Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa dróg

Data zamieszczenia: 2023-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIASTO SIERADZ
plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
powiat: sieradzki
zamowienia@umsieradz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sieradz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza" w zakresie branży drogowej.
2. Do podstawowych obowiązków i uprawnień nadzoru (inspektora nadzoru inwestorskiego) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami) należy:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również z zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych umową. Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
e) wydawanie kierownikowi budowy (robót) poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
f) żądanie od kierownika budowy (robót) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,
g) rozstrzyganie w porozumieniu z wykonawcą robót i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zadania,
h) sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały czynności wskazane przez Zamawiającego, tj.:
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- ustawienie krawężników na ławie betonowej i obrzeży,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- regulacje studni dla zaworów infrastruktury podziemnej.
Wykonawca zobowiązany jest również do:
a) sprawowania nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej, tj. kontroli nad postępem prac oraz weryfikacji przyjętych rozwiązań, itp.
b) uczestniczenia w spotkaniach dotyczących realizacji zamówienia,
c) nadzór nad prawidłowością rozliczeń oraz weryfikacji faktur wykonawcy robót budowlanych, jak również dokumentów załączonych do rozliczeń realizowanych robót,
d) bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu i postępie robót budowlanych,
e) uczestniczenia, w razie konieczności, w kontrolach budowy dokonywanych przez uprawnione organy,
f) uczestniczenia w odbiorach częściowych robót budowlanych.

CPV: 71247000-1, 71631300-3

Dokument nr: 2023/BZP 00524577, WOR-Z.271.43.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmsieradz.e-zp.finn.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Systemu e-ZP pod adresem https://gmsieradz.e-zp.finn.pl , zwanego dalej Systemem.
2.Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów opisane są w rozdziale XXIII SWZ.
3. Osoby wskazane do komunikowania się z Wykonawcami: Justyna Socha-Florczak tel. 43 826 61 10, 43 826 61 14.
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją korzystania z Systemu (zwaną dalej Instrukcją). Instrukcja została zamieszczona w Systemie pod adresem: https://pomoc. e-zp.finn.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu. Regulamin korzystania z Systemu dostępny jest pod adresem: https://gmsieradz.e-zp.finn.pl/regulations/REGU
W Systemie znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
Złożenie oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym/oferty dodatkowej poprzez System wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 poz. 1797 z późniejszymi zmianami). 8. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu:
a) format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b) komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c) oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
9. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s,
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze,
c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux,
d) korzystanie z wbudowanej w System funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
- wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
- wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,
e) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty),
f) podpis zaufany,
g) certyfikat osobisty,
h) dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .xml (zalecany .pdf),
i) maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym/ oferty dodatkowej oraz wiadomości wynosi 150 MB,
j) w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert.
10. W zależności od formatu podpisu: podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający), Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).
Pliki można podpisać przed dołączeniem do Systemu za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w załączniku nr 9 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w załączniku nr 9 do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-08 10:00
Miejsce składania ofert: https://gmsieradz.e-zp.finn.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WOR-Z.271.43.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza" w zakresie branży drogowej.
2. Do podstawowych obowiązków i uprawnień nadzoru (inspektora nadzoru inwestorskiego) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami) należy:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również z zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych umową. Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
e) wydawanie kierownikowi budowy (robót) poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
f) żądanie od kierownika budowy (robót) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,
g) rozstrzyganie w porozumieniu z wykonawcą robót i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zadania,
h) sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały czynności wskazane przez Zamawiającego, tj.:
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- ustawienie krawężników na ławie betonowej i obrzeży,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- regulacje studni dla zaworów infrastruktury podziemnej.
Wykonawca zobowiązany jest również do:
a) sprawowania nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej, tj. kontroli nad postępem prac oraz weryfikacji przyjętych rozwiązań, itp.
b) uczestniczenia w spotkaniach dotyczących realizacji zamówienia,
c) nadzór nad prawidłowością rozliczeń oraz weryfikacji faktur wykonawcy robót budowlanych, jak również dokumentów załączonych do rozliczeń realizowanych robót,
d) bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu i postępie robót budowlanych,
e) uczestniczenia, w razie konieczności, w kontrolach budowy dokonywanych przez uprawnione organy,
f) uczestniczenia w odbiorach częściowych robót budowlanych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami i sposobem oceny ofert:
- łączna cena ofertowa brutto - waga 60%
- doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
skierowanego do realizacji zamówienia - waga 40%
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:
Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto:
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 60%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6,00 punktów.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny brutto, oferta zostanie odrzucona.
Sposób obliczania oceny za doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej skierowanego do realizacji zamówienia:
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad wykonaniem jednej drogi lub placu lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 - 5 pkt x 40%
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad wykonaniem dwóch dróg lub placów lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 - 7,5 pkt x 40%
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad wykonaniem trzech lub więcej dróg lub placów lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 - 10 pkt x 40%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 4,00 punkty.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ilości dróg lub placów lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, nad którymi nadzór inwestorski w branży drogowej pełnił inspektor nadzoru skierowany do realizacji zamówienia, wskazany w wykazie osób, o którym mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt 2 lit. c) SWZ oraz wymaganych informacji dotyczących tych usług, oferta zostanie odrzucona.
UWAGA!
Wykonawca w ramach tego kryterium może wskazać jedną osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży drogowej.
Zamawiający wymaga, aby osoba, której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże jako inspektora nadzoru branży drogowej w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt 2 lit. c) SWZ, stanowiącym załącznik nr 4a do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby przedstawione w kryterium ,,doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej skierowanego do realizacji zamówienia" wykonane usługi nadzoru nie były starsze niż 8 lat przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przedstawienia usług nadzoru wykonanych w okresie dłuższym niż 8 lat przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający nie będzie uwzględniał ich przy ocenie oferty w tym kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej skierowanego do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia na kwotę minimum 200.000,00 złotych (suma gwarancyjna).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jeden z nich samodzielnie, niektórzy z nich w części bądź łącznie wykażą się posiadaniem ubezpieczenia na kwotę minimum 200.000,00 złotych.
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego bądź pełnieniu funkcji kierownika budowy w branży drogowej nad wykonaniem/budową/rozbudową/przebudową/remontem drogi lub placu lub chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się posiadaniem zdolności dotyczącej jednej usługi w pełnym zakresie (wykonaniem jednej określonej wyżej usługi w pełnym zakresie) i wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, zaś łącznie Wykonawcy wykażą się posiadaniem zdolności w całości (wykonaniem określonej wyżej usługi w pełnym zakresie).
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą mogącą pełnić funkcję inspektora nadzoru branży drogowej, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, jeżeli w zakresie tej specjalności umieszcza się obiekty drogowe, wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawcy łącznie wykażą się dysponowaniem wymaganą osobą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu u.o.k.k., z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Wykaz usług należy sporządzić wg załącznika nr 4,
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego należy sporządzić wg załącznika nr 4a.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3a do SWZ, składa ten Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
c) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt 1 lit. a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
d) dokumenty i wykazy, o których mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt 2 składa Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty:
a) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa, lub
b) w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę/ów lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, poświadczającymi zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci elektronicznej.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, stanowiące załącznik nr 7 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w pkt 5:
a) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, lub
b) w przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci elektronicznej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
2. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień zawartej umowy.
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, o ile nic
innego nie wynika z treści umowy.
Ze względu na ograniczenia w ilości danych, jakie można podać w niniejszej pozycji ogłoszenia, Zamawiający informuje, że
pełen zakres zmian umowy wskazany jest w rozdziale XXX SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami i sposobem oceny ofert:
- łączna cena ofertowa brutto - waga 60%
- doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
skierowanego do realizacji zamówienia - waga 40%
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:
Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto:
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 60%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6,00 punktów.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny brutto, oferta zostanie odrzucona.
Sposób obliczania oceny za doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej skierowanego do realizacji zamówienia:
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad wykonaniem jednej drogi lub placu lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 - 5 pkt x 40%
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad wykonaniem dwóch dróg lub placów lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 - 7,5 pkt x 40%
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad wykonaniem trzech lub więcej dróg lub placów lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 - 10 pkt x 40%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 4,00 punkty.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ilości dróg lub placów lub chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, nad którymi nadzór inwestorski w branży drogowej pełnił inspektor nadzoru skierowany do realizacji zamówienia, wskazany w wykazie osób, o którym mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt 2 lit. c) SWZ oraz wymaganych informacji dotyczących tych usług, oferta zostanie odrzucona.
UWAGA!
Wykonawca w ramach tego kryterium może wskazać jedną osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży drogowej.
Zamawiający wymaga, aby osoba, której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże jako inspektora nadzoru branży drogowej w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt 2 lit. c) SWZ, stanowiącym załącznik nr 4a do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby przedstawione w kryterium ,,doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej skierowanego do realizacji zamówienia" wykonane usługi nadzoru nie były starsze niż 8 lat przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przedstawienia usług nadzoru wykonanych w okresie dłuższym niż 8 lat przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający nie będzie uwzględniał ich przy ocenie oferty w tym kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej skierowanego do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-06

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.