Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Projekt branży mechanicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Projekt branży mechanicznej

Data zamieszczenia: 2023-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
powiat: puławski
Andrzej.Barszcz@grupaazoty.com
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1541397,db7d9666f6cc2e0a3f71187c0213b725.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Projekt branży mechanicznej nr 250007783/PPM1/23 pt. Modernizacja chłodni wentylatorowych D-102/A1 i A2 z węzła NWWT
Treść zapytania:
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty
Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu branży mechanicznej nr 250007783/PPM1/23 pt. Modernizacja chłodni wentylatorowych D-102/A1 i A2 z węzła NWWT.
I. Zamawiający:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy" S.A. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, BDO 000007701
Grupa Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy" S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.).
II. Zakres rzeczowy: wg załącznika nr 1 z dnia 23-11-2023r.
III. Dokumentacja techniczna: dostępna u Pana Marka Kamińskiego tel. 81 565 32 46.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Modernizacja chłodni wentylatorowych D-102/A1 i A2 z węzła NWWT 1 US -

Dokument nr: Z803/198594

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1541397,db7d9666f6cc2e0a3f71187c0213b725.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
01- 12- 2023 11: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
14- 12- 2023 20: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
11- 12- 2023 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1541397,db7d9666f6cc2e0a3f71187c0213b725.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
Oświadczam, że zapoznałem się i potwierdzam treść załączonego Oświadczenia o przepisach sankcyjnych
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Uwagi:
Uwaga:
Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania tak formalne jak i techniczne prosimy kierować w formie pisemnej(w tym na podany adres e-mail) najpóźniej na 3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim Oferentom, którym doręczono zaproszenie do złożenia ofert, bez ujawnienia źródła zapytania lub zostanie opublikowana na stronie internetowej.
Zastrzeżenia do przedstawionego wzoru umowy należy zgłaszać na załączonym formularzu najpóźniej (5) dni przed terminem składania ofert. Zamawiający odniesie się do uwag przed terminem składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące ofert prowadzonego postępowania, udzielane Oferentom przez inne osoby i podmioty nieuprawnione do kontaktowania się z Oferentami.
VII. Zakres dostaw:
1. Wykonawca:
1.1. Materiały: wszelkie niezbędne do realizacji Projektu.
1.2. Sprzęt: wszelki niezbędny w tym rusztowania i dźwigowy.
2. Zamawiający:
2.1. Materiały: nie dotyczy.
2.2. Sprzęt: nie dotyczy.
VIII. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się dostawców którzy nie podlegają wyłączeniu z
tytułu:
1.1. jest osobą fizyczną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub osobą prawną, którą lub odpowiednio której urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, co zostało stwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela.* (*pozostawić, jeśli wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa)
1.2.w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11, 12, 13, 15a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej spółki z Grupy Kapitałowej,
1.3.który działaniem umyślnym, zaniechaniem lub rażącym niedbalstwem wyrządził Spółce szkodę.
1.4.Nie przedstawienia Oświadczenia dotyczącego sankcji, zgodnie ze wzorem załączonym do zaproszenia.
2. Możliwa jest odrzucenie Oferty Dostawcy, w przypadku gdy:
2.1.w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania Dostawca wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności,
2.2.wobec Dostawcy: (i) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (ii) ogłoszono upadłość oraz (iii), który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty,
2.3. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania Dostawca dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji innego niż wskazany w ust 1 pkt.2/ powyżej,
2.4.Nie przedstawienia Oświadczenia dotyczącego sankcji, zgodnie ze wzorem załączonym na platformie LoginTrade.
2.5.Dostawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
2.6.Dostawca w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania został ukarany grzywną za naruszanie praw pracowniczych lub stosował wobec zatrudnionych osób praktyki naruszające zasady nie dyskryminacji w zatrudnieniu co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
2.7.Dostawca odmówił zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania.
2.8. Dostawca lub jego przedstawiciele wykonywali czynności związane z
przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia Oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem Postępowania o udzielenie Zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzonych przez tych autorów,
3. W czasie realizacji prac przestrzegać przepisy zawarte w Informatorze Bezpiecznej Pracy w Grupie Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy" S.A. dla firm obcych.
4. Prace należy prowadzić zgodnie z zakresem oraz ustaleniami ze Służbami Utrzymania Ruchu Zamawiającego.
5. Terminowe wykonanie prac.
6. Zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na pracę sąsiednich instalacji.
IX. Wymagania techniczne wykonania i odbioru:
1. Terminowe wykonanie prac.
2. Odbiór prac na podstawie oświadczenia Wykonawcy, protokołu prób funkcjonalnych i protokołu odbioru.
3. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Wg WTWiO z zakresu prac.
X. Miejsce wykonania robót:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy" S.A. Pion Produkcji - Szef Produkcji - Zakład Mocznika i Melaminy - Wydział Mocznika - instalacja Mocznik 1 - węzeł NWWT.
XI. Przedkładana oferta powinna zawierać:
1. ogólną cenę ofertową w rozbiciu na:
1.1. za wykonanie pełnego zakresu prac (za wyjątkiem pkt 4)
1.2. Koszt utylizacji zdemontowanych elementów wymienionych w pkt 10 zakresu.
2. Wartość szacunkową (limit) za wykonanie pkt 4 zakresu prac (do wyceny należy przyjąć 216 m2)
3. Ceny jednostkowe:
3.1. za 1 m2 wykonania prac antykorozyjnych wg pkt. 4 zakresu.
3.2. za 1 m2zakupu i wykonania wymiany skorodowanych elementów obudowy wież chłodniczych
Uwaga:
- Do wyłonienia Wykonawcy będzie brana pod uwagę suma kwot pkt 1 i 2.
- Rzeczywista wartość prac z pkt. 3.1. i 3.2. będzie zweryfikowana powykonawczo po ich zakończeniu wg rzeczywistych poniesionych nakładów i zrealizowanego zakresu.
- Ceny jednostkowe z pkt. 3 zostaną pomniejszone proporcjonalnie w toku negocjacji cenowych.
- pkt. 3.2 rozliczony zostanie powykonawczo za zasadach określonych w pkt. XII poniżej.
- wartość szacunkowa powinna wynikać z ceny jednostkowej
Powyższe ceny zostaną wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, który winien zawierać specyfikację materiałową oraz przedmiar robót dla pełnego zakresu robót podanego w zaproszeniu do składania ofert. Kosztorys należy dostarczyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (CD/DVD/pendrive) z rozszerzeniem dla danego programu kosztorysowego np.: NORMA: *.ath, *.xml; ZUZIA: *.xml; RODOS: *.rds, *.rod, itp. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie nakładów określonych w pierwszej kolejności w KNR, a ostatecznie wg norm zakładowych (branżowych). W przypadku braku możliwości sporządzenia kosztorysu wg nakładów określonych w katalogach jw. dopuszcza się możliwość ich sporządzenia w oparciu o analizy własne,
4. okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące na całość robót.
5. proponowaną formę płatności(preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury).
6. termin związania ofertą,
7. oświadczenie oferenta, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznikiem nr 2 do zaproszenia,
8. aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli ,,za zgodność z oryginałem" lub aktualne zaświadczenie (oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej",
9. przynajmniej trzy referencje z ostatnich trzech lat (dotyczy firm spoza naszej listy kwalifikowanych dostawców) na realizacje podobnych projektów na czynnych instalacjach przemysłowych,
XII. Rozliczenie - Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne:
1. Wartość wykonanych Robót dodatkowych i zamiennych będzie ustalana na podstawie składników ceny kosztorysowej R-zł; Kp-% Z -% pomniejszonych proporcjonalnie w toku negocjacji - dotyczy tylko R.
2. Wartość użytych materiałów i sprzętu ustalana będzie według rzeczywistych cen ich zakupu wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur lub dodatkowo na żądanie Zamawiającego na podstawie uzupełniających dokumentów wykazujących na dokonanie zakupu według najkorzystniejszej oferty przy zastrzeżeniu pkt 3.
3. Dla kategorii materiałów i sprzętu określanego w wydawnictwie SEKOCENBUD ich ceny oraz koszty zakupu nie mogą przekroczyć średnich aktualnych cen wydawnictwa SEKOCENBUD.
4. W przypadku zmiany podstawowego zakresu prac (zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym) prace te zostaną rozliczone powykonawczo w oparciu o ceny jednostkowe, określone w kosztorysie ofertowym, które zostaną zaktualizowane w proporcji wynikającej z różnicy pomiędzy przedstawioną wraz z kosztorysem ogólną ceną ofertową a ceną wskazaną w trakcie negocjacji cenowych.* (ceny jednostkowe)
XIII. Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZO:
Oferta w części technicznej winna być czytelna, szczegółowa i zgodna z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (dalej określanymi skrótem WTWiO) dotyczącymi, w zależności od przedmiotu dostawy, m.in. oferowanych: gatunków materiałów (z których ma być wykonany cały wyrób lub poszczególne jego elementy), parametrów pracy, konstrukcji, wymiarów, wymagań jakościowych, wymagań dozorowych itd. określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym (dalej określonym skrótem ,,ZO") lub ewentualnie skorygowanymi wymaganiami ogłoszonym przez Zamawiającego przed terminem złożeniem ofert.
W celu spełnienia ww. wymogu Oferent do oferty dołączy Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZO z wyłączeniem odstępstw podanych w Wykazie odstępstw od WTWiO podanych w ZO.
W przypadku zaoferowania odstępstw od WTWiO Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowanie/tabelę pt. Wykaz odstępstw od WTWiO podanych w ZO, w którym, dla każdego odstępstwa, należy podać:
1. wymaganie wg WTWiO
2. zaproponowane odstępstwo od wymagania określonego w WTWiO
3. wyczerpujące uzasadnienie techniczne, że zaoferowane odstępstwo nie jest gorszym rozwiązaniem od wymagań WTWiO
W przypadku:
- braku dołączenia do oferty Oświadczenia jw., lub/i
- braku akceptacji przez Zamawiającego wszystkich zaproponowanych w Wykazie odstępstw jw., lub/i
- braku ujęcia w Wykazie odstępstw jw. odstępstw rzeczywiście zawartych w ofercie,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji).
XIV. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie realizacji przedmiotowych prac i w jego okolicy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z Panem Łukaszem Markiem tel. 81/5653368; tel. kom: 724 340 141
E-mail:lukasz.marek@grupaazoty.com
XV. Ochrona danych osobowych w ramach RODO:
Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku prowadzonego postępowania dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w związku z prowadzonym postępowaniem.
Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wymagane na mocy art. 13 oraz 14 RODO w tym w szczególności cel, zakres, okres przechowywania oraz sposób korzystania z uprawnień związanych z ochroną danych osobowych wskazany jest w klauzuli informacyjnej, którą Zamawiający udostępnia Oferentom (,,Klauzula") na stronie internetowej pod linkiem
https://pulawy.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych
Oferent zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej, w imieniu Zamawiającego występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa powyżej, przez Oferenta.
Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej i potwierdzenie tego faktu w oświadczeniu zawartym w treści składanej oferty.
XVI. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade.
XVII. Termin składania oferty upływa z dniem: 14-12-2023 r. do godziny 20:00.
W przypadku rezygnacji ze złożenia oferty prosimy o podanie przyczyny niezłożenia oferty.
Uwaga: Po przeprowadzeniu analizy formalnej i merytorycznej ofert, Komisja może się zwrócić do Oferentów o przedstawienie w wyznaczonym terminie ofert ostatecznych, w ramach, których oferty (ewentualnie zawierające wyjaśnienia i uzupełnienia składane na etapie ich weryfikacji) zostaną zmodyfikowane w zakresie warunków handlowych. Przedstawione oferty ostateczne pod rygorem odrzucenia nie mogą zawierać zmian niekorzystnych dla Zamawiającego.
W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade:
nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net
Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.
Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.
XVIII. Zastrzeżenia:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.1prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym z uwzględnieniem jako opcji prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,
1.2prowadzenia negocjacji bezpośrednich z wybranymi Oferentami,
1.3 swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,
1.4zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,
1.5odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku:
1.5.1 nie przeprowadzenia wizji lokalnej,
1.5.2 braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót),
1.5.3 braku spełnienia wymagań technicznych,
1.5.4 braku wymaganych referencji,
1.5.5 braku przedstawienia wszystkich wymaganych oświadczeń,
1.5.6 braku akceptacji wzoru umowy z ewentualnymi modyfikacjami wprowadzonymi po weryfikacji uwag zgłoszonych zgodnie z pkt VI.
2. Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze oferty jako oferty najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania zamówienia lub umowy przez osoby uprawnione, chyba że w oświadczeniu o wyborze oferty wyraźnie zaznaczymy inaczej. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą. Z chwilą przekazania podpisanego Zamówienia wybrany oferent zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac chyba, że w treści Zamówienia zastrzeżono inaczej.
Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz.2019 tj. z późniejszymi zmianami) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie realizacji przedmiotowych prac i w jego okolicy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z Panem Łukaszem Markiem tel. 81/5653368; tel. kom: 724 340 141
E-mail:lukasz.marek@grupaazoty.com

Kontakt:
Kupiec:
Andrzej Barszcz
tel:
e-mail: Andrzej.Barszcz@grupaazoty.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.