Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont pomieszczenia socjalnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont pomieszczenia socjalnego

Data zamieszczenia: 2023-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
ul. Ku Dołom 6
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel./fax 32 231 23 50
gliwice.plw@wetgiw.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 32 231 23 5
Termin składania ofert: 2023-12-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia socjalnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gliwicach, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (Załącznik 1).
2.2. Do robót dotyczących pomieszczenia socjalnego wlicza się koszt urządzeń do zabudowy, tj. okap, zlewozmywak z baterią kuchenną, kuchenka indukcyjna na dwa palniki i zmywarka).
2.3.Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny być dopuszczone do obrotu oraz do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i na dowód tego posiadać odpowiednie dokumenty wymagane przez właściwe przepisy.
2.4. Materiały mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu estetyki, konstrukcji i kolorystyki zbliżonej do parametrów zawartych w dokumentacji projektowej. 2.5. Oferent powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone prace, aby zapoznać się ze stanem istniejącym, warunkami prac objętych
przedmiotem zamówienia itp., dla zdobycia wszelkich informacji w celu prawidłowej wyceny robót. Koszt wykonania wizji ponosi Oferent.

Dokument nr: PIW.GL.FK.260.47.2023

Składanie ofert:
5. Składanie ofert
5.1. Miejsce i termin złożenia oferty: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach, Ul. Ku Dołom 6, sekretariat, fax32 231 23 50 lub email: gliwice.plw@wetgiw.gov.pl Oferty należy złożyć do dnia 10.12.2023 r. 5.2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 3 dni lub do dnia podpisania umowy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Przewidywany termin realizacji zamówienia - 10 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Sposób przygotowania oferty:
4.1. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
4.2. Oferta musi być podpisana czytelnym podpisem lub podpisem i pieczątką przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
4.3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Ocena ofert
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (zdobędzie największą liczbę punktów) w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
6.1. Cena brutto - 80%
Punkty będą obliczane na podstawie wzoru : Cn
Pc= ----------- x 80 = ilość punktów
Cb
Pc- otrzymane punkty
Cn- cena najniższa ze złożonych ofert
Cb- cena badanej oferty
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 80 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do powyższego wzoru
6.2. Okres gwarancji 20%
Wykonawca podaje okres gwarancji na całość robót w latach, począwszy od daty odbioru końcowego robót. Okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata. Zamawiający będzie przydzielał punkty proporcjonalnie za każdy rok powyżej minimalnego okresu gwarancji 2 lat wg poniższego wzoru:
( Ob - 2)
pg = -------------- x 20
(5-2) Pg - otrzymane punkty
Ob - okres udzielonej gwarancji w badanej ofercie
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt, które otrzyma za udzielenie 5 lub więcej lat gwarancji.
Do gwarancji na roboty nie wlicza się gwarancji na urządzenia udzielonej przez producentów urządzeń. Gwarancja na urządzenia nie może wynieść mniej niż 2 lata.
7. Wzór Umowy
W załączniku nr 3 znajduje się Wzór umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą.
8. Unieważnienie postępowania
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w sprawie niniejszego
zamówienia, w szczególności w przypadku, gdy:
-nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
-cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.