Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów wykończeniowych budowlanych, sanitarnych oraz stolarki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów wykończeniowych budowlanych, sanitarnych oraz stolarki

Data zamieszczenia: 2023-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel.: 89 532 62 63; fax: 89 527 57 69
przetargi@szpital.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 89 532 62 63;
Termin składania ofert: 2023-12-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów wykończeniowych budowlanych, sanitarnych oraz stolarki do MSZ w
Olsztynie - powtórka II
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące realizacji zamówienia
zostały określone w formularzu ofertowym Wykonawcy, formularzu cenowym
Wykonawcy, projektowanych postanowieniach umowy oraz w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3
i załącznik nr 4 do zaproszenia.

CPV: 44111000-1, 44411000-4, 44220000-8

Dokument nr: DZP-383-110/23

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
12 grudnia 2023 r. o godz. 11:00

Składanie ofert:
Ofertę cenową w formie skanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia:
12 grudnia 2023 r. do godz. 10:00
na adres poczty e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną na adres:
przetargi@szpital.olsztyn.pl z dopiskiem:
DZP-383-110/23 DOSTAWA materiałów wykończeniowych budowlanych, sanitarnych oraz
stolarki do MSZ w Olsztynie - powtórka II

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE, DODATKOWE ORAZ OFERTY WARIANTOWE
1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części.
2. Liczba części - 3
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części
VI.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ
WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres:
przetargi@szpital.olsztyn.pl w zakresie zadawania pytań, wezwań, uzupełnień, składania
oferty, oświadczeń.
2. Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty składane były w formie elektronicznej.
3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan)
opatrzony podpisem.
4. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/musi być sygnowana
wskazanym nr referencyjnym sprawy
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zaproszenia do złożenia oferty.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane
z wykonaniem zamówienia/oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi
przez Zamawiającego.
3. Cena lub koszt może być tyko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
4. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto i musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu
zamówienia oraz musi zawierać stawkę podatku VAT określaną zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023.1570).
5. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji
zamówienia.
6. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
8. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się
z Wykonawcą w innej walucie niż PLN.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną
słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2022.931 t.j.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy
do
przedstawionej
w
tej
ofercie
ceny
kwotę
podatku
od
towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów:
Nazwa kryterium Waga kryterium
%
P C - Cena 100
2. Otrzymana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z zasadami matematycznymi.
3. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium P C - Cena
1) Oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto
za wykonanie zamówienia podanej w Formularzu oferty.
2) Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C min
P C = --------------------------------------- x 100 % x 100
C bad
gdzie:
C min - oznacza najniższą zaproponowaną cenę spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu,
C bad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,
P C
- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.
3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów.
4. Zamawiający oceny złożonych ofert dokona na podstawie danych przedstawionych przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda
od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu,
lub ich istotnych części składowych.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu, jest zgodna z opisem przedmiotu
zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
X.
ZAWARTOŚĆ OFERTY
Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego wraz z ofertą (formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) złożyć:
1) formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2, do Zaproszenia;
2. Folder/katalog/lub karty charakterystyki/ karty techniczne, zawierające opis - specyfikację
oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z numerami katalogowymi, który potwierdza
spełnianie wymagań opisanych w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do zaproszenia)
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą
podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w ust. 2
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
CELU
ZWIĄZANYM
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul.
Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul.
Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, e-mail: iodo@szpital.olsztyn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji
postępowania o udzielenie zamówienia.
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Zgodnie z przepisami prawa
dane publikowane mogą być na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Administratora.
5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia.
6) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w
tym profilowaniu,
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej,
8) podanie danych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
9) w zakresie danych osobowych Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Kierownik Działu Zamówień
Publicznych - Ewa Kozicka; e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.