Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług geodezyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług geodezyjnych

Data zamieszczenia: 2023-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. zoo
ul. Suwalska 84
19-300 Ełk
powiat: ełcki
Tel 87 307 00 11, Tel 87 307 00 77
sekretariat@zug.elk.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ełk
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel 87 307 00 11, Te
Termin składania ofert: 2023-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. w 2024 roku.
in. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby ZUG Gmina Ełk o wartości poniżej 130 000 PLN, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 2 Pzp. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.
Zakres usług oraz ich szacowaną ilość zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: WK.2.2023

Otwarcie ofert: 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o. o.
Biuro: 19-300 Ełk, Ul. Suwalska 84 III piętro, pokój nr 2 w dniu 08.12.2023r. o godz. 10:15

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert: Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o. o.
Biuro: 19-300 Ełk, Ul. Suwalska 84 III piętro, pokój nr 2 w terminie do dnia 08.12.2023.r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia zapytania.
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

Wymagania:
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp. gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN.
2. Rodzaj zamówienia - usługi.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone w PLN.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają ww. warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust.l i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
0 dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
1 konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
1.6. w przypadku jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. póz. 275), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia i wyniku tego doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.7. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
1.8. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
1.9. który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
3. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie przy opracowaniu oferty formularzy załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
4. Ofertę składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
5. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, upoważnienie powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z dokumentów do niej załączonych.
6. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
7. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.
8. Opis sposobu złożenia oferty:
1) kompletną ofertę należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Nazwa wykonawcy
Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk biuro: ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk, III piętro pok. Nr 2
Zapytanie ofertowe
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. w 2024 roku
WK.2.2023
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 8 grudnia 2023 r. DO GODZ: 10:00
2) koperta oprócz opisu j/w powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.
Oferty należy składać, w zamkniętej kopercie do siedziby zamawiającego: Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. ul. Suwalska 84 - III piętro pok. nr 2 lub przesłać drogą pocztową na adres zamawiającego. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez zamawiającego. Wymaga się, aby oferta była dostarczona w zamkniętej kopercie /opakowaniu/, która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku oznaczenia koperty /opakowania/, w której znajduje się oferta wykonawcy.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena wykonania zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem odpowiadającego jej zakresu przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego, w tym podatki, cła i inne należności.
2. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, muszą być doliczone do ceny złożonej oferty. Wykonawca nie będzie mógł żądać
podwyższenia umówionego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty.
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty -załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Oferowana cena brutto podana w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego za wykonanie przedmiotu zamówienia ogółem.
XI. BADANIE I OCENA OFERT
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzjelenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
2) zostanie złożona po terminie składania ofert,
3) zostanie złożona w innej formie niż pisemna,
4) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zapytania ofertowego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
XIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
XTV.INFORMACJA O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zamówień uzupełniających.
XV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany istotnych warunków umowy.

Kontakt:
VI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami pod względem formalnym i merytorycznym-Elwira Gutowska.
2. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: sekretariat@zug.elk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.