Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup sprzętu warsztatowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup sprzętu warsztatowego

Data zamieszczenia: 2023-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: EQHAWK SP.O.O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wojska Polskiego 9
39-300 Mielec
powiat: mielecki
696455957
eurokonsultant@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/181818
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: 696455957
Termin składania ofert: 2023-12-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
EQHAWK - Polski rower przyszłości
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.01.02-18-0140/21 - EQHAWK - polski rower przyszłości

Część 1
Zakup sprzętu warsztatowego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest : ,,Zakup sprzętu warsztatowego".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego -- Szczegółowy opis zamówienia
2) Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego -- wzór umowy.
Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym -- wzór umowy został określony w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego

CPV: 39151000-5, 42990000-2, 43414000-8, 43800000-1

Dokument nr: 2023-40635-181818, 3/RP/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-12-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
mielecki
Gmina
Mielec
Miejscowość
Mielec

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym o treści Załącznika nr 4 do niniejszego zapytania.
Pozostałe dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
a) Wypełniony formularz oferty -- Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca potwierdza w Oświadczeniu będącym załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiada stosowną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem do wykonania przedmiotu zamówienia;
4. znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-12-04
Data ostatniej zmiany
2023-12-04 14:59:17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 80%
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów -- 80.
Każda kolejna oferta o wartości ceny netto większej będzie otrzymywała o 10 pkt mniej niż poprzednia (do wartości minimalnej 0 punktów).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas realizacji zamówienia (podany w dniach od daty zawarcia umowy) -- 20% Kryterium obliczane na podstawie: Pt=(Tmin / Tł ) x Pmax
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać: 20. Wykonawca może zaoferować termin realizacji zamówienia nie krótszy niż 10 dni.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Radosław Jaźwiec
tel.: 696455957
e-mail: eurokonsultant@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.