Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa sprzętu i oprogramowania do modernizacji serwerowni i sieci teleinformatycznej...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu i oprogramowania do modernizacji serwerowni i sieci teleinformatycznej Instytutu Sportu -Państwowego Instytutu Badawczego

Data zamieszczenia: 2023-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa
powiat: Warszawa
22 56 99 900
przetargi@insp.waw.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/858360
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 56 99 900
Termin składania ofert: 2023-12-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu i oprogramowania do modernizacji serwerowni i sieci teleinformatycznej Instytutu Sportu -Państwowego Instytutu Badawczego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Wymagane są sprzęty i urządzenia fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE.
3. Ubezpieczenie i transport sprzętu i urządzeń do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zakupionego sprzętu i urządzeń.
5. DOSTAWA nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

CPV: 48820000-2, 48620000-0,30234100-9,31214100-0,32581100-0,32581130-9,31682530-4,31682200-2,32410000-0,32413100-2

Dokument nr: 2023/BZP 00530637, OOP.26.12.2023.MC

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw
Wszelkie informacje o środkach komunikacji elektronicznej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą zostały opisane w Rozdziale XI SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 PZP., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w
ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę składa
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie za pomocą platforma
zakupowa.pl (dalej jako ,,Platforma") dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw i formularza ,,Wyślij
wiadomość dla zamawiającego" dostępnego na stronie d
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została szczegółowo
opisana w Rozdziale XXX SWZ. 1. Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy Ul. Trylogii 2/16, 01-
982 Warszawa (dalej ,,IS-PIB") oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do
danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby
wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego
postępowania i udzielenia Zamówienia. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w IS-PIB.:iodo@insp.pl, tel. 22 56 99 914,
IS-PIB, 01-982 Warszawa, Ul. Trylogii 2/16. 3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez IS-PIB na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku, gdy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta
Umowa z
osobą fizyczną, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania, udzielenia zamówienia oraz
wykonania Umowy - w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/
faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym niniejszym postępowaniu o
udzielenie Zamówienia, tj. nazwę
wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON,
NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej - jeżeli dane te zostały przez wykonawcę przekazane IS-PIB w związku
z prowadzonym niniejszym postępowaniem o udzielenie Zamówienia. 4. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą
przetwarzane przez IS-PIB na podstawie art. 6
ust. 1 lit. e) RODO,5. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez IS-PIB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (...) Z uwagi na
ograniczoną liczbę znaków, dalsza część klauzuli dostępna jest w Rozdziale XXIX SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych została szczegółowo opisana w Rozdziale XXIX SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/858360
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-12 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/insp_waw/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OOP.26.12.2023.MC
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Wymagane są sprzęty i urządzenia fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE.
3. Ubezpieczenie i transport sprzętu i urządzeń do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zakupionego sprzętu i urządzeń.
5. Dostawa nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
48620000-0 - Systemy operacyjne
30234100-9 - Dysk magnetyczny
31214100-0 - Przełączniki
32581100-0 - Kabel do transmisji danych
32581130-9 - Kabel do transmisji danych specjalnego zastosowania
31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne
31682200-2 - Panele przyrządowe
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
32413100-2 - Rutery sieciowe
48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48610000-7 - Systemy baz danych
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryterium oceny ofert, wraz z podaniem wagi tego kryterium i sposobu oceny ofert został
określony w Rozdziale XXIII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.) o braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru
przesłanego Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia oświadczenia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda, by Wykonawca składał, przedmiotowe środki dowodowe.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy załączyć:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów. Warunek ten dotyczy
również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania ofert. ( Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana
oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
2) Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (dokument
nie podlega uzupełnieniu).
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym). Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, powyższe
oświadczenie składa również ten podmiot.
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy. Składa Wykonawca w przypadku, gdy polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby (propozycja zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ).
Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez podmiot udostępniający. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów
udostępniających zasoby,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa również dokumenty wskazane w pkt. 3)
(Załącznik nr 3 do SWZ).
5) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, z którego będzie wynikało, które dostawy wykonają poszczególni
Wykonawcy (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) - jeżeli dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryterium oceny ofert, wraz z podaniem wagi tego kryterium i sposobu oceny ofert został
określony w Rozdziale XXIII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.