Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku
ul. 3-go Maja 2
78-400 Szczecinek
powiat: szczecinecki
tel: +48 94 374 30 02, tel. 507 614 234
sekretariat@muzycznaszczecinek.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecinek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: +48 94 374 30 0
Termin składania ofert: 2023-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku przeprowadzając
postępowanie na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 130 000,00 zł netto
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku kieruje do Państwa
pytanie o cenę i zaprasza do złożenia oferty.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem i oddaniem zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz doradztwo techniczne
w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz wyborze
Wykonawcy w/w robót dla Inwestycji:
,,Remont elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga
w Szczecinku. Adres obiektu: Ul. 3 Maja 2, 78-400 Szczecinek (działka nr 452/4, obręb 0013
Szczecinek)" oraz usunięcie jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych
oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości, który będzie mógł samoistnie spełniać
funkcję gospodarczą lub techniczną w zakresie określonym w:
a) projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie architektoniczno - budowlanym wraz
z załącznikami,
b) projekcie technicznym/wykonawczym
Remont elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinkuc) STWiORB
d) przedmiarach robót
e) decyzji o pozwoleniu na budowę nr 96/2023 (znak AB.6740.1.96.2023.MP) wydanej w dniu
14.04.2023 r. przez Starostę Szczecineckiego
f) decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 64.2023.K (znak
ZN.K.5142.3.2023.AF) wydanej w dniu 17.01.2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne dostępne pod linkiem https://we.tl/t-ZjLkNLGe5q

Dokument nr: SM.26.3.2023.AO

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2023, o godz. 11.00.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.

Składanie ofert:
1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej na adres e-mail
sekretariat@muzycznaszczecinek.pl w terminie do dnia 08.12.2023 r., godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie nadzoru - od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy po wyłonieniu
Wykonawcy w procedurze przetargowej. Do czasu wyłonienia Wykonawcy pełnienie doradztwa
technicznego w zakresie procedury przetargowej oraz wyborze Wykonawcy;
2) zakończenie nadzoru - w dniu odbioru końcowego, przekazaniu obiektu budowlanego do
użytkowania nie później niż do 31.08.2025 roku i rozliczenia końcowego inwestycji, a w razie
występowania wad nadających się do usunięcia po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia tych wad;
3) organizowanie, prowadzenie i egzekwowanie ustaleń corocznych przeglądów gwarancyjnych przez
cały okres rękojmi udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych - 60 miesięcy.

Wymagania:
IV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści
tej umowy, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
VI. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia
15.12.2023 r.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej.
Remont elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku3) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu
wykonawcy.
X. Sposób obliczenia ceny.
Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty w formularzu ofertowym, jako cenę brutto za całe zadanie
objęte zamówieniem, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do
jego zakończenia, bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania umowy, /wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 k.c./.
XI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium:
Cena oferty brutto - waga 100 %
Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru:
Cena najniższa spośród ofert
Cc = ----------------------------------------- x 100 pkt x 100 %
Cena badanej Oferty
Oferty oceniane będą punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba
zdobytych punktów.
XII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Remont elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w SzczecinkuZdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie specjalności architektonicznej
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi spełniać wymogi art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - dalej u.o.z., tj. nadzór inwestorski wykonuje,
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia
budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18
miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
Zgodnie z przepisem art. 37g u.o.z., udział w pracach konserwatorskich, pracach
restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych
na Listę Skarbów Dziedzictwa, albo w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich,
badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w
art. 14a ust. 2 u.o.z., oraz badaniach archeologicznych lub zatrudnienie przy tych pracach lub
badaniach w muzeum będącym instytucją kultury potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące
odbytych praktyk zawodowych oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach,
badaniach lub robotach, lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika
jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo
przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na
stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez
wojewódzkich konserwatorów zabytków.
Wymagania dla doświadczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
1. Wykonanie co najmniej 2 usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi prowadzonymi na obiekcie kubaturowym o kubaturze minimum
5000m3 wpisanym do rejestru zabytków, których wartość (robót budowlanych) nie była niższa
niż 2.000.000,00 zł brutto każda, oraz załączeniem dowodów określających, że te usługi
zostały wykonane należycie.
Wymagania dla ilości pobytów Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
1. Zamawiający wymaga aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego codziennie kontrolował budowę
(od poniedziałku do piątku)
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych
oświadczeń lub dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia.
Remont elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w SzczecinkuXIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich
złożenia.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
2. Przedstawienie referencji potwierdzających wymagane doświadczenie
3. Przedstawienie zestawienia realizowanych robót tak aby spełniały wymagania art. 37c
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
XV. Podstawy wykluczenia.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej: ,,ustawą
o szczególnych rozwiązaniach", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
XIV. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje:
a) Dane osobowe Wykonawcy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane przez
Zamawiającego w związku z realizacją umowy,
b) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.
Oskara Kolberga w Szczecinku,
c) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w siedzibie
Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej iodo@muzycznaszczecinek.pl ,
d) Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Zamawiający
realizuje postanowienia umowy, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom
świadczącym usługi doradcze oraz prawne. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione
podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa,
e) Wykonawca posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO,
f) Wykonawcy nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
Remont elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinkuna podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
g) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu
przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń,
h) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy.
2. W celu wykonania obowiązków wynikających z umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane
osobowe osób reprezentujących drugą Stronę przy wykonywaniu umowy (imię, nazwisko, adres
e-mail, nr telefonu). Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych osób reprezentujących
drugą Stronę przekazanych w związku z realizacją umowy. Podstawą przetwarzania danych przez
Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawą przetwarzania danych przez Wykonawcę jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO a także możliwe jest przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit.
f RODO.
3. Zamawiający w związku z udostępnieniem Wykonawcy danych osób zaangażowanych w realizację
umowy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14
RODO.
Obowiązek
informacyjny
powinien
zostać
wypełniony
wobec
wszystkich
osób
zaangażowanych przez Zamawiającego w realizację umowy i powinien polegać co najmniej na
przedstawieniu treści klauzuli informacyjnej.

Kontakt:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami w sprawach przedmiotu
zamówienia:
Agnieszka Orłowska - dyrektor szkoły, tel. 507 614 234.
4) Osobą wyznaczoną przez zamawiającego do komunikowania się z wykonawcami jest: Agnieszka
Orłowska - dyrektor szkoły, tel. 507 614 234.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.