Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywna dostawa materiałów stalowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów stalowych

Data zamieszczenia: 2023-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
przetargitt@mpecrzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Sukcesywna dostawa materiałów stalowych", znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/181 /23.
Jest to zamówienie na dostawę o kodzie numerycznym Wspólnego słownika zamówień: CPV14622000-7 Stal CPV 44167110-2 Kołnierze CPV 44163100-1 Rury
2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 1 (Formularz ,,Oferta") do SWZ.
3. Ilości zamawianego przedmiotu zamówienia przedstawionego w Załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi, które posłużyły do obliczenia ceny i do porównania ofert na poszczególne asortymenty. Ogólna wartość dostaw
nie przekroczy kwoty brutto......zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany jednego asortymentu na inny
oraz zmiany ilości podanych w danym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do umowy, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmniejszenia wartości przedmiotu zamówienia (ilości, rodzaju asortymentu) maksymalnie o 20 % łącznej wartości zamówienia. Z tytułu niezrealizowania całego przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze.
4. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być:
- fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad,
- wykonane ze stali P235TRZ wg normy PN-EN 10216-1 lub P235GH wg normy PN-EN 10216-2,
- wolne od wżerów, fałd i szczelin.
5. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane w:
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 215),
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

CPV: 14622000-7, 44167110-2, 44163100-1

Dokument nr: KZP-1/253/TTZ/181/23

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w 14.12.2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego (w MPEC - Rzeszów Sp. z o. o., przy Ul. Staszica 24 w Rzeszowie).
2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę (firmę), adres Wykonawcy oraz cenę oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. ?
2.3. Informacje, o których mowa w pkt 2.2. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Specyfikacja:
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
SWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.mpecrzeszow.pl

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.1. Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w Rozdziale VII SWZ, należy przesłać formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na adres e-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl lub złożyć pisemnie na adres MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów.
1.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa 14.12.2023 r. o godz. 110.
1.3. Celem zapewnienia poufności Wykonawca składający ofertę poprzez jej wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail przetargitt@mpecrzeszow.pl jest zobowiązany do wysłania na ten sam adres e-mail odrębnej wiadomości po terminie składania ofert (Rozdział XI ust 1.2 SWZ) , a przed terminem otwarcia ofert (Rozdział XI ust 2.1 SWZ) w której wskaże klucz do odszyfrowania pliku z ofertą. W przypadku braku przekazania klucza lub przekazania błędnego klucza lub przekazania Zamawiającemu klucza po terminie otwarcia ofert, oferta Wykonawcy zostanie pominięta jako złożona nieprawidłowo.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 8 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty brutto wynikającej z umowy.
Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie na pisemne zgłoszenie drogą elektroniczną na kwotę min. 500,00 zł.
Każda poszczególna dostawa musi być zrealizowana do 2 tygodni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej.
2. Miejsce dostawy: Magazyn MPEC- Rzeszów Sp. z o.o., Ul. Baczyńskiego 5 w Rzeszowie
w godz.ch od 800 -1400, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o dostawie.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA;
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Do prowadzenia niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ,,Ustawą". Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 5/2008, zwany dalej ,,Regulaminem" oraz zgodnie z zapisami SWZ. Ww. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem wskazanym w Rozdziale I.

IIA. NEGOCJACJE:
Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z Wykonawcą/ami, który/rzy złożyli ofertę w postępowaniu na zasadach określonych w §30 ust. 6-8 Regulaminu.
6. Zaoferowane materiały winny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane".
7. Materiały muszą posiadać stosowne dokumenty tj. deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.).
8. Termin gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia: 24 miesiące, licząc od daty jego protokolarnego odbioru.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1 Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1.2Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilnej, konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1.1. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie.
Warunki określone w pkt 1.2 winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
W tym postępowaniu Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.