Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Nadzór inwestorski

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2023-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha
Zamkowa 7
34-200 Sucha Beskidzka
powiat: suski
33 8742174
sucha@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Sucha Beskidzka
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 33 8742174
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: ,,Rozbudowa i przebudowa siedziby Nadleśnictwa Sucha w Suchej Beskidzkiej wraz z niezbędnym zakresem zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa siedziby Nadleśnictwa Sucha przy ulicy Zamkowej 7 w Suchej Beskidzkiej wraz z niezbędnym zakresem zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną"
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) Sprawdzenie opracowanej dokumentacji projektowo - technicznej dotyczącej inwestycji nad którą sprawowany będzie nadzór oraz wykonanie koreferatu w terminie nieprzekraczającym 25 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej,
2) Weryfikację i potwierdzenie poprawności dokumentacji (w szczególności postaci kosztorysów ofertowych), złożonej w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez zamawiającego w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji budowlanej - zamówienie obejmuje sprawdzenie dokumentacji w maksymalnie dwóch postępowaniach, jeśli udzielnie zamówienia będzie wymagało więcej niż jednego postępowania,
3) Nadzór nad realizacją inwestycji budowlanej w imieniu zamawiającego (Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.)).
Zamawiający zastrzega, że realizacja usługi:
a) o której mowa w pkt. 2), będzie wykonywana w przypadku złożenia ofert w pierwszym lub kolejnych postępowaniach,
b) o której mowa w pkt. 3) będzie wykonywana w przypadku wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na drodze odpowiedniego postępowania w ramach PZP.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7- istotne postanowienia umowne

CPV: 71520000-9, 71000000-8, 71521000-6,71210000-3

Dokument nr: 2023/BZP 00533337, ZG.270.13.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-sucha/nadzor-inwestorski
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, oświadczeń oraz całość korespondencji odbywa się elektronicznie przez Platformę Josephine. Środkiem komunikacji elektronicznej jest oprogramowanie spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Prezesa RM w spr sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452) zaimplementowane w ramach platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/ Zamawiający nie dopuszcza innej formy złożenia oferty i oświadczeń niż poprzez wyżej wskazaną Platformę. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie JOSEPHINE. Założenie konta jest jest bezpłatne.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE stanowiącym zał 8 do SWZ. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy. Skrócona instrukcja dla Wykonawców dostępna jest po kliknięciu na stronie ekranu głównego portalu JOSEPHINE w ikonkę książki znajdującą się na górnym pasku (biblioteka instrukcji i linków), obok ikonki ,,flaga" służącej do wyboru języka. Administrator platformy JOSEPHINE deklaruje wsparcie techniczne dla Wykonawców przy pomocy numeru telefonu +48 222 139 900 lub mailowo houston@proebiz.com Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w rozporządzeniu RM z dnia 12IV2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zmianami) w szczególności formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt. W celu minimalizacji problemów związanych ze składaniem dokumentów w formie elektronicznej Zamawiający zaleca elektroniczne sporządzenie oferty, zapisanie ich w formacie PDF oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie zapytań do SWZ, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr postępowania postępowania. W/w komunikacja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy w zakładce ,,wiadomości". Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Sucha.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Sebastiana Strzecha, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 25.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-14 09:00
Miejsce składania ofert: platforma Josephine

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3500,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BS Sucha Beskidzka nr 76 8128 0005 0000 0286 2000 0010 z dopiskiem: WADIUM NADZÓR INWESTORSKI) do dnia 14.12.2023r. do godz. 9:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4 .Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.13.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa siedziby Nadleśnictwa Sucha przy ulicy Zamkowej 7 w Suchej Beskidzkiej wraz z niezbędnym zakresem zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną"
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) Sprawdzenie opracowanej dokumentacji projektowo - technicznej dotyczącej inwestycji nad którą sprawowany będzie nadzór oraz wykonanie koreferatu w terminie nieprzekraczającym 25 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej,
2) Weryfikację i potwierdzenie poprawności dokumentacji (w szczególności postaci kosztorysów ofertowych), złożonej w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez zamawiającego w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji budowlanej - zamówienie obejmuje sprawdzenie dokumentacji w maksymalnie dwóch postępowaniach, jeśli udzielnie zamówienia będzie wymagało więcej niż jednego postępowania,
3) Nadzór nad realizacją inwestycji budowlanej w imieniu zamawiającego (Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.)).
Zamawiający zastrzega, że realizacja usługi:
a) o której mowa w pkt. 2), będzie wykonywana w przypadku złożenia ofert w pierwszym lub kolejnych postępowaniach,
b) o której mowa w pkt. 3) będzie wykonywana w przypadku wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na drodze odpowiedniego postępowania w ramach PZP.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7- istotne postanowienia umowne
4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy
71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena - 60 %,
2) Doświadczenie w nadzorowaniu inwestorskim budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy lub remontu więcej niż dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000 m^3 każdy - 40%,
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C=Cn/Co x100pkt x60%
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1-2 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Kryterium doświadczenie (NI) - doświadczenie w nadzorowaniu inwestorskim budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy lub remontu więcej niż dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000m^3 każdy w okresie 5 lat przed terminem składania ofert - waga 40%
NI - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się 40, mogące zostać uzyskane przez wykonawcę, który nadzorował budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, odbudowę lub remont więcej niż dwóch obiektów użyteczności publicznej, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada doświadczenie, o którym mowa powyżej, a stanowiące element ofert w tym kryterium, przedłoży zamawiającemu dokumenty poświadczające, że nadzorował w w/w zakresie takie obiekty. W szczególności dowodami tymi są referencje, oświadczenia podmiotów na rzecz których wykonawca realizował zamówienie, umowy zobowiązujące z których wynikać będzie zakres nadzoru.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną wg. Następującego wzoru:
P = C + NI
Gdzie:
P - łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta,
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena,
NI - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium doświadczenie w nadzorze inwestorskim budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy lub remontu minimum dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000m^3 każdy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w nadzorowaniu inwestorskim budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy lub remontu więcej niż dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000 m^3 każdy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
4. a) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli:
o w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu budynków użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 3 tys. m^3 każda.
Wykonawca nie może sumować dwóch usług budynków o mniejszych powierzchniach w celu spełniania warunku.
4. b) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1. Zamawiający uzna spełnienie danego warunku, jeżeli wykonawca wykaże dysonowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami prawa budowlanego w następujących specjalnościach:
1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno-budowlanej,
3) instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych,
4) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
5) instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych,
6) instalacyjnej w zakresie instalacji teletechnicznych,
7) drogowej,
Ponadto wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub na moment realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi w/w kwalifikacje i doświadczenie.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 poz. 682) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (tj. Dz.U. z 2023 poz. 334), a także w sytuacji określonej w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. 2023 poz. 551). Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posługują się biegłą znajomością języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy PZP
3.oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofert albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami i informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie wymaganiami określonymi w pkt 8.1.4. a) SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały zrealizowane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wykonawcy nie mogą sumować dwóch usług budynków o mniejszych powierzchniach w celu spełniania warunku.
3.c) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.1.4. b) SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3500,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BS Sucha Beskidzka nr 76 8128 0005 0000 0286 2000 0010 z dopiskiem: WADIUM NADZÓR INWESTORSKI) do dnia 14.12.2023r. do godz. 9:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4 .Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 10.1. lit. a,d,e obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie przedstawiciela wszystkich Wykonawców, upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez jednego Wykonawcą lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowy zakres zmian określony jest w pkt 24 SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena - 60 %,
2) Doświadczenie w nadzorowaniu inwestorskim budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy lub remontu więcej niż dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000 m^3 każdy - 40%,
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C=Cn/Co x100pkt x60%
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1-2 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Kryterium doświadczenie (NI) - doświadczenie w nadzorowaniu inwestorskim budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy lub remontu więcej niż dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000m^3 każdy w okresie 5 lat przed terminem składania ofert - waga 40%
NI - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się 40, mogące zostać uzyskane przez wykonawcę, który nadzorował budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, odbudowę lub remont więcej niż dwóch obiektów użyteczności publicznej, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada doświadczenie, o którym mowa powyżej, a stanowiące element ofert w tym kryterium, przedłoży zamawiającemu dokumenty poświadczające, że nadzorował w w/w zakresie takie obiekty. W szczególności dowodami tymi są referencje, oświadczenia podmiotów na rzecz których wykonawca realizował zamówienie, umowy zobowiązujące z których wynikać będzie zakres nadzoru.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną wg. Następującego wzoru:
P = C + NI
Gdzie:
P - łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta,
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena,
NI - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium doświadczenie w nadzorze inwestorskim budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy lub remontu minimum dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000m^3 każdy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w nadzorowaniu inwestorskim budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy lub remontu więcej niż dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000 m^3 każdy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.