Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego

Data zamieszczenia: 2023-12-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 718 09 00
pawel.nalepa@lck.lubelskie.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 718 09 00
Termin składania ofert: 2023-12-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
dot.: Świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego
II.
Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł netto. -
postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (2023 r. poz. 1605 ze zm), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.
1 ww. ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulaminem udzielania zamówień
publicznych Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem
zamówienia
jest
świadczenie
usług
serwisu
eksploatacyjnego
oraz konserwacji instalacji elektrycznych Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w
Lublinie.
Szczegóły opis przedmiotu zamówienia znajduje się załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Zamawiający zachęca aby przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej w budynku LCK
w celu zaznajomienia się z zakresem przedmiotu zamówienia.

CPV: 50700000-2

Dokument nr: ZP.260.207.2023.PN

Składanie ofert:
XIII.
Miejsce oraz termin składania:
Oferty należy przesyłać do Zamawiającego do 11 grudnia 2023 r. do godz. 10:00.
Zamawiający przewiduje złożenie oferty w formie: elektronicznej (za pośrednictwem
poczty e-mail) na adres: pawel.nalepa@lck.lubelskie.pl - Zamawiający nie wymaga,
aby oferta była zabezpieczona bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt 1 nie zostaną
rozpatrzone.
Przy składaniu oferty za pośrednictwem poczty e-mail, Wykonawca ma obowiązek
przekazać ofertę jako fotokopie (skan), w formie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość
zamówienia.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku
złożenia oferty za pomocą e - maila, przed podpisaniem umowy, przedstawi
Zamawiającemu oryginał oferty wraz z podpisem osoby umocowanej do złożenia oferty
w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest podpisać ofertę - brak podpisu skutkować będzie
nieuwzględnieniem oferty przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu
składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: - od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wymagania:
Rodzaj zamówienia: usługa

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:
Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy: osobowo lub kapitałowo powiązani
z Zamawiającym,
Wykonawcy
wykonujący
czynności
związane
z
przygotowaniem
i przeprowadzeniem niniejszego postępowania, pozostający z Zamawiającym w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności oraz niespełniający warunków udziału w niniejszym postepowaniu.
Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć
oświadczenie o braku ww. powiązań - oświadczenie uwzględnione jest w Formularzu
ofertowym.
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek
udziału w postępowaniu:
a) Wykaże się, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie co
najmniej 3 usługi polegające na konserwacji instalacji elektrycznych na kwotę nie
mniejszą niż 40 000 zł brutto każda. Każda spośród wykazanych usług musi być
wykonywana przez Wykonawcę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz jednego
Zamawiającego;
b) Dysponuje kadrą pracowników posiadającą następujące kwalifikacje:
1)
uprawnienia SEP G1 w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię
elektryczną:
a) posiadającym ważne świadectwa kwalifikacyjne /E/ uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
oraz
posiadającym
ważną
grupę
kwalifikacyjną
upoważniającą
do
wykonywania pomiarów elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV
b) posiadającym ważne świadectwa kwalifikacyjne /E/ uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
oraz
posiadającym
ważną
grupę
kwalifikacyjną
upoważniającą
do
wykonywania pomiarów elektrycznych o napięciu wyższym niż 1kV
c) posiadającym ważne świadectwa kwalifikacyjne /E/ uprawniające do
zajmowania się eksploatacją zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50
kW
2)
aktualną przynależność do
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.).
Kwalifikacje wymienione w pkt 1) a), b) , c) i 2) nie musza być posiadane przez jednego
pracownika łącznie. Prace wskazane w OPZ, które wymagają posiadania ww.
kwalifikacji mogą być wykonywane przez różnych pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje do poszczególnych prac.
Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia w
oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych :
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VIII. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia :
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
IX. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą - w złotych polskich (PLN).
X. Podstawy odrzucenia oferty :
1.Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania;
2.Wykonawca złożył ofertę niepodpisaną;
3.Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4.W przypadku niezgodności treści oferty z postanowieniami niniejszego zapytania
ofertowego;
5.W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
6.Została złożona po terminie składania ofert.
7.Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie zaoferowali nowej ceny oferty na
wezwanie Zamawiającego w przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców złożyło
najkorzystniejszą ofertę na tą samą kwotę.
8.
Oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności zachodzi uzasadnione
podejrzenie zmowy cenowej.
9.
Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
10. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień co do treści
złożonej oferty.
11. Oferta zawiera błędy rachunkowe w skalkulowaniu ceny oferty niebędące oczywista
omyłką rachunkową, którą Zamawiający jest w stanie poprawić.
7.
XII.
Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę do terminu składania ofert.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy złożyć w niniejszym
postępowaniu wraz z ofertą:
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
1. formularz cenowy wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia;
2. wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca wraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających ich uprawnienia, - stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego
zaproszenia- tj. w szczególności ww. świadectwa kwalifikacyjne SEP, dokument
potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności elektrycznej;
3. wykaz wykonanych usług wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że
usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia, protokoły
odbioru, faktury VAT) - sporządzony zgodnie z wzorem wykazu wykonanych usług
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zaproszenia;
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w wykazie wykonanych usług, usług
wykonanych na rzecz Zamawiającego - Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w
Lublinie, Wykonawca nie ma obowiązku załączania do oferty dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie tych usług. Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, potwierdzających należyte wykonanie usługi, korzysta z posiadanych
dokumentów, o ile są one aktualne.
4. Jeżeli oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub
innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo upoważniające tę osobę do reprezentowania Wykonawcy
i składania w jej imieniu oświadczeń woli. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
XIV. Tryb oceny ofert:
1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz
dokumentów załączonych do oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do
negocjacji lub zmiany treści oferty.
2. Zamawiający poprawi również oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności
w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego.
XV. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Paweł Nalepa, e-mail: pawel.nalepa@lck.lubelskie.pl.
XVI.
Pozostałe informacje:
1. Zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiający zastrzega możliwość zmiany
lub odwołania warunków niniejszego przetargu do upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 703 § 2 Kodeksu Cywilnego zobowiązuje się niezwłocznie
powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu
przetargu bez dokonana wyboru na każdym etapie bez podawania przyczyny.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia
upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy/Wykonawców z
wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia z
Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty
najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do
zawarcia umowy z Wykonawcą.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty za pomocą poczty elektronicznej e-mail (na adres wskazany w ofercie).
7. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców
występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych
Wykonawców za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać
zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców wobec Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wykonawcy nie przysługują
żadne środki odwoławcze.
9. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Wykonawcy przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione
przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do
podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy. Zamawiający może
wtedy podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzyskał koleją najwyższą liczbę punktów.
10.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11.
W sytuacji gdy wpłyną co najmniej dwie oferty o takiej samej wartości,
zajmujące pierwsze miejsce w rankingu złożonych ofert, Zamawiający wezwie
Wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym
przez siebie terminie.
12.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w
szczególności
w
przypadku,
gdy
Wykonawca
nie
odpowie
na
wezwanie
Zamawiającego.
13.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania m.in. w
następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) złożone oferty niepodlegające odrzuceniu przekraczają możliwości finansowe
Zamawiającego.
14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
a) nazwy (firmy) i adresu wykonawcy
b) informacji dotyczących ceny
c) terminu wykonania zamówienia
d) okresu gwarancji
e) warunków płatności
Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie
cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
15. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że Wykonawca zapoznał się z treścią w/w
Regulaminu udzielania zamówień publicznych Lubelskiego Centrum Konferencyjnego
w Lublinie oraz, że akceptuje jego warunki jak również treść niniejszego zaproszenia
do składania ofert.

Uwagi:
VI. Wykaz kryteriów, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty i
sposób obliczenia oferty :
1. Kryterium oceny ofert jest cena ofertowa o wadze 100 % - oferta z najniższą ceną brutto
w tym kryterium otrzyma 100 pkt. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
najniższa całkowita cena oferty brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ * 100% * 100
całkowita cena oferty ocenianej brutto
2. Oferowaną cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć zgodnie
z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik numer 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawca obliczy cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte w niniejszym
Zaproszeniu. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do
wykonania zamówienia.
4. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą
zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie
oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na
podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami byłby
zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy
potrąci wszystkie składki, które są wymagane przepisami prawa.
6. W przypadku rozbieżności w formularzu ofertowym pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo
a podana słownie, jako wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana słownie.
Ofertę należy sporządzić podając również stawkę VAT za wykonaną usługę (jeżeli
dotyczy).
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród
nieodrzuconych ofert.
XI. Sposób złożenia oferty :
1.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
2.
W przypadku rozbieżności w formularzu ofertowym pomiędzy wartością wyrażoną
cyfrowo a podana słownie, jako wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana
słownie. Ofertę należy sporządzić podając również stawkę VAT za wykonaną usługę
(jeżeli dotyczy).
3.
Oferta powinna być sporządzona według wzoru Formularza ofertowego stanowiącego
załącznik do Zapytania ofertowego. Wprowadzenie przez Oferenta merytorycznych
zmian w ,,Formularzu ofertowym" spowoduje odrzucenie oferty.
4.Oferta musi być napisana w języku polskim.
5.Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno
ponumerowane. Każda strona ma być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do
składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z formą reprezentacji określoną
w rejestrze przedsiębiorców, centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta).
6.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez określoną
w punkcie poprzedzającym osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich
dokonania.
XVII.
Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
A. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie z
siedzibą przy ul. A. Grottgera 2, 20-029 Lublin, e-mail: iodo@lck.lubelskie.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) tj. przetwarzanie
niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w
zakresie:
a) art. 2 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
b) wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r
. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za
wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych
po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania,
2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych, w zakresie niniejszego postępowania, jest obligatoryjne.
Niepodanie danych osobowych skutkuje odrzuceniem oferty.
B. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy:
Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie z
siedzibą przy ul. A. Grottgera 2, 20-029 Lublin, e-mail: iodo@lck.lubelskie.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku
prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:
1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
3) dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
4) archiwalnym i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów,
które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych
po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia
jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem
umowy.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.