Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowa obsługa kortów tenisowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa obsługa kortów tenisowych

Data zamieszczenia: 2023-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa
Rozbrat 26
00-429 Warszawa
powiat: Warszawa
zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl
https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa obsługa kortów tenisowych na terenie Ośrodka Hutnik w Warszawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowa obsługa 4 kortów tenisowych o nawierzchni z mączki na terenie Ośrodka Hutnik w Warszawie przy Ul. Marymonckiej 42

CPV: 92610000-0

Dokument nr: 2023/BZP 00528194, ZP/TP1/U/24/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu Marketplanet (https:/oneplace.marketplanet.pl). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, który został wskazany w SWZ.
11.2 Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego". Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową, na adres zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania).
11.3 Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych dotyczące systemu https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl:
11.3.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
11.3.2 komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;
11.3.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
11.3.4 włączona obsługa JavaScript;
11.3.5 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
11.3.6 Format kodowania i oznaczania czasu:
- plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez wykonawcę, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku stanowiącego ofertę dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
- oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
11.3.7 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem systemu. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych o których mowa w pkt. 10.5 SWZ, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl.
11.3.8 Wielkość pojedynczego zamieszczanego w systemie pliku nie może przekraczać 100 MB.
11.3.9 UWAGA! Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. poz. 2452 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z platformy E-Zamawiający, wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego platforma E-Zamawiający - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA tel. +48 22 25 72 223, e-mail: oneplace@marketplanet.pl, w godz.ch 9.00-17:00.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy, Ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa;
inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa jest Kinga Oklińska, adres e-mail: odo@aktywnawarszawa.waw.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Po upływie ww. okresu dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-11 10:00
Miejsce składania ofert: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-29

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP1/U/24/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowa obsługa 4 kortów tenisowych o nawierzchni z mączki na terenie Ośrodka Hutnik w Warszawie przy ul. Marymonckiej 42
4.2.6.) Główny kod CPV: 92610000-0 - Usługi świadczone przez ośrodki sportowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
60 % - cena,
40 % - doświadczenie
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku;
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca skieruje do realizacji zamówienia minimum 2 osoby posiadające (każda z nich):
- minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze kortów, w ramach którego prowadziły m.in. sprzedaż biletów wstępu, rezerwację kortów, przygotowywały korty do użytkowania poprzez zabiegi konserwacyjne,
oraz
- uprawnienia instruktora tenisa.
2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.5 Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z zastrzeżeniem, że wykonawca ubiegający się o punkty w kryterium ,,doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia" załącza dokument do oferty (wzór załącznik nr 6 do SWZ);
10.6 W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1. SWZ,
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo, które musi zawierać w szczególności wskazanie:
oznaczenia postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego; ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
Jeżeli wybrana zostanie oferta wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający będzie miał możliwość żądania przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z art. 455 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
60 % - cena,
40 % - doświadczenie
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.