Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa styropianu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa styropianu

Data zamieszczenia: 2023-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Karczmiska
Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
powiat: opolski (lubelski)
Tel. (81) 8287026, Faks: (81) 8287026 w. 25
sekretariat@poczta.karczmiska.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Karczmiska
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (81) 8287026, F
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
,,DOSTAWA styropianu do wykonania docieplenia remizy OSP w Słotwinach" w ramach zadania pn. Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach.

1 Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa docelowo:
- 220 m3 styropianu o grubości 10 cm do ocieplenia elewacji budynku;
- 20 m3 styropianu o grubości 8 cm do ocieplenia fundamentów.

Jednorazowy zakup materiałów jest ograniczony ilością środków w ramach Funduszu Sołeckiego m. Słotwiny na 2023 r., dlatego Zamawiający prosi o wycenę:
1. 1 m3 styropianu o grubości 10 cm z przeznaczeniem na docieplenie elewacji budynku;
2. 1 m3 styropianu o grubości 8 cm z przeznaczeniem na docieplenie fundamentów.

Styropian musi posiadać jakość określoną w normach polskich. DOSTAWA odbędzie się na wskazany adres do m. Słotwiny.

Kody CPV
19521000-4 Produkty z polistyrenu

CPV: 19521000-4

Dokument nr: GPI.271.3.15.2023.GM

Otwarcie ofert: 9 Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
Otwarcie ofert złożonych w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy nastąpi w dniu 13.12.2023 r. o godz. 14.40 w siedzibie zamawiającego pok. nr 23.
Oferty przesłane drogą e-mailową zostaną wydrukowane i dołączone do postępowania 13.12.2023 r. o godz. 14.40.

Specyfikacja:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, Ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Składanie ofert:
8 Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania w sekretariacie Urzędu Gminy - I piętro pokój 15, przesyłając na adres:
Gmina Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, Ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.
Zamawiający dopuszcza przesłanie skanów przygotowanej oferty drogą e-mailową.
Oferty należy przesyłać na adresy e-mail wskazane poniżej do dnia 13.12.2023 r. do godz. 14.30.
1) sekretariat@poczta.karczmiska.pl
2) do wiadomości: g.makolus@poczta.karczmiska.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać do dnia 20.12.2023 r.

Wymagania:
4 Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że:
1) Posiada uprawnienia i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że nie zachodzą przesłanki do wykluczenia wykonawcy z postępowania, w tym dotyczące:
o kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
o sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
o zdolności technicznej lub zawodowej.
2) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, zamieszczone w druku oferty pkt. 3.
5 Zawartość oferty:
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

6 Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
o Cenę ofertową należy przestawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
o Cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.
W podanej cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie podczas realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert.

7 Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryteriami:
Kryteria oceny ofert:
Cena - 100 %.
ilość punktów zostanie wyliczona wg schematu:
Cena brutto najniższa / Cena brutto oferowana x 100
10 Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11 Warunki wykluczenia z postępowania.

1) Z postępowania zostanie wykluczony wykonawca, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Gminą Karczmiska lub spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Gminą Karczmiska lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Karczmiska lub osobami wykonującymi w imieniu Gminy Karczmiska czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3) Zgodnie z art. 7 ust. 9 w powiązaniu z ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się również:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2022 r. i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2022 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykluczenie następuje na okres trwania wymienionych okoliczności.

12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom drogą e-mailową najpóźniej w terminie 2 dni od dnia składania ofert.
13 Informacje dodatkowe.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Karczmiska - reprezentowany przez Wójta (adres: 24-310 Karczmiska ul. Centralna 17, e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl , nr tel. tel. 81 828-70-26).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@poczta.karczmiska.pl lub na adres administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
6. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
14 Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści zapytania ofertowego do dnia składania ofert.

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest
- Grzegorz Makolus - Inspektor ds. zamówień publicznych i programów UE, tel. 791 342 200.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.