Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przeprowadzanie przeglądów i konserwacji instalacji systemu przeciwpożarowego oraz...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeprowadzanie przeglądów i konserwacji instalacji systemu przeciwpożarowego oraz przeglądów serwisowych i nadzór nad prawidłowością pracy zestawu hydroforowego instalacji hydrantów wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2023-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Budowlanych 56
43-100 Tychy
powiat: Tychy
tel. 32 227-70-06 w. 27
k.kajstura@mzuim.tychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 227-70-06 w.
Termin składania ofert: 2023-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE OFERTOWE
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1. co oznacza, że wartość zamówienia jest niższa niż 130.000,00 zł
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.:
,,Przeprowadzanie przeglądów i konserwacji instalacji systemu przeciwpożarowego oraz przeglądów serwisowych i nadzór nad prawidłowością pracy zestawu hydroforowego instalacji hydrantów wewnętrznych na obiektach Park & Ride w Tychach"
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Przegląd serwisowy instalacji w pompowni urządzenia tryskaczowego parking P&R Tychy Lodowisko:
a. cotygodniowe wykonanie testu pomp pożarowych z silnikiem elektrycznym ( 2 szt. zestaw pompowy Prestige) , czynności serwisowe zaworów ZKA (5 szt.) oraz sprężarek powietrza ( 3 szt.) i zbiornika zapasu wody, czynności serwisowe pompy i silnika zgodnie z DTR producenta zestawu i wytycznych ujętych w normie Vds. Pompa typu: NKF80-200/188 AH-F-B-BAOE-D/30kW,
b. półroczne wykonanie testu pomp pożarowych z silnikiem elektrycznym, zdjęcie krzywej charakterystyki pracy pompy, czynności serwisowe pompy i silnika zgodnie z DTR. Pompa typu: NKF80-200/188 AH-F-B-BAOE-D/30kW,
c. wykonanie testu pompy pilotującej Jockey typu: CR3-22X-A-A-E-HQQE/1,1kW, czynności serwisowe pompy i silnika zgodnie z DTR,
d. kontrola wzrokowa przewodów tłocznych i ssących instalacji p.poż. wraz z drobną armaturą, sprawdzenie połączeń, szczelności, mocowań i konstrukcji wsporczych,
e. kontrola wzrokowa rurociągu testowego wraz z armaturą, sprawdzenie połączeń, szczelności, mocowań i konstrukcji wsporczej,
f. kontrola wzrokowa przewodu, sprawdzenie połączeń, mocowań i konstrukcji wsporczej rurociągu zasilania przez straż pożarną,
g. sprawdzenie działania zasuw i przepustnic odcinających, bieżąca konserwacja z wymianą uszkodzonych elementów,
h. kontrola i regulacja urządzeń rozruchowych pomp pożarowych i pompy jockey,
i. centrala sygnalizacji pożaru- sprawdzenie poprawności przekazywanych sygnałów alarmowych Ii-go stopnia i sygnałów technicznych - przeprowadzenie pełnych testów przesyłu alarmów technicznych, z analizą adresów i ewentualnych uszkodzeń układu. Każdorazowe przywrócenie centrali CSP do stanu czuwania po zablokowaniu sygnałów sterujących systemami ppoż w obiekcie (wentylatory, klapy odcinające, klapy oddymiające etc.),
j. cotygodniowe wysyłanie podpisanego i opieczętowanego druku zgłoszeniowego wykonywanych testów do centrali firmy ochrony obiektu, celem zablokowania przekazywania sygnałów do miejscowej Państwowej Straży Pożarnej,
k. każdorazowe wykonanie wpisów do książki serwisowej pompowni o przeprowadzonych kontrolach urządzenia tryskaczowego,
l. opracowanie sprawozdania, przekazanie dokumentacji z prac serwisowych dotyczących półrocznych testów o których mowa w § 1 ust I pkt 1 lit. b.
2. Przegląd serwisowy instalacji tryskaczowej parking wielopoziomowy P&R Tychy Lodowisko:
a. pompownia wody p.poż. - tryskacze 4 szt - wzrokowa kontrola z poziomu posadzki stanu przewodów rurowych, tryskaczy, zawiesi rurowych i uchwytów, przeprowadzenie testów instalacji z przesłaniem sygnałów alarmowych II stopnia,
b. poziom -1 - tryskacze 456 szt - wzrokowa kontrola z poziomu posadzki stanu przewodów rurowych, tryskaczy, zawiesi rurowych i uchwytów,
c. poziom -2 - tryskacze 456 szt - wzrokowa kontrola z poziomu posadzki stanu przewodów rurowych, tryskaczy, zawiesi rurowych i uchwytów,
d. poziom -3 - tryskacze 456 szt - wzrokowa kontrola z poziomu posadzki stanu przewodów rurowych, tryskaczy, zawiesi rurowych i uchwytów,
e. poziom -4 - tryskacze 456 szt - wzrokowa kontrola z poziomu posadzki stanu przewodów rurowych, tryskaczy, zawiesi rurowych i uchwytów,
f. odwodnienie sekcji tryskaczowych z osuszeniem wnętrza rurociągów zasilających, przewodów rozdzielczych i rozprowadzających, odwodnienie rurociągu, odwodnienie i osuszenie instalacji zasilania zaworów hydrantowych suchych, odwodnienie przewodów zasilających przez straż pożarną,
g. zawór kontrolno-alarmowy suchy DN100 - czynności konserwacyjne zaworu i urządzeń będących w osprzęcie, praktyczne sprawdzenie działania,
h. sprężarki - czynności serwisowe przewidziane w dokumentacji agregatu sprężarkowego, sprawdzenie działania reduktorów ciśnień, przegląd stanu zbiornika, włącznika ciśnieniowego, przewodów ciśnieniowych,
i. armatura instalacji sprężonego powietrza - sprawdzenie działania ograniczników przepływu, redukcji ciśnień i stanu zaworów zaporowych by-passu, sprawdzenie przewodów ciśnieniowych, regulacja ciśnień roboczych, naprawy inne bez części zamiennych,
j. włączniki ciśnieniowe grup tryskaczowych - sprawdzenie stanu presostatu alarmu II stopnia, ciśnień wyzwalających, sprawdzenie stanu przewodów sygnalizacyjnych pod względem ciągłości linii i przesyłu sygnałów do systemu S.A.P.,
k. opracowanie sprawozdania, przekazanie dokumentacji z prac serwisowych.
3. Przeprowadzenia doraźnych czynności serwisowych i czynności naprawczych w trybie tzw. ,,na wezwanie" na obiektach Parking P&R Tychy Główne i Parking P&R Tychy Lodowisko.
4. W okresie raz na kwartał przeprowadzanie szkoleń z obsługi pompowni tryskaczowo -hydrantowej w zakresie czynności doraźnych i zabezpieczających.
5. Przeprowadzanie przeglądów serwisowych i nadzór nad prawidłowością pracy zestawu hydroforowego instalacji hydrantów wewnętrznych w cyklu 14 dniowym na obiekcie Parking Wielopoziomowy Park&ride Tychy Główne.

Dokument nr: ZL.DAA.231.102.2023/DDA

Składanie ofert:
Na oferty oczekiwać będziemy do dnia 08.12.2023 r. do godz. 9.00, dostarczyć je można osobiście lub listownie na adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, Ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy; lub drogą mailową, na adres: k.kajstura@mzuim.tychy.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Warunki realizacji zamówienia:
Termin realizacji - od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku
(podpisanie umowy - najpóźniej styczeń 2024 r.)
Pozostałe warunki - zgodnie z załączonym wzorem umowy.

Wymagania:
Kryterium wyboru Wykonawcy:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena - 100 %
Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu Oferta.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium ,,Cena" (C - waga 100%) zostanie obliczona według wzoru:
C = C min/C o x 100 pkt gdzie:
C min - najniższa cena (cena ofertowa brutto) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Co- cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów w kryterium ,,Cena".
Warunki udziału w postępowaniu (o ile są przez Zamawiającego stawiane):
1. Zamawiający wymaga aby osoba przeprowadzająca czynności serwisowe na obiekcie z uwagi na współdziałanie systemów przeciwpożarowych z innymi instalacjami w obiektach posiadała:
o uprawnienia budowlane z zakresu instalacji sanitarnych do nadzorowania, oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych,
o uprawnienia SEP GRUPY G-1/D, G-1/E oraz GRUPY G-2/E oraz
o świadectwo autoryzacji producenta zestawów pompowych firmy PRESTIGE.
W tym celu należy wypełnić stosowne rubryki w oświadczeniu stanowiącym załącznik do formularza oferty oraz dołączyć kopie wymaganych dokumentów.
Zamawiający wymaga wykazania się nie wcześniej niż w okresie dwóch lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej rocznym doświadczeniem w realizacji podobnych usług serwisowych na parkingach podziemnych, minimum 3-kondygnacyjnych - należy wypełnić stosowne rubryki w oświadczeniu stanowiącym załącznik do formularza oferty.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy bez wskazania przyczyny lub wyboru oferty z wyższą ceną, jeśli ma zastrzeżenia, co do możliwości wykonania przez Oferenta zamówienia.
Ofertę należy złożyć według załączonego wzoru wraz z wymieniony w niej załącznikami.

Kontakt:
Osoba do kontaktu jest: Katarzyna Kajstura, tel. 32 227-70-06 w. 27 e-mail:
k.kajstura@mzuim.tychy.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.