Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup materiałów instalacyjnych - hydraulicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup materiałów instalacyjnych - hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2023-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jawor - Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze
ul. Poniatowskiego 14a
59-400 Jawor
powiat: jaworski
76/870-27-42 wew. 22
sekretariat@zlkjawor.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jawor
Wadium: ---
Nr telefonu: 76/870-27-42 wew. 22
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów instalacyjnych - hydraulicznych dla Zarządu Lokalami Komunalnymi w Jaworze w roku 2024.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup materiałów instalacyjnych - hydraulicznych dla Zarządu Lokalami Komunalnymi w Jaworze w roku 2024.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień których wartość nie przekracza równowartości 130.000,00 zł. netto. Wartość zamówienia jest niższa od wartości wskazanej w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup materiałów instalacyjnych - hydraulicznych dla Zarządu Lokalami Komunalnymi w Jaworze w roku 2024.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie będzie polegało na sukcesywnych zakupach w miarę potrzeb w roku 2023 materiałów instalacyjnych do realizacji prac remontowych w zasobach administrowanych przez Zarząd Lokalami Komunalnymi w branży hydraulicznej zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty stanowiący wykaz rzeczowo-cenowy.
Wykaz i ilość asortymentu według załącznika nr 2 stanowi spis najczęściej zamawianych materiałów i służy wyłącznie do porównania ofert.
Zakup materiałów będzie realizowany sukcesywnie w miarę potrzeb przez uprawnionych pracowników Zamawiającego, a zamówiony asortyment powinien być dostępny nie później niż do 3 dni od złożenia zamówienia.
W przypadkach poważnych i niemożliwych do przewidzenia awarii Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego zakupu materiałów u innego Wykonawcy.
Podobna sytuacja nastąpi w przypadku niewywiązania się z realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy każdej zamówionej ilości materiałów. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zamówienia obejmowały większe partie materiałów
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

Dokument nr: ZLK.262.06.2023.RW

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 22.12.2023 r. a wynik postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszony niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zlkjawor.pl do godz. 9:00 dnia 15.12.2023 r.

- poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14a, 59-400 Jawor do dnia 15.12.2023 roku do godz. 9:00. wraz z załączoną kserokopią odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.01.2024 - 31.12.2024 r.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniają następujące warunki dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień:.................. Zamawiający nie określa warunku ..............................

Posiadania doświadczenia: ..................... Zamawiający nie określa warunku ..............................

Posiadania zdolności technicznej: ..................... Zamawiający nie określa warunku ........................

V. WKAZ OŚWIADCZEŃ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

UWAGA: Oferty złożone na adres poczty elektronicznej inny niż wskazany w pkt VII ppkt 1 Zapytania ofertowego zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.

Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków. Do szyfrowania plików zawierających ofertę można użyć darmowego oprogramowania do archiwizacji 7-zip, które można pobrać m.in. ze strony: http//7-zip.org.pl,

Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy Zamawiającemu przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rafal.wisniewski@zlkjawor.pl do godz. 9:30 dnia 15.12.2023 r. informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.

Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie zostanie zaszyfrowania nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

,,OFERTA NA ZAKUP MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH - HYDRAYLICZNYCH DLA ZARZĄDU LOKALAMI KOMUNALNYMI W JAWORZE W ROKU 2024."

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena - 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

Zasady oceny ofert wg kryterium ,,Cena":

W przypadku kryterium "Cena" ilość punktów wynikającą z działania:

Ci

Pi(C) = -------------- x 100

C min

gdzie:

Pi(C) - Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena"

Cmin - Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu *

Ci - Cena oferty badanej

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub za pośrednictwem faksu.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pani Liliana Krojcig-Wachal pod numerem telefonu 76/870-27-42 wew. 22 oraz adresem email: liliana.wachal@zlkjawor.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.