Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wybór operatora dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wybór operatora dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu

Data zamieszczenia: 2023-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Piastowie
11-go Listopada 2
05-820 Piastów
powiat: pruszkowski
tel. 22 770 52 00
jrogozinska@piastow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Piastów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 770 52 00
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Miasta Piastowa
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu zamówienia)
Wybór operatora dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na
terenie parkingu przy ulicy Poniatowskiego w Piastowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia

Dokument nr: WM.271.33.2023

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert
Oferty mogą być składane osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres Urzędu
Miejskiego w Piastowie, Ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów,
lub
- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail jrogozinska@piastow.pl
(W przypadku ofert składanych elektronicznie muszą być one przesłane w formie skanu
(konieczne jest aby zawierały one skan podpisu osoby upoważnionej do reprezentacji
Wykonawcy).
w terminie do dnia 15.12.2023, godz.10.00
w przypadku składania oferty pisemnie, ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej,
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej w następujący sposób:
Urząd Miejski w Piastowie,
ul. 11-go Listopada
05-820 Piastów
Oferta na: ,,Wybór operatora dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów
elektrycznych na terenie parkingu przy ulicy Poniatowskiego w Piastowie."

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 01.01.2024 - 31.12.2025

Wymagania:
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań
a) opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego
wzoru formularza ofertowego stanowiący załącznik nr 2,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej z którego wynika umocowanie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo
/jeżeli dotyczy/.
2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw/ usług /robót budowlany
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. W przypadku ofert składanych
elektronicznie musza być one przesłane w formie skanu (konieczne aby zawierały one skan
podpisu osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy).V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto,
podatek Vat i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Piastów reprezentowana przez Burmistrza
Miasta Piastowa 05-820 Piastów, ul. 11 Listopada 2 (22) 770 52 04 e-mail: burmistrz@piastow.pl
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych
osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@piastow.pl; lub
telefonicznie (22) 770 52 14.
3.Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego,
w celach
wskazanych poniżej:
a) wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej
Ustawą);
b) realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zawartych z Gminą Miasto Piastów;
c) w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust.
1 lit. e RODO);
4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu okresu
przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub
obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa
5. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
? osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o jawność
postępowania (między innymi art. 18, art. 74, art. 252 art. 260 Ustawy) ;
? organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
? osoby wnioskujące o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej,
w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępnie
do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z 2017r. z póź. zm.), z
zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych
osobowych)
6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Administrator nie przewiduje przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jednak skorzystanie z tego prawa nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
5) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.
8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy
publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania klauzuli informacyjnej wszystkim
pracownikom, którzy będą zaangażowani w realizację umowy i których dane osobowe
zostaną przekazane Zamawiającemu

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania w jest Pan Stanisław Borkowski, Pani Joanna Rogozińska.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: pon 9.00-18.00, wtorek - czwartek
8.00-16.00, piątek 8.00-15.00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.