Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich

Data zamieszczenia: 2023-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
12 20 10 240
przetargi@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 12 20 10 240
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich w Wadowie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich w Wadowie", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest inwestycja związana z realizacją zadania ZZM/K1.1/20 Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów, obejmująca realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem adaptacji istniejącego budynku na cele użyteczności publicznej, przebudowa, remont wraz z przebudową instalacji wewnętrznych Dworu Badenich w Wadowie przy Ul. Glinik 63 w Krakowie, wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury technicznej na dz. ew. nr 118/1, 118/2, 118/3 obr NH-16, j. ew. Nowa Huta na podstawie załączonych dokumentacji projektowych i decyzji: decyzja PnB z dnia 15.11.2022r. znak: AU-01-3.6740.2.540.2022.DSZ dla inwestycji pn.: ,,Adaptacja na cele użyteczności publicznej, przebudowa, remont wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (elektroenergetycznej, niskoprądowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, c.o., deszczowej, odgromowej) Dworu Badenich w Wadowie przy Ul. Glinik 63 w Krakowie, wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury technicznej (instalacji na zewnątrz budynku: elektrycznej i oświetlenia, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, monitoringu; przebudowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego) na dz. ew. nr 118/1, 118/2, 118/3 obr NH-16, j.ewid. Nowa Huta. Pozwolenie nr 457/22 z dnia 24.05.2022r oraz decyzji MKZ na prowadzenie prac konserwatorskich w budynku dawnego dworu Badenich zlokalizowanym przy Ul. Glinik 63 w Krakowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1098 decyzją z dnia 21.12.1998r. zgodnie z programem prac konserwatorskich opracowanym przez mgr Olgę Borcz-Woźniak w 2021r oraz pozwolenia nr 872/22 z dnia 9.09.2022r. MKZ na prowadzenie prac konserwatorskich w budynku dawnego dworu Badenich zlokalizowanym przy Ul. Glinik 63 w Krakowie w związku z inwestycją pn.: ,,Adaptacja na cele użyteczności publicznej, przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego Dworu Badenich w Wadowie przy Ul. Glinik 63 w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury technicznej, dz. nr 118/1, 118/2, 118/3 obr NH-16, j.ewid. Nowa Huta", obejmujących niezbędne dokumenty formalno-prawne. Dokumentacja projektowa została opracowana przez jednostkę projektową Saneccy sp. z o.o. oraz Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa (mgr inż. arch. Marek Sanecki MPOIA/044/2016, dr inż. arch. Jerzy Wowczak G.P.U. 451/90).
1.3 W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakresy objęte prawem opcji, w całości lub części, przysługujących Zamawiającemu.
1.4 Zamówienie w zakresie podstawowym obejmuje między innymi wykonanie podbicia odcinkowego istniejących fundamentów budynku, pogłębienie poziomu posadzki części podziemnej względem istniejącego przez wykonanie płyty posadzki żelbetowej gr. 30cm połączonej monolitycznie z konstrukcją podbicia ścian. Dopuszcza się zamianę technologii np. na jet-grouting. Płytę żelbetową należy wykonać w technologii TBW na 2-óch warstwach papy termozgrzewalnej. Ponadto w zakresie podstawowym należy wykonać izolację przeciwwodną i termiczną fundamentów, wyburzenie ścian działowych, skucie tynków wewnętrznych, osuszenia ścian i impregnacje, demontaż posadzek i okładzin ściennych, demontaż starych instalacji, wywóz i utylizacja gruzu oraz elementów z rozbiórki.
1.5 W zakresie prawa opcji 1 zamówienie obejmuje wykonanie pozostałych prac demontażowych i rozbiórkowych (tj. m.in. demontaż więźby, okuć, rynien itp. Demontaż stropu) oraz wykonanie prac konstrukcyjnych, tj. min. planowych wyburzeń, otworowania oraz wzmocnień w ścianach nośnych, prace murarskie, wykonanie stropu żelbetowego nad parterem, wykonanie bruzdowania ścian w celu oparcia wieńców stropów żelbetowych monolitycznych, wymianę istniejących schodów wewnętrznych, wykonanie nowoprojektowanych schodów żelbetowych monolitycznych wewnętrznych, wymiana więźby dachowej, wykonanie planowanych wyburzeń oraz remontów istniejących schodów zewnętrznych, wykonanie nowoprojektowanych schodów oraz rampy zewnętrznej, wykonanie szybu windowego wraz dostawą i montażem urządzenia dźwigowego, wykonanie konstrukcji stalowych.
1.6 W zakresie prawa opcji 2 zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania ścian działowych, wylewek oraz tynków wewnętrznych, docieplenia dachów, wykonanie elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonania instalacji sanitarnych (Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, wentylacji, Instalacja i przyłącze kanalizacji sanitarnej, Instalacja kanalizacji deszczowej, przyłącze wodociągowe) instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji słaboprądowych (Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP i uzbrojenia teletechnicznego, Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych, Kanalizacja kablowa do budynku, Instalacja okablowania strukturalnego, Instalacja telewizji dozorowej CCTV, Instalacja RTV, AV) oraz uzbrojenia teletechnicznego.
1.7 W zakresie prawa opcji 3 zamówienie obejmuje wykonanie robót wykończeniowych na zewnątrz i wewnątrz budynku tj. min dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, malowanie i wykończenie okładzin ściennych, wykończenie podłóg i sufitów, montaż opraw oświetleniowych, ślusarkę stalową, dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową (tj. m.in. ścianka mobilna-składana, kurtyna, kosze na śmieci, dozownik na mydło, itp.).
1.8 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania wszelkich dokumentów odbiorowych i dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz uzyskania braku sprzeciwu o użytkowaniu dla przedmiotowego obiektu zgodnie z uzyskanymi Decyzjami o PnB, odpowiednio w zakresie podstawowym i w zakresie objętym prawami opcji.
1.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, zgodnie z opisem w SWZ.
1.10 Prace należy realizować zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana w skrócie STWiORB) oraz zgodnie z dołączonymi załącznikami graficznymi.
1.11 Integralną częścią SWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, STWiORB, przedmiary (nie zostały one podzielone na zakres podstawowy, zakres objęty opcją 1, opcją 2 i opcją 3, wykonawca musi uwzględnić w kosztorysie szczegółowym podział na ww. etapy), tabele elementów wytworzonych i likwidowanych, wzory kart zatwierdzenia materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, wzory protokołów, wytyczne, tabela równoważności i inne stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ (1 plik w formacie zip). Zamawiający zaznacza, iż ma prawo do aktualizacji wzorów w trakcie postępowania oraz w trakcie trwania budowy.
1.12 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary mają jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB. Przedmiary nie zostały podzielone na zakres podstawowy, zakres objęty opcją 1, opcją 2 i opcją 3, wykonawca musi uwzględnić w kosztorysie szczegółowym podział na ww. etapy.
1.13 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) 7. SWZ i Załączniku nr 9 do SWZ.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić przy pomocy Platformy e-Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

CPV: 45111000-8, 45111300-1,45210000-2,45212350-4,45261000-4,45262300-4,45262400-5,45262500-6,45313100-5,45320000-6

Dokument nr: 2023/BZP 00523538, NP.26.2.100.23.BM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3afadd3-8f52-11ee-b55a-a22b2d7f700e
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 4. W związku z pełną elektronizacją zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia i zwraca uwagę, iż komunikacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych odbywa się przy użyciu komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:
4.1 składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl
4.2 pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: przetargi@zzm.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 8) SWZ Informacje o
środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych -
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-15 11:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 666 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NP.26.2.100.23.BM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1474040,87
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich w Wadowie", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest inwestycja związana z realizacją zadania ZZM/K1.1/20 Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów, obejmująca realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem adaptacji istniejącego budynku na cele użyteczności publicznej, przebudowa, remont wraz z przebudową instalacji wewnętrznych Dworu Badenich w Wadowie przy ul. Glinik 63 w Krakowie, wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury technicznej na dz. ew. nr 118/1, 118/2, 118/3 obr NH-16, j. ew. Nowa Huta na podstawie załączonych dokumentacji projektowych i decyzji: decyzja PnB z dnia 15.11.2022r. znak: AU-01-3.6740.2.540.2022.DSZ dla inwestycji pn.: ,,Adaptacja na cele użyteczności publicznej, przebudowa, remont wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (elektroenergetycznej, niskoprądowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, c.o., deszczowej, odgromowej) Dworu Badenich w Wadowie przy ul. Glinik 63 w Krakowie, wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury technicznej (instalacji na zewnątrz budynku: elektrycznej i oświetlenia, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, monitoringu; przebudowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego) na dz. ew. nr 118/1, 118/2, 118/3 obr NH-16, j.ewid. Nowa Huta. Pozwolenie nr 457/22 z dnia 24.05.2022r oraz decyzji MKZ na prowadzenie prac konserwatorskich w budynku dawnego dworu Badenich zlokalizowanym przy ul. Glinik 63 w Krakowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1098 decyzją z dnia 21.12.1998r. zgodnie z programem prac konserwatorskich opracowanym przez mgr Olgę Borcz-Woźniak w 2021r oraz pozwolenia nr 872/22 z dnia 9.09.2022r. MKZ na prowadzenie prac konserwatorskich w budynku dawnego dworu Badenich zlokalizowanym przy ul. Glinik 63 w Krakowie w związku z inwestycją pn.: ,,Adaptacja na cele użyteczności publicznej, przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego Dworu Badenich w Wadowie przy ul. Glinik 63 w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury technicznej, dz. nr 118/1, 118/2, 118/3 obr NH-16, j.ewid. Nowa Huta", obejmujących niezbędne dokumenty formalno-prawne. Dokumentacja projektowa została opracowana przez jednostkę projektową Saneccy sp. z o.o. oraz Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa (mgr inż. arch. Marek Sanecki MPOIA/044/2016, dr inż. arch. Jerzy Wowczak G.P.U. 451/90).
1.3 W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakresy objęte prawem opcji, w całości lub części, przysługujących Zamawiającemu.
1.4 Zamówienie w zakresie podstawowym obejmuje między innymi wykonanie podbicia odcinkowego istniejących fundamentów budynku, pogłębienie poziomu posadzki części podziemnej względem istniejącego przez wykonanie płyty posadzki żelbetowej gr. 30cm połączonej monolitycznie z konstrukcją podbicia ścian. Dopuszcza się zamianę technologii np. na jet-grouting. Płytę żelbetową należy wykonać w technologii TBW na 2-óch warstwach papy termozgrzewalnej. Ponadto w zakresie podstawowym należy wykonać izolację przeciwwodną i termiczną fundamentów, wyburzenie ścian działowych, skucie tynków wewnętrznych, osuszenia ścian i impregnacje, demontaż posadzek i okładzin ściennych, demontaż starych instalacji, wywóz i utylizacja gruzu oraz elementów z rozbiórki.
1.5 W zakresie prawa opcji 1 zamówienie obejmuje wykonanie pozostałych prac demontażowych i rozbiórkowych (tj. m.in. demontaż więźby, okuć, rynien itp. Demontaż stropu) oraz wykonanie prac konstrukcyjnych, tj. min. planowych wyburzeń, otworowania oraz wzmocnień w ścianach nośnych, prace murarskie, wykonanie stropu żelbetowego nad parterem, wykonanie bruzdowania ścian w celu oparcia wieńców stropów żelbetowych monolitycznych, wymianę istniejących schodów wewnętrznych, wykonanie nowoprojektowanych schodów żelbetowych monolitycznych wewnętrznych, wymiana więźby dachowej, wykonanie planowanych wyburzeń oraz remontów istniejących schodów zewnętrznych, wykonanie nowoprojektowanych schodów oraz rampy zewnętrznej, wykonanie szybu windowego wraz dostawą i montażem urządzenia dźwigowego, wykonanie konstrukcji stalowych.
1.6 W zakresie prawa opcji 2 zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania ścian działowych, wylewek oraz tynków wewnętrznych, docieplenia dachów, wykonanie elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonania instalacji sanitarnych (Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, wentylacji, Instalacja i przyłącze kanalizacji sanitarnej, Instalacja kanalizacji deszczowej, przyłącze wodociągowe) instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji słaboprądowych (Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP i uzbrojenia teletechnicznego, Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych, Kanalizacja kablowa do budynku, Instalacja okablowania strukturalnego, Instalacja telewizji dozorowej CCTV, Instalacja RTV, AV) oraz uzbrojenia teletechnicznego.
1.7 W zakresie prawa opcji 3 zamówienie obejmuje wykonanie robót wykończeniowych na zewnątrz i wewnątrz budynku tj. min dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, malowanie i wykończenie okładzin ściennych, wykończenie podłóg i sufitów, montaż opraw oświetleniowych, ślusarkę stalową, dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową (tj. m.in. ścianka mobilna-składana, kurtyna, kosze na śmieci, dozownik na mydło, itp.).
1.8 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania wszelkich dokumentów odbiorowych i dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz uzyskania braku sprzeciwu o użytkowaniu dla przedmiotowego obiektu zgodnie z uzyskanymi Decyzjami o PnB, odpowiednio w zakresie podstawowym i w zakresie objętym prawami opcji.
1.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, zgodnie z opisem w SWZ.
1.10 Prace należy realizować zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana w skrócie STWiORB) oraz zgodnie z dołączonymi załącznikami graficznymi.
1.11 Integralną częścią SWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, STWiORB, przedmiary (nie zostały one podzielone na zakres podstawowy, zakres objęty opcją 1, opcją 2 i opcją 3, wykonawca musi uwzględnić w kosztorysie szczegółowym podział na ww. etapy), tabele elementów wytworzonych i likwidowanych, wzory kart zatwierdzenia materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, wzory protokołów, wytyczne, tabela równoważności i inne stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ (1 plik w formacie zip). Zamawiający zaznacza, iż ma prawo do aktualizacji wzorów w trakcie postępowania oraz w trakcie trwania budowy.
1.12 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary mają jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB. Przedmiary nie zostały podzielone na zakres podstawowy, zakres objęty opcją 1, opcją 2 i opcją 3, wykonawca musi uwzględnić w kosztorysie szczegółowym podział na ww. etapy.
1.13 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) 7. SWZ i Załączniku nr 9 do SWZ.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić przy pomocy Platformy e-Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262300-4 - Betonowanie
45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45313100-5 - Instalowanie wind
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45410000-4 - Tynkowanie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych
45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1.5 W zakresie prawa opcji 1 zamówienie obejmuje wykonanie pozostałych prac demontażowych i rozbiórkowych (tj. m.in. demontaż więźby, okuć, rynien itp. Demontaż stropu) oraz wykonanie prac konstrukcyjnych, -opi zgodnie z SWZ.
1.6 W zakresie prawa opcji 2 zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania ścian działowych, wylewek oraz tynków wewnętrznych, docieplenia dachów, wykonanie elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonania instalacji sanitarnych (Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, wentylacji, Instalacja i przyłącze kanalizacji sanitarnej, Instalacja kanalizacji deszczowej, przyłącze wodociągowe) instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji słaboprądowych (Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP i uzbrojenia teletechnicznego, Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych, Kanalizacja kablowa do budynku, Instalacja okablowania strukturalnego, Instalacja telewizji dozorowej CCTV, Instalacja RTV, AV) oraz uzbrojenia teletechnicznego.
1.7 W zakresie prawa opcji 3 zamówienie obejmuje wykonanie robót wykończeniowych na zewnątrz i wewnątrz budynku tj. min dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, malowanie i wykończenie okładzin ściennych, wykończenie podłóg i sufitów, montaż opraw oświetleniowych, ślusarkę stalową, dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową (tj. m.in. ścianka mobilna-składana, kurtyna, kosze na śmieci, dozownik na mydło, itp.).
1.8 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania wszelkich dokumentów odbiorowych i dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz uzyskania braku sprzeciwu o użytkowaniu dla przedmiotowego obiektu zgodnie z uzyskanymi Decyzjami o PnB, odpowiednio w zakresie podstawowym i w zakresie objętym prawami opcji.
1.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia wykonania kolejnych robót budowlanych. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie zamówienia objętego prawem opcji w całości lub w części. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, w całości lub w części, żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych robót budowlanych i robót w zakresie zieleni w całości lub w części. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 31.10.2024r., a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy. Zamawiający w przypadku zlecenia prawa opcji, w całości lub w części, po zakładanym dniu 31.10.2024r. dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o stosowną liczbę dni.
Wartość na zakres objęty prawem opcji nr 1: 2 189 338,41 zł netto na zakres objęty prawem opcji nr 2: 6 220626,16 zł netto na zakres objęty prawem opcji nr 3: 3 107187,70 zł netto.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 666 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, albo na innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (na przykład ogródki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny leśne będące w zarządzie lub utrzymaniu ZZM w Krakowie), do 80% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizuje lub realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, w tym rozbiórkowych, przygotowawczych, ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjnych, montażowych, instalacyjnych w różnych branżach, wykończeniowych, jak i porządkowych
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na całość zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia na całość zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
2.3.1 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto),
2.3.2 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 2.000.000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli:
2.4.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, jak również spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 840 z późn. zm.), posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z instalacjami, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika prac konserwatorskich, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, zgodnie z wymaganiami art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 840 z późn. zm.) oraz wykonała co najmniej dwie prace konserwatorskie w budynku/budynkach na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2.4.1.3 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.4 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.5 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 682 z późn. zm.), mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 334) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 551),
2.4.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował trzy roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektów użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dwie z nich na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 840 z późn. zm.), o łącznej wartości wykazanych trzech robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
1.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.3 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
1.4 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
1.5 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia - odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
3.2 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3.3 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
3.4 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji),
3.5 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Zgodnie z zapisami ujętymi SWZ: w pkt 29)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z zapisami pkt. 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania umowy, natomiast zaznacza, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp bez względu na jej wartość. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek przekracza 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określa treść projektowanych postanowień umowy, w szczególności § 15, przedstawionych w pkt 7) SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na całość zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia na całość zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.