Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

Data zamieszczenia: 2023-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krzeszowice
Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice
powiat: krakowski
zamowienia@um.krzeszowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Krzeszowice
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku administracyjnego przy Ul. Grunwaldzkiej 4 w Krzeszowicach (dz. ew. nr 814), polegających na wymianie konstrukcji dachu i pokrycia oraz stropu nad ostatnią kondygnacją (piętrem), w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach". Przedmiotowa inwestycja objęta jest decyzją pozwolenia na budowę nr AB.V.1.718.2016 z dnia 15.07.2016 r., Pozwoleniem MWKZ nr ZN-I-5142.7.2019.AC z dnia 05.06.2019 r., Decyzją nr ZN-I_5142.791.2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie zmiany pozwolenia konserwatorskiego z dnia 05.06.2019 r. znak: ZN-I-5142.7.2019.AC i obejmuje prace ogólnobudowlane związane z w/w przebudową budynku tj. prace rozbiórkowe, montażowe, betoniarskie, ciesielskie, dekarskie, wykończeniowe i roboty elektryczne. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Trzecia - PGR.
2. Zamawiający informuje, że równocześnie mogą być realizowane roboty budowlane związane z budową windy dla osób niepełnosprawnych, na podstawie postępowania nr WIT.271.44.2023
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w następujących dokumentach:
a) SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
b) Dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr AB.V.1.718.2016 z dnia 15.07.2016 r. stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.
c) Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
d) Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 10 do SWZ
e) Wzorze umowy - załącznik nr 11 do SWZ.

CPV: 45261100-5, 45261210-9, 45261300-7, 45260000-7, 45310000-3

Dokument nr: 2023/BZP 00536144, WIT.271.45.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9978f722-92a3-11ee-9ee7-e2087ac16d09
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9978f722-92a3-11ee-9ee7-e2087ac16d09
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
- Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
- Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
Rozporządzenia KRI, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o
których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w
przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np.w treści ,,Formularza do
komunikacji").
- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji"
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
- W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)
dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnętrzny).
- Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy"
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji"
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): wskazano we wzorze umowy - Załącznik nr 11

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-21 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIT.271.45.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku administracyjnego przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Krzeszowicach (dz. ew. nr 814), polegających na wymianie konstrukcji dachu i pokrycia oraz stropu nad ostatnią kondygnacją (piętrem), w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach". Przedmiotowa inwestycja objęta jest decyzją pozwolenia na budowę nr AB.V.1.718.2016 z dnia 15.07.2016 r., Pozwoleniem MWKZ nr ZN-I-5142.7.2019.AC z dnia 05.06.2019 r., Decyzją nr ZN-I_5142.791.2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie zmiany pozwolenia konserwatorskiego z dnia 05.06.2019 r. znak: ZN-I-5142.7.2019.AC i obejmuje prace ogólnobudowlane związane z w/w przebudową budynku tj. prace rozbiórkowe, montażowe, betoniarskie, ciesielskie, dekarskie, wykończeniowe i roboty elektryczne. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Trzecia - PGR.
2. Zamawiający informuje, że równocześnie mogą być realizowane roboty budowlane związane z budową windy dla osób niepełnosprawnych, na podstawie postępowania nr WIT.271.44.2023
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w następujących dokumentach:
a) SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
b) Dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr AB.V.1.718.2016 z dnia 15.07.2016 r. stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.
c) Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
d) Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 10 do SWZ
e) Wzorze umowy - załącznik nr 11 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak
w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w wysokości nieprzekraczającej 37 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do opisanych w postępowaniu oraz we wzorze umowy (m.in. roboty wykończeniowe, instalacyjne, murarskie). Warunki na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w niniejszym postępowaniu.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie
5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) należycie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie/rozbudowie lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, obejmującą co najmniej wymianę pokrycia dachowego, z blachy tytan cynk lub miedzianej lub aluminiowej w technologii ,,na rąbek" - o powierzchni dachu min. 400 m2.
Uwagi:
1) Pod pojęciem ,,przebudowa/rozbudowa" rozumie się pojęcie zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).
2) Jedno zamówienie to jedna umowa. Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów /zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.
3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia /umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
4) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
5) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wartości robót, przedmiot (zakres prac zgodnie z warunkiem jw.), daty wykonania i odbiorców wymienionych robót oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 ,,Wykaz robót budowlanych".
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 1.4.1 powyżej może być spełniony wspólnie.
1.4.2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. posiadająca kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami w obiektach zabytkowych tj. który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;
b) jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
Uwagi:
1) Uwaga dotycząca stanowisk wskazanych powyżej: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, jeżeli jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.
4) Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 ,,Wykaz osób".
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającym przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - według załącznika nr 6 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- według załącznika nr 4 do SWZ;
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 5 do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W terminie wyznaczonym do składania ofert Wykonawca składa:
1) Ofertę - wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ;
2) Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej (jako załącznik do formularza ofertowego) według wzoru - na podstawie przedmiarów robót wskazanych w załączniku nr 9 do SWZ
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z wytycznymi Działu 10A SWZ - jeżeli dotyczy
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 2/A do SWZ - jeżeli dotyczy
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 2/B do SWZ - jeżeli dotyczy
7) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez osobę/osoby wynikającą z dokumentów rejestracyjnych lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) - jeśli dotyczy
8) Wadium- oryginał gwarancji lub poręczenia, zgodnie z zapisami Działu 14 SWZ, w przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę poprzez wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 0/100) - na warunkach określonych w SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
b) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
e) Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
g) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 Ustawy, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
h) W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 2/B do SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie na tym formularzu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
wskazano we wzorze umowy - Załącznik nr 11 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.