Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego

Data zamieszczenia: 2023-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mielno
Bolesława Chrobrego 10
76-032 Mielno
powiat: koszaliński
um@gmina.mielno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Mielno
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie - budynek A1 (pion po Policji)
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie - budynek A1 (pion po Policji).
Branża budowlana. Szczegóły planowanych robót wg przedmiaru robót sporządzonego w oparciu o projekt techniczny i wykonawczy dla (części po Policyjnej) obszaru budynku oznaczonego na rys. PZ-01 "A1" tj. m.in.:
- wyburzenie ostatniego biegu schodów i wylanie nowego biegu
- wyburzenia ościeży komunikacyjnych pomiędzy obiema klatkami chodowymi
- wyburzenia i zamurowania ościeży do pomieszczeń
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w tym p.poż
- przebudowa łazienek
- montaż wykładzin kauczukowych, terakoty , glazury
- roboty wykończeniowe (szpachlowanie malowanie).
Pomieszczenia objęte zakresem przedmiotu zamówienia :
- poziom 0: pom. R2, pom. W2, pom. K1.7, pom. 1.6, pom. 1.22/2, pom. 1.24, pom. 1/20;
- poziom 1: pom. K2.2, pom. K2.6, po. 209, pom. 210, pom. 211, pom. 212, pom. 213, pom. 214, pom. K2.7, pom. 215, pom. 216;
- poziom 2: pom. K3.2, pom. K3.5, pom. 308.1, pom. 308, pom. 309, pom. 310, pom. 311, pom. 312;
- poziom 3: pom. K4.2, pom. K4.5, pom. 411, pom. 412
oraz pomieszczenia pominięte powyżej, a wymienione w przedmiarze robót.
Branża sanitarna. Zakres przedmiotu zamówienia dla ETAPU 1. Główne ciągi instalacji hydrantowej od podłączenia w rejonie wodomierza, wraz z nowymi pionami. Po stronie zachodniej budynku (między osią 1 a osią 3) całość instalacji hydrantowe. Po stronie wschodniej budynku w etapie 1 do nowego pionu należy przyłączyć istniejące hydranty. Instalacje sanitarne wodociągowe magistralne w poziomie parter. Instalacje grzewcze, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne w obszarze w którym prowadzona będzie
przebudowa lub remont dla etapu 1. Pomieszczenia objęte zakresem przedmiotu zamówienia: - poziom 0: pom. R2, pom. W2, pom. K1.7, pom. 1.6, pom. 1.22/2, pom. 1.24, pom. 1/20;
- poziom 1: pom. K2.2, pom. K2.6, po. 209, pom. 210, pom. 211, pom. 212, pom. 213, pom. 214, pom. K2.7, pom. 215, pom. 216;
- poziom 2: pom. K3.2, pom. K3.5, pom. 308.1, pom. 308, pom. 309, pom. 310, pom. 311, pom. 312;
- poziom 3: pom. K4.2, pom. K4.5, pom. 411, pom. 412
oraz pomieszczenia pominięte powyżej, a wymienione w przedmiarze robót.
Branża elektryczna. Zakres przedmiotu zamówienia dla ETAPU 1:
- wykonanie kompletnego zasilania głównego dla części policyjnej (RG2) z rezerwami dla modułów obwodów zasilających w pozostałych etapach,
- wykonanie instalacji SSP w pomieszczeniach wyszczególnionych w etapie 1 wraz z montażem centrali alarmowej,
- wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej dla obszaru policji,
- rozbudowa instalacji RTV i LAN w pomieszczeniach wyszczególnionych w etapie 1,
- wykonanie instalacji wideodomofonu dla obszaru policyjnego,
-wykonanie instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia w pomieszczeniach wyszczególnionych w etapie 1. Pomieszczenia objęte zakresem przedmiotu zamówienia: - poziom 0: pom. R2, pom. W2, pom. K1.7, pom. 1.6, pom. 1.22/2, pom. 1.24, pom. 1/20;
- poziom 1: pom. K2.2, pom. K2.6, po. 209, pom. 210, pom. 211, pom. 212, pom. 213, pom. 214, pom. K2.7, pom. 215, pom. 216;
- poziom 2: pom. K3.2, pom. K3.5, pom. 308.1, pom. 308, pom. 309, pom. 310, pom. 311, pom. 312;
- poziom 3: pom. K4.2, pom. K4.5, pom. 411, pom. 412
oraz pomieszczenia pominięte powyżej, a wymienione w przedmiarze robót.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, określa zestawienie planowanych prac oraz ilość robót, które mają być wykonane.
3. Rodzaj materiałów ujętych w dokumentacji jest tylko przykładowy. W każdym przypadku pojawienia się w opisie przedmiotu zamówienia wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy uznać to za niewiążące -
w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych, tj. posiadających cechy i parametry te same lub nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla tego materiału.

CPV: 45000000-7, 45450000-6, 45210000-2

Dokument nr: 2023/BZP 00535424, IR.271.16.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0db69c75-942b-11ee-ba3b-4e891c384685
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale XV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Mielnie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gmina.mielno.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-21 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia z uwaglednieniem zasad opisanych w rozdziale XIX SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie Oddział w Będzinie nr 89 8581 1014 2005 2000 0253 0015.
7. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zasady zwrotu wadium oraz zatrzymania wadium określoną są w art. 98 ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.16.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie - budynek A1 (pion po Policji).
Branża budowlana. Szczegóły planowanych robót wg przedmiaru robót sporządzonego w oparciu o projekt techniczny i wykonawczy dla (części po Policyjnej) obszaru budynku oznaczonego na rys. PZ-01 "A1" tj. m.in.:
- wyburzenie ostatniego biegu schodów i wylanie nowego biegu
- wyburzenia ościeży komunikacyjnych pomiędzy obiema klatkami chodowymi
- wyburzenia i zamurowania ościeży do pomieszczeń
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w tym p.poż
- przebudowa łazienek
- montaż wykładzin kauczukowych, terakoty , glazury
- roboty wykończeniowe (szpachlowanie malowanie).
Pomieszczenia objęte zakresem przedmiotu zamówienia :
- poziom 0: pom. R2, pom. W2, pom. K1.7, pom. 1.6, pom. 1.22/2, pom. 1.24, pom. 1/20;
- poziom 1: pom. K2.2, pom. K2.6, po. 209, pom. 210, pom. 211, pom. 212, pom. 213, pom. 214, pom. K2.7, pom. 215, pom. 216;
- poziom 2: pom. K3.2, pom. K3.5, pom. 308.1, pom. 308, pom. 309, pom. 310, pom. 311, pom. 312;
- poziom 3: pom. K4.2, pom. K4.5, pom. 411, pom. 412
oraz pomieszczenia pominięte powyżej, a wymienione w przedmiarze robót.
Branża sanitarna. Zakres przedmiotu zamówienia dla ETAPU 1. Główne ciągi instalacji hydrantowej od podłączenia w rejonie wodomierza, wraz z nowymi pionami. Po stronie zachodniej budynku (między osią 1 a osią 3) całość instalacji hydrantowe. Po stronie wschodniej budynku w etapie 1 do nowego pionu należy przyłączyć istniejące hydranty. Instalacje sanitarne wodociągowe magistralne w poziomie parter. Instalacje grzewcze, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne w obszarze w którym prowadzona będzie
przebudowa lub remont dla etapu 1. Pomieszczenia objęte zakresem przedmiotu zamówienia: - poziom 0: pom. R2, pom. W2, pom. K1.7, pom. 1.6, pom. 1.22/2, pom. 1.24, pom. 1/20;
- poziom 1: pom. K2.2, pom. K2.6, po. 209, pom. 210, pom. 211, pom. 212, pom. 213, pom. 214, pom. K2.7, pom. 215, pom. 216;
- poziom 2: pom. K3.2, pom. K3.5, pom. 308.1, pom. 308, pom. 309, pom. 310, pom. 311, pom. 312;
- poziom 3: pom. K4.2, pom. K4.5, pom. 411, pom. 412
oraz pomieszczenia pominięte powyżej, a wymienione w przedmiarze robót.
Branża elektryczna. Zakres przedmiotu zamówienia dla ETAPU 1:
- wykonanie kompletnego zasilania głównego dla części policyjnej (RG2) z rezerwami dla modułów obwodów zasilających w pozostałych etapach,
- wykonanie instalacji SSP w pomieszczeniach wyszczególnionych w etapie 1 wraz z montażem centrali alarmowej,
- wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej dla obszaru policji,
- rozbudowa instalacji RTV i LAN w pomieszczeniach wyszczególnionych w etapie 1,
- wykonanie instalacji wideodomofonu dla obszaru policyjnego,
-wykonanie instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia w pomieszczeniach wyszczególnionych w etapie 1. Pomieszczenia objęte zakresem przedmiotu zamówienia: - poziom 0: pom. R2, pom. W2, pom. K1.7, pom. 1.6, pom. 1.22/2, pom. 1.24, pom. 1/20;
- poziom 1: pom. K2.2, pom. K2.6, po. 209, pom. 210, pom. 211, pom. 212, pom. 213, pom. 214, pom. K2.7, pom. 215, pom. 216;
- poziom 2: pom. K3.2, pom. K3.5, pom. 308.1, pom. 308, pom. 309, pom. 310, pom. 311, pom. 312;
- poziom 3: pom. K4.2, pom. K4.5, pom. 411, pom. 412
oraz pomieszczenia pominięte powyżej, a wymienione w przedmiarze robót.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, określa zestawienie planowanych prac oraz ilość robót, które mają być wykonane.
3. Rodzaj materiałów ujętych w dokumentacji jest tylko przykładowy. W każdym przypadku pojawienia się w opisie przedmiotu zamówienia wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy uznać to za niewiążące -
w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych, tj. posiadających cechy i parametry te same lub nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla tego materiału.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Na podstawie art. 112 ustawy Zamawiający ustanawia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej, o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł .
3. W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie Oddział w Będzinie nr 89 8581 1014 2005 2000 0253 0015.
7. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zasady zwrotu wadium oraz zatrzymania wadium określoną są w art. 98 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Odpowiednio składane są podmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający na podstawie art. 59 ustawy, zażąda przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszczalna jest każda zmiana umowy na podstawie przesłanek wskazanych w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w postaci:
1) wydłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymania terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne),
b) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim okoliczności te miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
c) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy
e) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) zmiany zakresu robót, wprowadzonego zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego
w związku z koniecznością lub zasadnością odstępstwa od projektu, oraz związana
z tym odpowiednia zmiana terminu zakończenia robót oraz wynagrodzenia - za roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe;
3) konieczne zmiany postanowień Umowy, wynikające z potrzeby dostosowania jej do wymogów Programu, lub zmiany dopuszczalne z punktu widzenia wymogów Programu, a korzystne dla którejkolwiek ze Stron i uzgodnione z drugą ze Stron;
4) uzgodnione przez Strony zmiany sposobu Waloryzacji Wynagrodzenia na podstawie § 9 umowy, w szczególności polegające na zmianie częstotliwości Waloryzacji i nieprowadzące do zwiększenia ogólnej kwoty Waloryzacji, chyba że takie zmiany będą konieczne ze względu na siłę wyższą lub rażącą nieadekwatność istniejących zapisów Umowy.
5) zmiany innych postanowień Umowy wynikających z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia przy uwzględnieniu waloryzacji, o której mowa w art. 439 Pzp
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-19

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.