Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Roboty budowlane

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2023-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: PHPU Kaczyński Wojciech
ul. Kościelna 2
19-230 Szczuczyn
powiat: grajewski
tel. +48 506115370
Województwo: podlaskie
Miasto: Szczuczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 506115370
Termin składania ofert: 2024-02-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia:

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Szczuczyn, gm. Szczuczyn, pow. grajewskim w woj. podlaskim na działkach o numerach ewidencyjnych 851/1; 852/1 nr KW LM1G/00043955/7; 854/2 nr KW LM1G/00019230/2 oraz 853/3 nr KW LM1G/00043955/7. Na terenie inwestycji obecnie znajduje się budynek gospodarczo-mieszkalny nie kolidujący z planowaną inwestycją. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Do działki są doprowadzone przyłącza sieci zewnętrznych wodociągowej i elektrycznej. Działka na której przewidziana została inwestycja graniczy z zabudowaną działką 854/1 oraz niezabudowaną działką 853/2 oraz znajduje się na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn. Inwestor posiada Decyzję o warunkach zabudowy nr KP.6730.26.2021 z dnia 31.08.2021 r. Burmistrza Szczuczyna dotyczącą wykonania planowanej inwestycji.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z Projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego:

1) Budowie hali produkcyjnej wraz z częścią biurową i niezbędną infrastrukturą techniczną - łączna powierzchnia to 501,17m2, w tym powierzchnia użytkowa - 444,20 m2 a kubatura - 2705,88 m3 :

a) Wykonanie wykopów wraz z wylaniem ław fundamentowych i wykonaniem fundamentów - .

b) Wybudowanie hali produkcyjnej wraz z częścią biurową i socjalną -

c) Wykonanie instalacji elektrycznej 3-fazowej (400 V) i jednofazowej (230V) -

d) Wykonanie instalacji wodociągowej -

e) Budowa dachu wraz z odprowadzeniem wód opadowych -

f) Docieplenie budynku hali produkcyjnej -

Wykonawca zapewnia wszystkie materiały konieczne do zrealizowania robót budowlanych.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Odbiór końcowy ma miejsce, gdy wykonane zostaną wszystkie prace zgodne z opisanym Przedmiotem Zamówienia, po spełnieniu wszelkich wymogów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez Strony. W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9

Dokument nr: Kaczyński/1/2023

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- TERMIN SKŁADANIA ofert: 24.02.2024 r. godz. 10.00.
Ofertę wraz z załącznikami należy składać na jeden z wybranych sposobów:

- w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego, adres siedziby: (P.H.P.U Kaczyński Wojciech, Ul. Kościelna 2, 19-230 Szczuczyn) w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis: ,,OFERTA nr ....", lub:

- w formie pisemnej przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby: (P.H.P.U Kaczyński Wojciech, Ul. Kościelna 2, 19-230 Szczuczyn) w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Wykonawcy lub:

- w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: cezary@atenaproducent.pl (skany dokumentów).

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie 6 tygodni od podpisania umowy na realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności :

o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Wykonawca powinien posiadać na moment realizacji zamówienia uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny:

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca:

o złoży stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego, iż na moment realizacji zamówienia jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

o posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych, 00/100).

Zamawiający przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotu zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia dokumentów potwierdzających powyższe.

Wykaz dokumentów:

- opłacona polisa potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą 400 000 PLN.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ww. polisy przez cały okres obowiązywania Umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać wszelkie informacje zawarte w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr

1 do Zapytania Ofertowego. Wymagane jest przygotowanie oferty na Formularzu Oferty zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenie wyjaśnień treści wniesionej oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych, tj. przewidujących odmienny niż ustalony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia. Wszelka korespondencja dotycząca postępowania odbywać się będzie w języku polskim.

Jeżeli Wykonawca załącza do oferty dokumenty w innym języku niż język polski zobowiązany jest do załączenia tłumaczenia tego dokumentu na język polski. Tłumaczenie ma uwzględniać wszystkie elementy dokumentu przedstawionego w języku obcym (pieczęcie, podpisy, loga itp.).

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium 1 Cena netto 0-90 pkt
Kryterium 2 Trwałość produktu 0-10 pkt

Kryterium 1

W kryterium "Cena netto" najwyższą liczbę punktów (90) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Cena netto z oferty wskazującej najniższą cenę x 90

Kryterium 1 = ----------------------------------------------------

Cena netto z oferty ocenianej

Kryterium 2

W kryterium ,,Trwałość produktu" najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji określony liczbą miesięcy, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

(okres gwarancji z oferty ocenianej - 24) x 10

Kryterium 2 = --------------------------------------------------------------

60 - 24

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące

Maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy

W przypadku określenia okresu krótszego niż 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona.

W przypadku określenia okresu dłuższego niż 60 miesięcy oferta otrzyma ilość punktów jak za okres o długości 60 miesięcy.

Za zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego w niniejszym zapytaniu ofertowym okresu gwarancji 24 miesiące Wykonawca otrzymuje 0 punktów.

Za zaoferowanie najdłuższego dopuszczalnego w niniejszym zapytaniu ofertowym okresu gwarancji 60 miesięcy Wykonawca otrzymuje 10 punktów.
- Ważność oferty: min. 30 dni od daty otwarcia ofert
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej e-Grajewo.pl: https://www.e-grajewo.pl/
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający sporządzi Protokół z procedury wyboru Wykonawcy.

Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej e-Grajewo

VIII. ZAWARCIE UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w formie pisemnej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Przez zakończenie postępowania ofertowego Zamawiający rozumie zawarcie Umowy w formie pisemnej z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia zgodnie z budżetem projektu, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (zakładka Pytania) o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w Bazie konkurencyjności. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej publikacji ogłoszenia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki w wysokości do 30 % wartości zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji należy wysłać zapytanie na adres e-mail: cezary@atenaproducent.pl

Składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że wymagany wzór formularza oferty przedstawiony jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający współfinansuje Projekt ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021 -2027 w ramach projektu ,,Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021 -2027".

Przewiduje się stosowanie kar umownych za niedotrzymanie warunków realizacji zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w Umowie:

- zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności,

- przewiduje się możliwość zmiany umowy na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021 -2027.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie udzielania zamówień w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021 -2027.

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

Kontakt:
Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. w sprawach formalnych: Wojciech Kaczyński, tel. +48 506115370, e-mail: kaczynskiznicze@onet.pl

2. w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Cezary Wądołkowski, tel. +48 696643557, e-mail: cezary@atenaproducent.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.