w
postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Cena oferty to cena brutto.
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty
i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cenę należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych
niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku). Wymienione wartości w ofercie brutto
należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w
tysięcznych częściach złotego).
5. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrowo, a ceną podaną słownie,
Zamawiający jako prawidłową przyjmie cenę podaną słownie.
6. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1666 z późn.
zm.), Wykonawca może przekazać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
VIII. Informacja o wyborze oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adres wskazany w
ofercie).
IX. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym
dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
2. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania
ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do
składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów.
3. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
? została złożona po terminie składania ofert,
? została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania,
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub który nie złożył
w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak
podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub
oświadczeń,
? jest niezgodna z przepisami ustawy,
? jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
? jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub Zaproszenia do
składania ofert,
? nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego,
? została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
? zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
? została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert,
? zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
? wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy,
? wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą,
? wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie
terminu związania ofertą,
? wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2
pkt 3 ustawy,
? oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań
określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej
złożenia,
? jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób,
? obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w
rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1369 z późn.
zm.), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub
bezpieczeństwo narodowe,
? została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u
zamawiającego,
? w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
? nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
? wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu,
? cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub
kosztu najkorzystniejszej oferty,
? w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2
ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie,
? wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć,
? postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,
? wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z uwzględnieniem art. 263 ustawy,
? w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i
rachunkowe.
X. Załączniki:

Uwagi:
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród ofert Wykonawców, którzy wykażą
się spełnieniem warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu i zaoferują
usługę zgodną z Opisem przedmiotu zamówienia.
Przy wyborze oferty zostaną zastosowane kryteria: 100% cena oferty.
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną
punktacją do 100 pkt (100%=100 pkt)
XI. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Lubelskiej Agencji
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin,
lawp@lawp.eu.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się
kontaktować pod adresem email - iod.lawp@lawp.lubelskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą: zakup zestawu oświetleniowego na potrzeby webinarów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych,
w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych
z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą
przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w
celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa,
na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora
danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i
udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw
trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane
podmiotom współpracującym z LAWP w oparciu o umowy powierzenia zawarte
zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT. W pozostałym
zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
9. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach
i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w
realizację umowy.

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących przedmiotowego zamówienia należy się
kontaktować z:
Szymon Sułkowski - opis przedmiotu zamówienia - tel. (81) 46 23 821
Katarzyna Kowalczyk - procedura - tel. (81) 46 23 813

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.