Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wyrobów stalowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyrobów stalowych

Data zamieszczenia: 2023-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie
ul. Hetmańska 45D
35-078 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 85-435-45
sekretariat@ckz.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 85-435-45
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wszyscy Zleceniobiorcy
Dokładna nazwa i adres wykonawcy
zapraszamy do złożenia ofert na dostawę wyrobów stalowych.
Nazwa przedmiotu zamówienia
W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11.09.2019^ Prawo zamówień publicznych, natomiast stosuje się ,,Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto" obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów stalowych o parametrach i ilości wskazanej poniżej:
a) profil stalowy 50x30x2 - 120 mb,
b) profil stalowy 30x30x2 - 312 mb,
c) profil stalowy 15x15x2 - 210 mb,
d) płaskownik 50x5 - 6 mb,
e) płaskownik 40x4 - 6 mb,
f) profil okrągły 48,3x2,6mm - 30 mb,
g) ceownik zimogięty 40x40x3 - 6 mb,
h) ceownik półzamknięty 80x80x27,5x5 - 6 mb,
Wszystkie oferowane i dostarczane wyroby muszą spełniać wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z 16.05.2004 i ustawy Prawo Budowlane z 7.07.1994 posiadać aktualne, polskie Aprobaty Techniczne lub Świadectwa 1TB, odpowiadać Polskim Normom (ew. Deklaracje lub certyfikaty zgodności z dokumentami odniesienia) oraz posiadać Atest PZH.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 13.12.2023 r. do godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty, fax-em na nr 17 85-043-13, lub mailem na adres: sekretariat@ckz.resman.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Warunki realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, własnym środkiem transportu, na własne ryzyko i na własny koszt bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Miejsce dostawy: Centrum Kształcenia Zawodowego 35-078 Rzeszów, Ul. Hetmańska 45b.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i wymiany towaru niespełniającego wymagań określonych pkt. 1 lub uszkodzonych na własny koszt.
3) Zapłata należności za dostarczony asortyment stalowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego na następujące dane:
NABYWCA: Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, Ul. Rynek 1, NIP 813-00-08-613, ODBIORCA: Centrum Kształcenia Zawodowego, 35-078 Rzeszów, Ul. Hetmańska 45D,

5. Termin wykonania zamówienia:
do dnia 20.i2.2023r. (dostarczenie wyrobów do siedziby Zamawiającego)

Wymagania:
3. Okres gwarancji: nie dotyczy
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym- załącznik nr 1 Cena powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w przedmiocie zamówienia,
b) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Punkt 2 formularza ofertowego należy wypełnić na podstawie wymogów określonych przez zamawiającego. Zamawiający poniżej wskazuje przykładowy zapis.
Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym:
koszty eksploatacji * nie określone przez Zamawiającego
termin wykonania zamówienia* do dnia 20.12.2023
parametry techniczne* wyszczególnione w zapytaniu ofertowym
funkcjonalność* nie dotyczy
termin płatności* 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
warunki gwarancji* nie dotyczy
inne warunki realizacji zamówienia* wyszczególnione w zapytaniu ofertowym

Uwagi:
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
a) Kryteria wyboru oferty: najniższa wartość brutto zaoferowana przez Wykonawcę.
b) Zamawiający odrzuci oferty, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań/parametrów określonych przez Zamawiającego.
c) Zamawiający poprawi w ofercie informując Wykonawcę oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.