Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań treningowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań treningowych

Data zamieszczenia: 2023-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Klub Sportowy Skarpa Bytom
Wojciecha Kilara 33
41-902 Bytom
powiat: Bytom
730111371
klub@skarpa.bytom.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/181650
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: 730111371
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zielony kwartał KWK Rozbark - zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań treningowych
Powstaje w kontekście naboru
FESL.10.09-IZ.01-061/23 - Wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na transformację, Działanie 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych,zdewastowanych,zdegradowanych

Część 1
Zagospodarowanie t. poprzemysłowych - mieszkania treningowe

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Zielony kwartał KWK Rozbark - zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań treningowych", którego elementami są w szczególności następujące zadania:
1) Budowa mieszkań treningowych
2) Zagospodarowanie terenów
3) Instalacje OZE
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji budowlanej, stanowiącej załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego.
Zamawiający informuje, że posiada dokumenty formalne umożliwiające prowadzenie przedmiotowego zamówienia tj.
1) Pozwolenie na budowę - decyzja nr 231/2023 z dnia 27.11.2023 r. wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia - stanowiące załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego
3. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik nr 8 do niniejszego zapytania.
4. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do sporządzenia projektu technicznego w oparciu o zaproponowane przez siebie w ofercie rozwiązania.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty będą prowadzone w obrębie i sąsiedztwie oraz na funkcjonujących obiektach i budynkach, które są wykorzystywane w szczególności przez dzieci. Wobec powyższego prace muszą uwzględniać zarówno specyfikę funkcjonowania, jak i godz. otwarcia obiektów, w tym budynku szkoleniowo-noclegowego.
6. W związku z tym, że w miejscu realizacji zamówienia mogą być równolegle prowadzone inne inwestycje Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z innymi potencjalnymi Wykonawcami prac.
7. Mając na uwadze, że roboty realizowane będą na terenie poprzemysłowym, na którym przez wiele lat funkcjonowała kopalnia, należy się spodziewać, że pod poziomem terenu istnieją zabudowane systemy fundamentowe wcześniejszych obiektów poprzemysłowych. Dlatego też ewentualne koszty wynikające z powyższego należy uwzględnić w cenie brutto oferty.
8. Wykonawca zobowiązuje się realizować zadanie z uwzględnieniem ich wpływu pracy na aspekty ekologiczne poprzez:
1) używanie pojemników przeznaczonych do ponownego wykorzystania do transportu produktów np. palety zwrotne
2) stosowanie w trakcie realizacji zadania jedynie oświetlenia led (powyższe stosuje się nie tylko do elementów zastosowanych docelowo na obiekcie, ale również w tracie realizacji zadania)
3) stosowanie podczas realizacji zadania farb bez substancji szkodliwych, chyba że nie ma możliwości zastosowania takich farb ze względu na specyfikę realizowanego zakresu prac
4) bezwzględną rezygnację z substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak chemikalia toksyczne czy substancje zubożające warstwę ozonową, chyba że nie ma możliwości rezygnacji z zastosowania takich substancji ze względu na specyfikę realizowanego zakresu prac
5) segregację zużytych produktów lub opakowań, a następnie w miarę możliwości ponowne wykorzystanie, przetworzenie, bądź też ich odpowiednie usunięcie
6) wykorzystanie (po zamontowaniu zbiorników na deszczówkę) zebranej wody - deszczówki w procesie budowlanym
7) przeszkolenie pracowników realizujących zadanie odnośnie wpływu ich pracy na środowisko.
Okres gwarancji
36-72 miesięcy

CPV: 09330000-1, 09331200-0, 09332000-5, 31430000-9, 45000000-7, 45100000-8, 45111291-4, 45112700-2, 45112710-5, 45200000-9

Dokument nr: 2023-19406-181650, 2.11.2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-12-15

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Bytom
Gmina
Bytom
Miejscowość
Bytom

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zamówień uzupełniających zgodnie z cz. XIII Dodatkowe informacje pkt. 8 zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z cz. XIII Dodatkowe informacje pkt. 8 zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca spełni poniższe warunki tj:
a) złoży oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2b do niniejszego zapytania, aktualne na dzień składania ofert, potwierdzając tym samym posiadanie niezbędnego doświadczenia pozwalającego na prawidłowe wykonanie zamówienia oraz
b) dowiedzie, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną na terenie poprzemysłowym o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100 brutto) oraz przedstawi wykaz robót budowlanych spełniających to kryterium (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania) wraz z dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, na potwierdzenie tego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, gdy roboty te zostały zrealizowane na podstawie nie więcej niż dwóch umów.
Uwaga:
- W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Wykonawca zobowiązany jest przeliczyć tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia zawarcia umowy. Jeżeli nie będzie dostępny średni kurs NBP z dnia zawarcia umowy, dla dokonania przeliczeń należy przyjąć ostatnio obowiązujący średni kurs NBP przed dniem zawarcia umowy z podaniem daty kursu.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potencjały Wykonawców sumują się w zakresie tego warunku.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) złoży oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2b do niniejszego zapytania, aktualne na dzień składania ofert, potwierdzając tym samym, iż znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz
b) przedstawi opłaconą polisę OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.
Uwaga:
- Dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji zapytania ofertowego. Jeżeli w dniu publikacji zapytania, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji zapytania ofertowego.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców potwierdzi spełnienie tego warunku
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna powyższy warunek jeżeli Wykonawca:
1) złoży oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2b do niniejszego zapytania, aktualne na dzień składania ofert, potwierdzając tym samym spełnienie warunku dot. kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do:
a) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności (osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy).
b) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Uwaga:
- W związku z warunkami szczegółowymi dotyczącymi kwalifikacji zawodowych zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie, tj. w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5) imienia i nazwiska osoby, która będzie wykonywała czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tej osoby.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców potwierdzi spełnienie tego warunku (potencjały wykonawców sumują się w zakresie tego warunku).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-11-30
Data ostatniej zmiany
2023-11-30 15:26:27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
60% cena brutto (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia).
cena minimalna
--------------------------- x 60 pkt (waga kryterium cena)
cena oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
20% oferowana gwarancja (liczona w miesiącach)
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, informujemy, że opis tego kryterium znajduje się w cz.X Ocena ofert lit. b) zapytania ofertowego
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
20% wysokość kary umownej
kara umowna z oferty
------------------------------------x 20 pkt (waga kryterium kary umownej)
maksymalna kara przewidziana przez Zamawiającego
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków informujemy, że opis tego kryterium znajduje się w cz. X Ocena ofert lit. c) zapytania ofert

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Dobromir Bujak
tel.: 730111371
e-mail: klub@skarpa.bytom.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.