Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kabla

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kabla

Data zamieszczenia: 2023-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MERCUS-U-H1-NK-11-2023 DOSTAWA kabla OnGcekż-G 3x35_16_6x2,5

Streszczenie ogłoszenia
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest MERCUS-U-H1-NK-11-2023 DOSTAWA kabla OnGcekż-G 3x35_16_6x2,5
1. Wymagania dotyczące gwarancji: Dostawca zobowiązany jest do udzielenia na przedmiot zamówienia 12 m-cy gwarancji, liczonej od daty przekazania do Użytkownika, lecz nie dłużej niż 24 miesięcy od daty dostawy.

Dokument nr: MERCUS-U-H1-NK-11-2023, 18175650, Doc1753435661

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZADAWANIA PYTAŃ:
1. Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie zakupowym SAP Ariba do dnia 11.12.2023 r. do godz. 12.00
2. Termin zadawania pytań: nie później niż 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym na składanie ofert, do godz. 12:00 Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu postępowania i innych warunków należy przekazywać drogą elektroniczną w systemie zakupowym SAP Ariba, w terminie wyznaczonym w warunkach postępowania, za pomocą formularza ,,Pytania i odpowiedzi", którego szablon zamieszczony jest w RFP. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez odpowiedzi pytań, które wpłynęły do Kupca drogą e-mailową i/lub po wyznaczonym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Mercus M040 Ul. Kopalniana 11, 59-100 Polkowice.

Wymagania:
Kwota okazji biznesowej: Poniżej 1000 USD
(Nabywcy mogą zamykać ogłoszenia przed terminem)
Typ ogłoszenia: Zapytanie informacyjne (RFI)
Ogłoszenie publiczne: https://discovery.ariba.com/rfx/18175650
Publiczny profil firmy: https://discovery.ariba.com/profile/AN01443422767
4. Dokumenty wymagane przy dostawie:
? dowód dostawy (WZ)
? EMAG opinia techniczna dotycząca możliwości stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych,
? karta gwarancyjna Strony dopuszczają możliwość uzupełnienia listy wymaganych dokumentów po dostawie towaru, w terminie ustalonym przez Użytkownika.
5. Dokumenty wymagane przy złożeniu oferty:
a) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
b) wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oświadczenie w zakresie sankcji, stanowiące Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
c) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykaz podmiotów powiązanych, stanowiący Załączniku nr 4 do Ogłoszenia.
d) wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji Kartę Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 5.
e) wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SAP Ariba, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 7 do Ogłoszenia.
f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
g) karta katalogowa
h) deklaracja zgodności
i) EMAG opinia techniczna dotycząca możliwości stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych,
j) karta gwarancyjna
6. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę zamienników.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Warunki płatności: przelewem w terminie 60 dni od daty dostawy potwierdzonej dokumentem dostawy bez uwag przez Przedstawicieli Stron i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w PLN do siedziby MERCUS Logistyka.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w ,,Zasadach wyboru oferentów w MERCUS Logistyka sp. z o. o." (https://www.mercus.com.pl/fileman/Uploads/Documents/PRZETARGI/Zasady_wyboru_oferentów_MERCUS.pdf) i Warunkach Zakupu dla Zamówień, stanowiących Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, a w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zakupu,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zakupu,
4) nie są w sporze sądowym lub o sprzecznych interesach w postępowaniu administracyjnym z jakimkolwiek podmiotem z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., oraz wobec których nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że podmiotowi z Grupy Kapitałowej przysługują roszczenia odszkodowawcze,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt. 3.47 w. cyt. ,,Zasad wyboru oferentów w MERCUS Logistyka sp. z o. o." 2.
Odrzuceniu mogą podlegać oferty:
1) niespełniające wymagań określonych w Warunkach udziału w postępowaniu;
2) których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) niezawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferenta; MERCUS Logistyka sp. z o.o. zastrzega sobie: - prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, - możliwość zmiany Ogłoszenia oraz warunków postępowania. Oferenci zobowiązani są na bieżąco śledzić pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia, publikowane w systemie zakupowym SAP Ariba.
3. Wszelkie oświadczenia i dokumenty należy zamieścić w języku polskim w systemie zakupowym SAP Ariba w formie elektronicznej. Pełnomocnictwa (jeśli są udzielane) oraz dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej (jeżeli jest wymagane w postępowaniu), należy przekazać Organizatorowi postępowania w oryginale, na adres wskazany w Ogłoszeniu. W przypadku podpisania załączonych w systemie zakupowym SAP Ariba dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie jest wymagane ich dostarczenie do Organizatora postępowania w formie papierowej.

V. OPIS OCENY OFERTY:
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
2. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia.
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny netto oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami niniejszego postępowania.
5. Cena powinna być podana w walucie: PLN.
6. W przypadku usług lub towarów wycenionych w walucie obcej, cena na fakturze naliczona będzie w PLN po przeliczeniu waluty obcej wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień dostawy. Zapłata za realizację dostawy lub usługi nastąpi w PLN.
7. Istnieje możliwość przeprowadzenia w kolejnych etapach postępowania aukcji elektronicznej

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VII. POSTANOWIENIA UMOWY/ ZLECENIA: Po zakończonym postępowaniu do Oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie przesłane zamówienie.

Kontakt:
Kontakt za pomocą platformy zakupowej:
https://discovery.ariba.com/rfx/18175650

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.