Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa hali dla Linii przygotowania materiałów ogniotrwałych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa hali dla Linii przygotowania materiałów ogniotrwałych

Data zamieszczenia: 2023-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Przemysłowa 1
39-100 Ropczyce
powiat: ropczycko-sędziszowski
tel. 17 22 29 494, 693 920 295, tel. 17 22 29 533, 667 841 300
Krzysztof.Stachowski@ropczyce.com.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ropczyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 22 29 494, 6
Termin składania ofert: 2024-01-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Budowa hali dla Linii przygotowania materiałów ogniotrwałych zwartych o zróżnicowanej geometrii oraz wysokiej szczelności, z uwzględnieniem prefabrykowanych elementów betonowych oraz o obniżonej porowatości otwartej przeciwdziałających hydratacji, stosowanych w procesach wysokotemperaturowych i pirometalurgicznych. (nazwa robocza- wyroby nasączane) ."
I.
Przedmiot zapytania :
Budowa hali dla Linii przygotowania materiałów ogniotrwałych zwartych o zróżnicowanej geometrii oraz wysokiej szczelności, z uwzględnieniem prefabrykowanych elementów betonowych oraz o obniżonej porowatości otwartej przeciwdziałających hydratacji, stosowanych w procesach wysokotemperaturowych i pirometalurgicznych. (nazwa robocza- wyroby nasączane) ", na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.
II.
Wymagania i obowiązki Wykonawcy
A.
Obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych:
1.
Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją, warunkami wynikającymi z przepisów, w tym Ustawy Prawo Budowlane, wiedzą techniczną oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego,
2.
Przyjęcie obowiązków kierownika budowy (robót) nałożonych przepisami Ustawy Prawo Budowlane oraz opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
3.
Prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy,
4.
Zabezpieczenie terenu robót oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecza budowy, dozoru swojego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w okresie prowadzenia robót,
5.
Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
6.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy już wykonanego przedmiotu Umowy lub jego części w toku realizacji, lub innych znajdujących się na terenie budowy elementów (obiektów) - naprawianie ich i doprowadzanie do stanu poprzedniego na własny koszt,
7.
Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej oraz geologicznej,
8.
Zgłaszanie Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zmawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed wykonaniem robót zanikających i ulegających zakryciu,
9.
Uporządkowanie terenu wykonywanych robót.
B.
Odbiory:
Przedmiotem odbioru będzie wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano wykonawczym. Do odbioru należy przedłożyć Dokumentację Powykonawczą.
C.
Wykonawca winien wykonać:
Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również dokumentację geodezyjną.
D.
Wyroby budowlane i materiały:
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Należy stosować materiały, które są oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471). Konstrukcje nośne powinny zostać wprowadzone do obrotu w budownictwie znakiem CE.
E.
Sprzęt:
1.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
2.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową.
3.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
F.
Ogólne wymagania dotyczące transportu:
Wybór sposobu i środków transportu należą do kierownika budowy Transport i składowanie materiałów powinny być zgodne z zaleceniami Producenta.
G.
Transport i składowanie materiałów:
1.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
2.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.
H.
Wykonanie robót, ogólne wymagania:
1.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową.
2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, chyba że zostaną uzgodnione i zaakceptowane z Zamawiającym..
3.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Dokumentacji Projektowej, oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
4.
Polecenia Zamawiającego będą wykonywanie nie później niż w czasie uzgodnionym przez obie strony, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
I.
Wykonanie wykopów i fundamentów:
1.
Sposób wykonania wykopu pod fundament konstrukcji nośnej powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu.
2.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
J.
Odbiór robót:
1.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
2.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
3.
Podstawą dokonania odbioru będzie akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej, oraz :
a. Dziennik budowy,
b. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
c. Uzasadnienie dokonywanych zmian,
d. Dokumenty dotyczące jakości wbudowywanych materiałów, w tym protokoły badań i sprawdzeń,
K.
Zasady i podstawy płatności będą określone w postanowieniach Umowy.

Dokument nr: 18

Składanie ofert:
VIII.
Wymagania formalne
1. Oferty można przesyłać:
?
drogą mailową na adres: Krzysztof.Stachowski@ropczyce.com.pl
?
pocztą kurierską/tradycyjną w siedzibie - Ul. Przemysłowa 1, 39 -100 Ropczyce
?
osobiście w kancelarii ogólnej spółki - Ul. Przemysłowa 1, 39 -100 Ropczyce
4. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 15.01.2024 godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Oczekiwany termin realizacji inwestycji: do 31.12.2024*

Wymagania:
Inwestor: Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02- 676 Warszawa, miejsce wykonywania działalności i realizacji przedmiotu zamówienia ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce.
III.
Wymagania wobec personelu Oferenta/Wykonawcy .
Oferent/Wykonawca musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zadania:
1.
Pracowników:
o
posiadających uprawnienia do budowy i montażu konstrukcji stalowych
o
pracowników posiadających uprawnienia do budowy i montażu instalacji sanitarnych
o
pracowników posiadających uprawnienia do budowy i montażu instalacji elektrycznych , w tym instalacji fotowoltaicznych. Dla instalacji PV wymagane uprawnienia UDT
2.
Kierowników robót posiadających uprawnienia :
o
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będącego aktualnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, posiadającym doświadczenie zawodowe min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, co najmniej jednej budowy o charakterze przemysłowym i o wartości takich robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN
o
uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń w specjalności sanitarnej będącego aktualnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, posiadającym doświadczenie zawodowe min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, co najmniej jednej budowy o charakterze przemysłowym i o wartości takich robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN
o
uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń w specjalności elektrycznej będącego aktualnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, posiadającym doświadczenie zawodowe min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, co najmniej jednej budowy o charakterze przemysłowym i o wartości takich robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN
3.
Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będącego aktualnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, posiadającym doświadczenie zawodowe min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, co najmniej jednej budowy o charakterze przemysłowym i o wartości takich robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN;
IV.
Ubezpieczenia/Wymagania ogólne
Ubezpieczenie OC
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie trwania rękojmi i gwarancji, ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.
Przedmiot ubezpieczenia:
- odpowiedzialność cywilna w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia, wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa),
- ochrona obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy, w zakresie szkód osobowych i rzeczowych, czystych strat finansowych, w postaci straty rzeczywistej, utraconych korzyści, a także należnego zadośćuczynienia.
Suma gwarancyjna - nie mniejsza niż 7 000 000 zł.
Udział własny/franszyza redukcyjna - mający zastosowanie wyłącznie do szkód rzeczowych nie większy niż 2.000,00 zł.
Zakres umowy ubezpieczenia powinien obejmować w szczególności szkody:
1.
wyrządzone przez Podwykonawców Wykonawcy (rozszerzenie wymagane w sytuacji, gdyby Wykonawca korzystał z usług Podwykonawców),
2.
w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy - do wysokości SG,
3.
poniesione przez pracowników Wykonawcy zaangażowanych w realizację Umowy,
4.
powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego,
5.
powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność,
6.
wynikające z wprowadzeniem produktu do obrotu,
7.
wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie prac na terenie budowy,
8.
wyrządzone we wszystkich instalacjach, urządzeniach podziemnych w tym mediach,
9.
wyrządzone w środowisku,
10.
spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi,
11.
spowodowane winą umyślną (klauzula reprezentantów).
CAR/EAR
Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed przekazaniem placu budowy ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montażowych dla przedmiotowej Inwestycji (polisa CAR/EAR) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Ubezpieczonymi w ramach ubezpieczenia CAR/EAR powinni być: Wykonawca, Inwestor/Zamawiający, wszyscy pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy i inne podmioty zatrudnione przez Wykonawcę przy realizacji ubezpieczonej Inwestycji, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowiązków związanych z realizacją ubezpieczanych Inwestycji, o ile wartość wykonywanych przez nich prac została ujęta w wartości ubezpieczonej Inwestycji (z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli automatycznego pokrycia wzrostu wartości inwestycji), doradcy techniczni, inżynierowie kontraktu, projektanci, dostawcy, w tym usług, inspektorzy nadzoru,
osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w odniesieniu do ich stosownych praw i obowiązków wynikających z zapisów polisy oraz OWU w ramach ich działalności i posiadanego mienia na terenie budowy.
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy, a kończy się z momentem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.
Franszyza redukcyjna nie więcej niż 10.000 zł, franszyza redukcyjna dla klauzuli 115/200, klauzuli części wadliwych i klauzuli 201 nie więcej niż 10% wartości odszkodowania min. 20.000,00 zł.
Zakres ubezpieczenia CAR/EAR powinien bazować na wszystkich ryzykach budowy/montażu na warunkach odpowiadających co najmniej standardowi warunków monachijskich.
Wymagane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
1.
ryzyko rozruchów i strajków (klauzula 001) - dopuszczalny limit odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
2.
ryzyko związane z konserwacją w okresie co najmniej 24 miesięcy po zakończeniu realizacji inwestycji (klauzula 003, 004),
3.
ryzyko dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (klauzula 006) - dopuszczalny limit odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
4.
ryzyko szkód w mieniu otaczającym (klauzula 119) - limit co najmniej 2.000.000,00 zł
5.
ryzyko szkód w zapleczu budowy, wyposażeniu i magazynach,
6.
ryzyko projektanta i producenta (klauzula 115/200 lub odpowiadająca temu standardowi),
7.
ryzyko szkód w transporcie elementów inwestycji,
8.
ryzyko kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie,
9.
ryzyko szkód w oddanych etapach inwestycji (klauzula 116 oraz 116/1),
10.
ryzyko gwarancji (klauzula 201) - co najmniej 12 miesięcy,
11.
rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do wadliwego elementu - co najmniej 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
12.
ryzyko w okresie testów urządzeń i instalacji - 8 tygodni,
13.
ryzyko szkód powstałych w trakcie przerwy w realizacji Umowy - dopuszcza się ustalenie maksymalnego okresu obowiązywania klauzuli podczas przerwy w realizacji Umowy (45 dni),
14.
klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia - dopuszcza się ustalenie maksymalnego okresu przedłużenia okresu ubezpieczenia na warunkach klauzuli (90 dni),
15.
klauzula wzrostu wartości kontraktu (20%),
16.
klauzula reprezentantów,
17.
klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - limit na jedno i wszystkie zdarzenia 500.000,00 zł,
18.
klauzula koszty wynagrodzenie ekspertów - limit na jedno i wszystkie zdarzenia 50.000,00 zł.
Postanowienia wspólne OC i CAR/EAR
1.
Zamawiający zastrzega sobie weryfikację warunków umów ubezpieczeń przed ich akceptacją,
2.
Koszty umów ubezpieczenia ponosi Wykonawca,
3.
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia ani ich cesje nie mogą być dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem ich nieważności (jeśli zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego),
4.
Wypełnienie zobowiązania zawarcia umów ubezpieczenia nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy,
5.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie zawartych umów ubezpieczeń wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia składki, a w przypadku, gdy składka płatna jest w ratach, wraz z dowodem uiszczenia składek na 7 dni przed upływem terminu wymagalności raty,
6.
Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie powyższych dokumentów wraz z dowodami uiszczenia składki na następne okresy płatności w terminie 7 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu.
7.
W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z Wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych .
V.
Zawartość oferty
Oferta powinna obejmować :
1.
Wykaz materiałów.
2.
Kosztorys materiałów i robót.
3.
Terminy realizacji poszczególnych etapów i całości zadania .
4.
Warunki płatności
5.
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres oferenta i jego dane kontaktowe, numer NIP, być podpisana przez osoby upoważnione i opatrzona ich pieczątką imienną, oraz zawierać odpis KRS lub zaświadczenie z CEIDG;
6.
Oświadczenie Wykonawcy według załącznika do Zapytania ofertowego nr 18
VI.
Informacje dotyczące ofert częściowych, wariantowych, uzupełniających
1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VII.
Zastrzeżenia
Zamawiający ma możliwość:
1.
Zmiany lub odwołania Postępowania
2.
Zmiany lub odwołania warunków Postępowania
3.
Zmiany treści Ogłoszenia
2. Do oferty Oferent dołączy referencje ze zrealizowanych inwestycji .
3. Niekompletna oferta oraz nie spełnienie wymagań może spowodować jej odrzucenie
5. Termin ważności ofert: 15.02.2024
7. Termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego do 15.02.2024
IX.
Kryteria i sposób Oceny
?
cena inwestycji - 90%
?
termin realizacji - 10%
Opis sposobu dokonywania oceny:
Każde z kryteriów podlega ocenie według przyjętej 5-cio punktowej skali od 0 do 5 punktów. W przypadku sparametryzowanych kryteriów oceny ofert (np. cena przy porównywalnych parametrach, termin płatności przy porównywalnych pozostałych warunkach płatności), ocena kryterium określana jest na zasadzie proporcjonalnej w odniesieniu do najkorzystniejszej wartości otrzymującej ocenę ,,5" liczonej wg wzoru:
a/ W przypadku kryterium najniższej wielkości (np. cena)
(Najniższa wartość / Wartość oceniana) x 5
b/ W przypadku kryterium najwyższej wielkości (np. termin płatności)
(Wartość oceniana / Najwyższa wartość) x 5
Tabela 1. Zestawienie ocen wg przyjętych kryteriów
Rodzaj kryterium oceny
Oferent 1
Oferent 2
Oferent 3
Kryterium 1
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
Kryterium 2
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
Kryterium 3
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
Kryterium 4
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
ocena w skali 0-5
Tabela 2. Zestawienie kompleksowe ocen uwzględniające wagi poszczególnych kryteriów przyjęte w zapytaniu ofertowym.
Rodzaj kryterium oceny
Waga kryterium
Oferent 1
Oferent 2
Oferent 3
Kryterium 1
0-100%
waga x ocena
waga x ocena
waga x ocena
Kryterium 2
0-100%
waga x ocena
waga x ocena
waga x ocena
Kryterium 3
0-100%
waga x ocena
waga x ocena
waga x ocena
Kryterium 4
0-100%
waga x ocena
waga x ocena
waga x ocena
Suma punktów
Suma punktów
Suma punktów
Suma punktów
Podstawą oceny ofert oraz wyboru dostawcy jest uzyskanie sumarycznie najwyższej ilości punktów.
* Inwestor zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji bez podania przyczyny
* W celu prawidłowego przygotowania oferty Inwestor zachęca do wizji lokalnej, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ,w godzinach od 7.00 - 15.00/pn.- pt.
*Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE" S.A. informują, że zastrzegają sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
*Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
spełnia poniższe warunki:
1.
Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.
Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
3.
Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do terminowego wykonania zamówienia.
4.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5.
Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.
Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7.
Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Miejsce i data Podpis/pieczątka*
*Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.
Pouczenie:
Art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego:
§ 1. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 6. Przepisy § 1 (...) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej."

Kontakt:
X.
Osoby do kontaktu w sprawach technicznych:
Krzysztof Stachowski - e-mail: krzysztof.stachowski@ropczyce.com.pl.
tel. 17 22 29 494, 693 920 295 ,
Mateusz Miąso - e-mail:mateusz.miaso@ropczyce.com.pl.
tel. 17 22 29 533, 667 841 300

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.