Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa budynku użyteczności publicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa budynku użyteczności publicznej

Data zamieszczenia: 2023-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15A
18-200 Wysokie Mazowieckie
powiat: wysokomazowiecki
Tel.: +48 862752417, Faks: +48 862753153
a.puchalska@wysokomazowiecki.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Wysokie Mazowieckie
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Tel.: +48 862752417,
Termin składania ofert: 2024-01-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Budowa budynku użyteczności publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - etap I

Numer referencyjny: OR.272.14.2023
II.1.2) Główny kod CPV

45000000 Roboty budowlane
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, lokalizowanego na działce o nr ewid. 1515/22 w miejscowości Wysokie Mazowieckie położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Wysokie Mazowieckie:

Budowa budynku nowoczesnego, promującego w regionie budownictwo energooszczędne, o liczbie kondygnacji naziemnych do 3 oraz 1 kondygnacji podziemnej, w pełni dostosowanego dla osób niepełnosprawnych - I etap budowy: stan surowy zamknięty z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz pracami wykończeniowymi.

Nadzór inwestorski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakres robót/prac do wykonania zawierają SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, stanowiące elementy SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Budowa budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - roboty budowlane w zakresie bryły budynku (Etap I)

Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Wysokie Mazowieckie działka o nr ewid. 1515/22

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i robotami wykończeniowymi w budynku, z wyłączeniem robót związanych z montażem urządzeń w kotłowni (instalacje wew. zakończone zaworami).

W zakres robót nie wchodzi (etap II - oddzielne zamówienie):

zagospodarowanie terenu i instalacje zewnętrzne,

montaż urządzeń w kotłowni,

źródło ciepła - gruntowa pompa ciepła łącznie z odwiertami,

montaż paneli fotowoltaicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakres robót/prac do wykonania zawierają SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, stanowiące elementy SWZ.

W związku z etapową realizacją inwestycji, Wykonawca etapu I zobowiązany jest do udostępnienia budynku i placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji etapu II.

Zamawiający wymaga minimum 60 - miesięcznej gwarancji na roboty budowlane i urządzenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 19
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Wysokie Mazowieckie, działka o nr ewid. 1515/22

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa budynku użyteczności publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem z zagospodarowaniem terenu, świadczenie zastępczego nadzoru autorskiego w branży architektonicznej oraz kontrolowanie rozliczeń budowy.

Zakres nadzoru obejmuje etap I i etap II budowy: budowa budynku Starostwa z instalacjami wewnętrznymi i pracami wykończeniowymi we wnętrz budynku, zagospodarowanie terenu z budowa parkingu i drogi dojazdowej, instalacje zewnętrzne oraz odnawialne źródła energii, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne.

Nadzór inwestorski będzie pełniony w branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej.

Nadzór autorsko - inwestorski w branży architektonicznej:

w zakres nadzoru autorskiego wchodzi wprowadzanie wszelkich zmian występujących w trakcie budowy, w tym opracowanie i przekazanie zaktualizowanego projektu technicznego.

Zadanie rozciąga się na okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zakres zamówienia opisany został w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Inspektora Nadzoru branży architektonicznej - koordynatora / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 19
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

CPV: 45000000, 45200000, 45300000, 45400000, 71247000, 71248000, 71520000

Dokument nr: 730476-2023, OR.272.14.2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert

Data: 04/01/2024
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Przy użyciu Platformy e-Zamówienia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert nastąpi za pomocą elektronicznej Platformy e-Zamówienia

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b955c3d3-8d11-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 04/01/2024
Czas lokalny: 08:30

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Wysokie Mazowieckie działka o nr ewid. 1515/22

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Wysokie Mazowieckie, działka o nr ewid. 1515/22

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 02/04/2024
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/11/2023

Kontakt:
Powiat Wysokomazowiecki
Krajowy numer identyfikacyjny: 7221600038
ul. Ludowa 15A
Wysokie Mazowieckie
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
18-200
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Puchalska
E-mail: a.puchalska@wysokomazowiecki.pl
Tel.: +48 862752417
Faks: +48 862753153

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.