Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2023-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości
Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
powiat: Gdańsk
nz@nieruchomoscigda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy Ul. R. Traugutta 8 m 6, 8, 11, Ul. R. Traugutta 10 m 16, 19, 20, 26 oraz Ul. R. Traugutta 12 m 1, 10, 11.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie (Część) 1 Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy Ul. R. Traugutta 8 m 6, 8, 11 w Gdańsku.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty ogólnobudowlane w zakresie:
- rozbiórki pieców i trzonów licowanych kaflami lub instalacji gazowych,
b) Roboty instalacyjne w zakresie:
- montażu instalacji c.o.,
- montaż instalacji c. w. u.
-montaż instalacji z. w. u.
Zadanie (Część) 2- Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy Ul. R. Traugutta 10 m 16, 19, 20, 26 w Gdańsku.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty ogólnobudowlane w zakresie:
- rozbiórki pieców i trzonów licowanych kaflami lub instalacji gazowych,
b) Roboty instalacyjne w zakresie:
- montażu instalacji c.o.,
- montaż instalacji c. w. u.
-montaż instalacji z. w. u.
Zadanie (Część) 3- Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy Ul. R. Traugutta 12 m 1, 10, 11 Gdańsku.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty ogólnobudowlane w zakresie:
- rozbiórki pieców i trzonów licowanych kaflami, lun instalacji gazowych,
b) Roboty instalacyjne w zakresie:
- montażu instalacji c.o.,
- montaż instalacji c. w. u.,
-montaż instalacji z. w. u.

CPV: 45000000-7, 45111300-1,45300000-0,45331100-7,45331210-1,45310000-3,45332200-5, 45111300-1,45300000-0,45331100-7

Dokument nr: 2023/BZP 00528024, TZ.250.120.2023.MD

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5fa521a-8964-11ee-b55a-a22b2d7f700e
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w SWZ.
2.Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia (zwanej dalej ,,Platformą") pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: nz@nieruchomoscigda.pl (nie dotyczy składania ofert).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl. oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
2.Szczegółowy sposób przygotowania oferty znajduje się na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
3.Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego ,,Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce
,,Informacje podstawowe".
4.Zalogowany Wykonawca używając przycisku ,,Wypełnij" widocznego pod ,,Formularzem ofertowym" zobowiązany jest do
zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Następnie wykonawca powinien pobrać ,,Formularz ofertowy", zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić
pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać
odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 6.
Uwaga!
Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany ,,Formularz ofertowy" należy zawsze otwierać w
programie Adobe Acrobat Reader DC.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w
formacie PAdES typ wewnętrzny.
7.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki ,,Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się
na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku ,,Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie
dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop (przeciągnij" i ,,upuść") służące do dodawania plików.
8. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty" w pierwszym polu (,,Wypełniony formularz oferty").
W kolejnym polu (,,Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") wykonawca dodaje pozostałe pliki
stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
9.Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 p.z.p., podmiotowych środków dowodowych przyjmuje
się datę ich przekazania na Platformie e-Zamówienia.
10.Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
12.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z.
13 Uwaga! W Rozporządzeniu KRI nie występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich formatach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie.
14.Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środki
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy, Ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk, inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskich Nieruchomościach SZB jest Pan Krzysztof Gliński, ul.
Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl, telefon nr 606 748 693.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy Ul. R. Traugutta 8 m 6, 8, 11, Ul. R. Traugutta 10 m 16, 19, 20, 26 oraz Ul. R. Traugutta 12 m 1, 10, 11 w Gdańsku, Nr sprawy TZ.250.120.2023.MD prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji,
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp",
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata,
zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO,
o posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO w celu korzystania ze środków ochrony prawnej, o których
mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu ich wniesienia,
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-18 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego ,,Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe"

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.