Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła

Data zamieszczenia: 2023-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Świebodzinie
ul. Szpitalna 1
66-200 Świebodzin
powiat: świebodziński
tel. 606344212,
michaelswiebodzin@gmail.com
Województwo: lubuskie
Miasto: Świebodzin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 606344212,
Termin składania ofert: 2024-01-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFETOWE

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności
w celu udzielenia zamówienia na roboty budowlane p.n.

Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy
północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie.

Dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/ Polski Ład na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Powiat Świebodziński
Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Planowane prace renowacyjne zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby
dachowej nawy północnej w celu poprawy stanu technicznego i utrwalenia substancji zabytkowej wykonane zostaną w budynku kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie -Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Michała Archanioła, Ul. Szpitalna 2 w Świebodzinie, 66-200. Kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie to zabytkowy XV-to wieczny kościół parafialny wpisany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków pod nr 257.
Tytuł prawny: własność Kw ZG1S/00001382/7.
Planowane prace obejmują m.in.: zabezpieczenie konstrukcji nawy północnej kościoła z uwagi na występowanie pęknięć w obszarze ścian i sklepień oraz deformacji konstrukcji.
Zakres planowanych prac budowlanych i konserwatorskich obejmuje m.in. naprawę i wzmocnienie ścian i sklepień poprzez wprowadzenie wzmacniającego układu o
konstrukcji stalowej, powierzchniowego wzmocnienia przy użyciu systemu na bazie siatek
wzmacniających, przeszycia i iniekcję pęknięć oraz lokalne przemurowanie muru. Charakter prac
będzie wymagał przeprowadzenia również prac towarzyszących o charakterze tymczasowych podpór i rusztowań. Celem prac jest również poprawa stanu technicznego i utrwalenia substancji zabytkowej kościoła.
4.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym zamiennym na podstawie pozwolenia Lubuskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku z dnia 03.02.2023r. oraz zmienionego pozwolenia na budowę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie z dnia 15.02.2023r.- załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. Dołączony do niniejszego zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie dokument pomocniczy do przygotowania oferty i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia.
4. Dokumentacja projektowa lub kosztorys ofertowy mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej lub kosztorysie ofertowym pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z uzyskanymi decyzjami pozwolenia na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w w/w dokumentach oraz będą nie gorsze pod względem:
1) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość),
3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez wykonawcę na czynnym obiekcie, w związku z czym sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie odpowiednich warunków osobom w nim przebywającym.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty objęte niniejszym zapytaniem ofertowym.
8. Odbiór robót będzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiającego , Wnioskodawcy -Powiatu Świebodzińskiego, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy udziale Wykonawcy.
9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

CPV: 45000000-7, 45453100-8

Składanie ofert:
Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Miejsce składania ofert - oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - 66-200 , Ul. Świebodzin, Ul. Szpitalna 1, na Plebanii, po wcześniejszej informacji telefonicznej na nr telefonu 606344212 o godz. przybycia.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 2 stycznia 2024 r. o godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział V. Termin realizacji umowy.

1. Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2024 r.
2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych przypadkach.

Wymagania:
Rozdział II. Oznaczenie postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 1/2023. W kontaktach z Zamawiającym dotyczących tego postępowania Wykonawcy powinni powoływać się na to oznaczenie.
Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust.6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
2. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605).
3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740z późn. zm.) i Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
5. Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy-Powiatu Świebodzińskiego: samorząd.gov.pl/Web/powiat-swiebodzinski oraz Beneficjenta-Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie: WWW.michaelswiebodzin.pl
Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie,
3) Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia, tj.:
a) Wykażą , że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie należycie, co najmniej dwie roboty budowlane w obiekcie kubaturowym zabytkowym , wpisanym do rejestru zabytków, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 300.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy),
4) Dysponują lub będą dysponowali w takcie realizacji zamówienia osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.:
kierownikiem robót budowlanych - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności, który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dysponującym doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi w co najmniej dwóch obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, których wartość była nie mniejsza niż 300.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy).
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez wykonawców, o których mowa w Rozdziale VIII niniejszego zapytania ofertowego.
3. W odniesieniu do obywateli innych państw uprawnienia budowlane/konserwatorskie oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie i ochronie zabytków równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ochronie zabytków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym/konserwatorskim, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. W przypadku konieczności przeliczenia wartości robót lub usług z innej waluty niż PLN wykonawca przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zapisy zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

Rozdział VII. Podstawy wykluczenia z postępowania.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców:
1) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku podstaw wykluczenia,
2) którzy będą powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożą odrębne oferty,
Rozdział VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale VI niniejszego zapytania ofertowego, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych w obiekcie kubaturowym zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te robotyi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII niniejszego zapytania ofertowego, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
1) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

Rozdział IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca, listem poleconym, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną. Przekazanie oferty i umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem posłańca, listem poleconym, lub przesyłką kurierską. W przypadku przekazania dokumentu drogą elektroniczną, adresat powinien niezwłocznie potwierdzić fakt jego otrzymania na żądanie jednej ze stron, przy czym za termin doręczenia wiadomości przesłanej drogą elektroniczną uważa się termin wysłania drugiej stronie potwierdzenia odebrania. W przypadku przekazania osobistego, za pośrednictwem posłańca, listem poleconym lub przesyłką kurierską, za termin doręczenia uważa się termin odbioru przez adresata, dotyczy to zwłaszcza doręczenia oferty lub umowy.

Rozdział X. Termin związania ofertą.

1. 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu wymienione w Rozdziale VIII niniejszego zapytania ofertowego,
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie przy opracowaniu oferty formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
4. Ofertę składa się w formie pisemnej.
5. Formularz oferty i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, upoważnienie powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z dokumentów do niej załączonych.
6. Wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, za wyjątkiem dołączonych do oferty pełnomocnictw (upoważnień), które muszą być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
8. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
9. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.
10. Opis sposobu złożenia oferty:
1) kompletną ofertę należy umieścić w kopercie i zaadresować:
2) Parafia Rzymsko-katolicka Parafia pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Świebodzinie
3) Oferta
4) ,,Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie"
5) koperta oprócz opisu j/w powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto i winna uwzględniać wynagrodzenie obejmujące wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres ujęty jest w dokumentacji projektowej oraz decyzjach Lubuskiego Konserwatora Zabytków i Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej , jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi:
1) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy i projektu organizacji ruchu na czas budowy,
2) urządzenie i utrzymanie terenu budowy,
3) zabezpieczenia energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych przy realizacji przedmiotu umowy,
4) utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem sprzętu budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbędne materiały,
5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
6) naprawa uszkodzonych w toku prac urządzeń w obrębie placu budowy,
7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
8) niezbędne dokumentacje wykonawcze służące uszczegółowieniu rozwiązań technologicznych,
9) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu prac objętych umową, jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru prac ulegających zakryciu lub zanikających,
10) dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac i przekazania zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
12) wykonanie tablicy informacyjnej budowy,
13) koszty transportu, ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze, koszty utrzymania zaplecza prac oraz wszelkie inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, muszą być ujęte w cenie złożonej oferty. Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
4. Zaleca się, aby każdy z wykonawców odwiedził miejsce realizacji zadania celem sprawdzenia warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy, wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie oferty.
5. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty.
7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty - załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia. Oferta , która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) Zostały złożone w terminie,
b) Są zgodne z przedmiotem zamówienia,
c) Spełniają warunki udziału w postępowaniu,
d) Przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zakresie oferty.
3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena - 100%:
1) oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) informacje dotyczące ceny wykonawca poda w formularzu oferty - załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
4) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = __________________________________________________ x 100%
cena brutto badanej oferty
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj. końcówki poniżej 0,005 pomija się a końcówki 0,005 i wyżej zaokrągla się do 0,01.
6. W przypadku , kiedy Wykonawcy otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę. Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy- Powiat Świebodziński: samorząd.gov.pl/Web/powiat-swiebodzinski oraz Beneficjenta-Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie: WWW.michaelswiebodzin.pl .
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

Rozdział XV. Badanie i ocena ofert.

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia im pisma, wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) treść oferty nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania ofertowego,
2) wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3) złożona zostanie po terminie składania ofert.

Rozdział XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Rozdział XVII. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia robót budowlanych - skutkujące uprawnieniem Stron umowy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) wystąpienia robót budowlanych zamiennych - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, zakresu przedmiotu umowy,
3) rezygnacji z części robót budowlanych - skutkujące możliwością zmiany przez strony umowy zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy,
4) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie wykonawcy - skutkujące uprawnieniem stron umowy do zmiany wysokości tego wynagrodzenia,
5) konieczności zmiany technologii robót w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej- skutkujące możliwością zmiany przez strony umowy zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy,
6) pojawienia się nowych, korzystnych dla zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych umową - skutkujące uprawnieniem stron umowy do zmiany zakresu przedmiotu umowy, terminu wykonania przedmiotu umowy,
7) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające strony umowy do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
8) zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót przed umownym terminem ich wykonania - skutkujące możliwością skrócenia przez strony umowy terminu wykonania przedmiotu umowy,
9) zmiany materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskanymi decyzjami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej - uprawniające strony umowy do zmiany zakresu przedmiotu umowy,
10) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem - uprawniających strony umowy do zmiany terminu wykonania umowy,
11) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla zamawiającego - w takiej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone.
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w pkt 1, jest złożenie przez jedną ze stron umowy wniosku i jego akceptacja przez stronę drugą umowy.
3. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia, istotne dla zamawiającego postanowienia, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres możliwych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, określa projekt umowy - załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Rozdział XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział XIX. Informacja o przewidywanych do udzielenia wykonawcy zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych do przedmiotu zamówienia usług lub robót budowlanych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych do przedmiotu zamówienia usług lub robót budowlanych.

Rozdział XX. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Rozdział XXII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami - Ks. Zbigniew Nosal,
tel. 606 344 212.
3. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: michaelswiebodzin@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.