Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2023-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIEJSKA LUBIN
ul. Jana Kilińskiego 10
59-300 Lubin
powiat: lubiński
76 307 0675
zamowieniapubliczne@um.lubin.pl
https://lubin.ezamawiajacy.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: 76 307 0675
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Miejskiej Lubin.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Miejskiej Lubin.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2023/BZP 00524658, BZP.271.1.33.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://lubin.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lubin.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne są sporządzane i przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020. poz.2452).2.Zamawiający określa dopuszczalne formaty kwalifikowane podpisu elektronicznego: a) dokumenty w formacie .pdf, zaleca się podpisywać formatem PAdES,b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf,wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym,Wykonawca będzie zobowiązany
załączyć oddzielny plik z podpisem.3.Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska do złożenia podpisu elektronicznego znajdą Państwo na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowiskopc-wykonując-poniższe wymagania. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b)Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:pamięć min.2GB RAM;procesor Intel IV 2GHZ;jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje.c)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d)Włączona obsługa JavaScript,e)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący
pliki w formacie .pdf, f)Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:pliki o wielkości do 100MB Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany- format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert, po odszyfrowaniu przez Zamawiającego;oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu-zegarem Głównego Instytutu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016,str.1),dalej ,,RODO",Zamawiający informuje że:oadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lubina,ul. Kilińskiego 10,59-300 Lubin, e-mail:kontakt@um.lubin.pl,oinspektorem ochrony danych osobowych jest
Pan Łukasz Malinowski,e-mail:iodo@um.lubin.pl;oPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; oodbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy z dnia 11 września 2019r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2019 r.poz.2019 ze zm.),dalej,,ustawa Pzp";oodbiorcą danych osobowych
będzie spółka Otwarty Rynek elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Domaniewskiej 49,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego oRejestru Sądowego pod numerem KRS:00000414441,REGON:017282436,NIP:526-25-35-153,jako
właściciel platformy zakupowej,na której Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,działającą pod adresem: https://lubin.ezamawiajacy.pl.,oPani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art.78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;oobowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;ow odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym nie będą profilowane, posiada Pani/Pan:-na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;W przypadku,gdy Wykonanie obowiązków,o których mowa w art.15 ust.1-3 w/w rozporządzenia,wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,zamawiający może żądać od osoby,której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający na celu sprecyzowanie żądania,w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,-na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; Skorzystanie przez osobę,której dane dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,o których mowa w art. 16 ww. rozporządzenia,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków,o których mowa w art.18 ust.2 RODO***; Wystąpienie z żądaniem,o którym mowa w art.18 ust.1 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:-w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit.c RODO,*
Wyjaśnienie:informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.***Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lubin.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-15 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://lubin.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.33.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Miejskiej Lubin.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podst. art. 214 ust. 1 pkt 7. Zakres tego zamówienia obejmować będzie 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu prac podobnych do zakresu zamówienia podstawowego.Zamówienie udzielone zostanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy tego
zamówienia.Warunki, na jakich zostaną udzielone te usługi:- zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację, - umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, - Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiar robót, na podstawie którego Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy, - ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost,- przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą dokumentacji projektowej, - termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia, - wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, -Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia gwarancji i rękojmi na okres taki sam jak okres udzielania gwarancji i rękojmi w zamówieniu podstawowym, - kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe, - obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po sprawdzeniu formalnej poprawności ofert i dokonaniu oceny spełniania warunków,spośród ofert,które nie zostały odrzucone,Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów przyznanych w kryteriach. Maksymalną ilość punktów w kryterium ,,Cena oferty" otrzyma oferta z
najniższą ceną.Maksymalną ilość punktów w kryterium "czas reakcji" otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji Wykonawcy na rozpoczęcie robót w lokalu lub pomieszczeniu od otrzymania protokołu typowania od Zamawiającego.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.posiada zdolność zawodową: A/Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie związane z wykonywaniem robót remontowych w budynkach mieszkalnych na łączną kwotę 300.000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zakresu i wartości zadań w celu spełnienia powyższego warunku,B/Zamawiający uzna,iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje osobami, które zostaną przez
Wykonawcę skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia: Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności robót konstrukcyjno-budowlanej *),Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych *),Kierownik robót elektroenergetycznych posiadający uprawnienia do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych *) *) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany kierownika budowy zgodnie z zapisami art. 18 ustawy Prawo budowlane.Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami, daje prawo Zamawiającemu do wstrzymania robót w całości lub w części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji zamówienia,2.znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zapewniającej realizację zamówienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W celu oceny spełniania powyższego warunku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,z podaniem ich rodzaju,wartości,dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których zostały wykonane-zgodnie z Załącznikiem Nr 5,B)Dowody-referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane lub inne odpowiednie dokumenty określające, że roboty wyszczególnione w Załączniku Nr 5 zostały wykonane należycie,C)Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich uprawnień, wykształcenia, doświadczenia,a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami-zgodnie z Załącznikiem Nr 6,D)Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- (jeżeli dotyczy),b. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę - tylko w przypadku jeżeli uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty,c. Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu - tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Oferta złożona do przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie 10 000,00 PLN(słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2.Wadium musi zostać wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i obejmować cały okres związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do SWZ - składa każdy z Wykonawców.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. Pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa oświadczenie
wykonawców występujących wspólnie - Załącznik Nr 3. 4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.5. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.6. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.7. W przypadku złożenia oferty wspólnej:a) warunek opisany w Rozdziale V w pkt I winien spełnić każdy z podmiotów osobno. Dokument na potwierdzenie spełniania warunku każdy z podmiotów obowiązany jest złożyć osobno, b) każdy warunek opisany w Rozdziale V w pkt II zostaje spełniony łącznie przez podmioty składające ofertę wspólnie. Dokument / dokumenty na potwierdzenie spełniania każdego z warunku udziału w postępowaniu każdy z podmiotów obowiązany jest złożyć osobno, w swoim zadeklarowanym zakresie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:A/zmiany prawa podatkowego w zakresie podatku VAT na roboty objęte umową; w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie o zmianę stawki, B/niedotrzymanie pierwszego terminu umownego wyniknie z przyczyn zależnych od Zamawiającego,C/przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych poprzez wystąpienie opóźnienia w dokonaniu określonych czynności, zezwoleń, uzgodnień itp., do których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli okres załatwienia sprawy przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, o ile Wykonawca nie ponosi za to odpowiedzialności,D/w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);E/przypadki losowe (awarie urządzeń, zniszczenia wywołane przez wiatrołomy, wyładowania atmosferyczne, nieobecność lokatora itp.),F/niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac objętych przedmiotowym zamówieniem, tj. intensywne opady atmosferyczne (deszcz, śnieg, grad) lub niska temperatura powietrza utrzymująca się przez kilka kolejnych dni, G/zmiany danych lub przekształcenia stron umowy;H/wystąpienie siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie dało się przewidzieć, I/zmiany przepisów powodujące konieczność zastosowania innych rozwiązań niż przyjęto w dokumentacji;J/ w przypadku zmian dopuszczonych przepisami prawa, w szczególności art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;K/w przypadku zmian zawartych w § 14 Projektu umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.2.Wyżej wymienione zmiany mogą skutkować zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotowego zamówienia.3.Wszystkie wprowadzone zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po sprawdzeniu formalnej poprawności ofert i dokonaniu oceny spełniania warunków,spośród ofert,które nie zostały odrzucone,Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów przyznanych w kryteriach. Maksymalną ilość punktów w kryterium ,,Cena oferty" otrzyma oferta z
najniższą ceną.Maksymalną ilość punktów w kryterium "czas reakcji" otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji Wykonawcy na rozpoczęcie robót w lokalu lub pomieszczeniu od otrzymania protokołu typowania od Zamawiającego.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.