Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Techniczna obsługa wymiennikowni (węzła ciepłowniczego) wraz z instalacją solarną

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Techniczna obsługa wymiennikowni (węzła ciepłowniczego) wraz z instalacją solarną

Data zamieszczenia: 2023-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie
ul. Kosmonautów 78
20-358 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 466-55-72 wew. 20
przetargi@dpsn.lublin.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 466-55-72 we
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie
zwany dalej ,, DPS", zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia polegajacego na technicznej obsłudze wymiennikowni (węzła ciepłowniczego) wraz z instalacją solarną w roku 2024 r.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Uruchamianie układów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego na początku sezonu grzewczego i wyłączanie układów po zakończeniu sezonu na zgłoszenie Zamawiającego,
2. Utrzymywanie instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji solarnej i urządzeń w stałej sprawności technicznej:
- przegląd i czyszczenie siatek w filtrach i odmulaczach,
- likwidacja przecieków na złączach kołnierzowych (wymiana uszczelek i śrub w razie potrzeby),
- likwidacja przecieków na dławicach pomp, zaworów w śrubach (uzupełnianie szczeliwa),
- uzupełnianie oleju w tulejach termometrów, utrzymywanie w dobrym stanie technicznym termometrów,
- smarowanie i odszczelnianie kurków manometrycznych, utrzymywanie ich w dobrym stanie,
3. Nadzór i utrzymywanie w należytym stanie urządzeń dozowania dwutlenku chloru,
4. Miejscowe czyszczenie i malowanie elementów metalowych,
5. Miejscowe uzupełnianie ubytków izolacji termicznej,
6. Utrzymywanie sprawności technicznej naczyń zbiorczych,
7. Uzupełnianie instalacji c.o wodą sieciową, uzupełnianie instalacji ciepła technologicznego glikolem,
8. Dokonywanie napraw elektrycznych w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej,
9. Dokonywanie regulacji węzła (ustawianie krzywej grzania) w zalezności od potrzeb Zamawiającego.
10. Usuwanie awarii - czas reakcji od zgłoszenia 8 godzin.

Dokument nr: IV AG 353 / 41 / 481 /2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastapi o godz. 12.15. w siedzibie Zamawiajacego.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty
1. Ofertę cenową wyrażoną w zł z podaniem wartości netto, podatku VAT oraz wartości brutto należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie Ul. Kosmonautów 78 20 - 358 Lublin lub drogą elektroniczną na adres mailowy: przetargi@dpsn.lublin.eu do dnia 13.12.2023 r. do godz.12:00 z wykorzystaniem załącznika nr 1 - formularz oferty. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
1. Od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Wymagania:
Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.2 ust.1 pkt.1) ). Postępowanie prowadzone jest na podstawie zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie Nr 18/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie procedury wydatków publicznych nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych (poniżej 130 000 zł netto).
Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowym, uzupełniających.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia błędów rachunkowych w złożonej ofercie.
5. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania obowiązków z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług.
Wykonawca dokonując określenia ceny netto i brutto oferty musi uwzględnić wykonanie wszystkie koszty konieczne do wykonania zadania.
Kryterium oceny ofert:
Cena 100 %
Jako kryterium oceny ofert Zamawiający przewiduje najniższe wynagrodzenie ryczałtowe brutto z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert. W przypadku złożenia oferty przez jednego Wykonawcę Zamawiający może prowadzić negocjacje ceny, w przypadku gdy cena wskazana w ofercie przekracza środki posiadane przez Zamawiającego na realizację danego zamówienia.

Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Warunki płatności
1. Zamawiający przewiduje za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Zamawiający przewiduje jako formę płatności przelew na wskazany rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
Warunki umowy:
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku.
2. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Uwaga: Z postepowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1. ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.129).
Uwaga: Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Tomasz Zdunek, tel. 81 466-55-72 wew. 20 w godzinach 9 -14, e-mail: przetargi@dpsn.lublin.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.