Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie wymiany dachu na budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie wymiany dachu na budynku

Data zamieszczenia: 2023-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zawichost
ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
powiat: sandomierski
tel. (015) 8364115, 836-40-04 fax. 836-40-51;, tel. (15) 836-41-25 wew.29
inwestycje@zawichost.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Zawichost
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (015) 8364115,
Termin składania ofert: 2023-12-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
wykonanie zmiany pokrycia dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Zawichoście Ul. Rynek Duży 4a

I. Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
(usługa/dostawa/robota budowlana)
III. Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w
Zawichoście. Robota dekarska oparta o ułożenie krokiew, wykonanie murłat, ułożenie folii,
pokrycie dachu o powierzchni 364 m2, wykonanie gzymsów, obróbek blacharskich z blachy
powlekanej.

CPV: 45261900-3

Dokument nr: GKRRiOŚ.I.271.13.2022

Otwarcie ofert: VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzicie Zamawiającego dnia 06.12.2023 r. o godz. 10:00
W siedzibie UMIG Zawichost Ul. Żeromskiego 50;

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Wykonawca zamieści ofertę cenową wraz w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenia: Oferta na zadanie:
,,Wykonanie zmiany pokrycia dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Zawichoście Ul. Rynek
Duży 4a". Oferty należy składać do dnia 06.12.2023 r. do godz. 9:30 osobiście do UMIG
Zawichost Ul. Żeromskiego 50; bądź mailowo na adres: inwestycje@zawichost.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce realizacji prac: Ul. Rynek Duży 4a, 27-630 Zawichost

IV. Termin realizacji zamówienia:
ustala się na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót, co winno nastąpić nie później niż do dnia 15.01.2023 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.
2. Zamówienia częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę,
uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

VIII. Kryteria oceny oferty:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej
podane kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób opisany niżej:
1) Cena o wadze 100 %
Razem 100 %
1.1 kryterium cena wykonania zamówienia (brutto) - waga kryterium 100%
Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kryterium, będzie liczona wg wzoru:
cena oferty najniższej
C = -------------------------------
x100%
cena oferty badanej

IX. Warunki płatności:
1. Zapłata należności dokonana będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, podany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
2. Płatność dokonana będzie na podstawie faktury, wystawionej po zakończeniu realizacji
i przedstawieniu przez Wykonawcę i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

X. Informacje dodatkowe:
a) Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę brutto za zamówienie;
b) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom
postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
c) Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
e) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej,
f) Przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca
powinien na swój koszt i swoim staraniem zapoznać się z przedmiotem zamówienia
dokonując wizji w terenie i uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty;
g) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta,

XI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym
do składania ofert najpóźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

XII.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie
wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Uwagi:
XIII. Ochrona danych osobowych
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
zwanego dalej ,,RODO", informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta
i Gminy Zawichost jest burmistrz Zawichostu, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 50, 27-630
Zawichost, (nr. tel.158364115; e-mail:burmistrz@zawichost.pl).
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. z którym można się skontaktować
pod adresem e-mail: IODO@zeto.lublin.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie złożonej przez Panią/Pana oferty.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji
publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w procedurze zapytania ofertowego
będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia
działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ważności oferty
i ewentualnego zawarcia umowy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; -
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.
9. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP,
REGON, numer CEiDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę
składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta i Gminy Zawichost w
celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
d) W sprawach dotyczących zapytania, informacji udziela: Alicja Jasińska
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15.00,
tel. (15) 836-41-25 wew.29 e-mail: inwestycje@zawichost.pl pytania można kierować
również pisemnie na adres: Urząd Miasta i
Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.