Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont lokali mieszkalnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2023-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego
Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
powiat: Warszawa
dzp.kr@amw.com.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/419765
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont lokali mieszkalnych w Krakowie Ul. Słoneckiego 6 m78
i Węgrzcach, os. Wojskowe 3 m4
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont lokali mieszkalnych w Krakowie Ul. Słoneckiego 6 m78 i Węgrzcach, os. Wojskowe 3 m4".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr: 1a (Opis Przedmiotu zamówienia), 1b (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Remontowych), 1c (Przedmiary) do SWZ.
3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części ze względów technicznych i organizacyjnych. Zamówienie dotyczy jednego rodzaju robót w kwaterze i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w dwóch miejscowościach na terenie tego samego województwa.
Podział zamówienia na części mógłby spowodować wyższe ceny lub brak zainteresowania zamówieniem przez potencjalnych wykonawców.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń/produktów/materiałów równoważnych w stosunku do opisanych i podanych
w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry. Za urządzenia, produkty bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub lepsze
(w stosunku do przyjętych w dokumentacji) istotne parametry charakterystyczne (techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe), a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie ujemnie na prawidłowe funkcjonowanie, trwałość i niezawodność rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

CPV: 45453000-7, 45300000-0

Dokument nr: 2023/BZP 00533582, DZP-OK.2616.454.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-20 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amw.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://amw.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,,Platforma" lub ,,Platforma Zakupowa") pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w pkt I SWZ, za wyjątkiem przypadków wskazanych w SWZ. Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylko i wyłącznie przy użyciu Platformy.
WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOT. KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ:
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym
5
https://amw.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce ,,Postępowania", dalej ,,Lista postępowań otwartych" Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie o nr DZP-OK.2616.454.2023 oraz korzystając z polecenia ,,Zgłoś się do udziału w postępowaniu" przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce ,,Załączniki organizatora" przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia ,,Pobierz". W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie ,,Pobierz paczkę", a następnie ,,Pobierz wszystkie załączniki organizatora".
5) Zakładka ,,Załączniki" służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
6) Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
7) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
c. d. w informacjach dodatkowych
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wskazano w załączniku nr 8 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wskazano w załączniku nr 8 do SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/419765
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-20 09:00
Miejsce składania ofert: https://amw.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OK.2616.454.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont lokali mieszkalnych w Krakowie ul. Słoneckiego 6 m78 i Węgrzcach, os. Wojskowe 3 m4".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr: 1a (Opis Przedmiotu zamówienia), 1b (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Remontowych), 1c (Przedmiary) do SWZ.
3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części ze względów technicznych i organizacyjnych. Zamówienie dotyczy jednego rodzaju robót w kwaterze i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w dwóch miejscowościach na terenie tego samego województwa.
Podział zamówienia na części mógłby spowodować wyższe ceny lub brak zainteresowania zamówieniem przez potencjalnych wykonawców.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń/produktów/materiałów równoważnych w stosunku do opisanych i podanych
w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry. Za urządzenia, produkty bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub lepsze
(w stosunku do przyjętych w dokumentacji) istotne parametry charakterystyczne (techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe), a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie ujemnie na prawidłowe funkcjonowanie, trwałość i niezawodność rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena oferty brutto (parametr C) - waga 100%,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają postanowienia rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów oraz oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).
13
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
2) Sporządzony na podstawie przedmiarów robót podpisany (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego punktu) szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający szczegółową wycenę poszczególnych robót wraz ze spisem i kosztami koniecznych do ich wykonania materiałów, robocizny i sprzętu (jako wydruk
9
z programu kosztorysowego), opracowany zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIII SWZ. Zaleca się sporządzenie kosztorysu ofertowego w formacie .pdf*,
3) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
4) Pełnomocnictwo (lub inny dokument, z którego wynika umocowanie) do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
5) Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy;
6) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego dla podmiotu udostępniającego zasoby wraz ze zobowiązaniem tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy);
7) Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -
jeżeli dotyczy;
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, podpisane (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy, lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewidywany rodzaj i zakres zmian został określony w par 12 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena oferty brutto (parametr C) - waga 100%,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.